Flere alders­vennlige boliger i Engerdal kommune 

Engerdal kommune har en lite variert boligmasse for de fastboende, med nesten bare store eneboliger med vedlikeholdsbehov. Men nå vil kommunen skape mer aldersvennlige tilbud gjennom å bygge 24 omsorgsboliger og leiligheter for salg og utleie på Engerdal Torg.

Engerdal kommune trenger en mer variert boligmasse for sine aldrende innbyggere.

I dag er det mange på venteliste for å få bolig i Engerdal, så behovet for flere boliger er absolutt der, sier ordfører Line Storsnes.

For å komme i gang har kommunestyret vedtatt å bygge fire omsorgsboliger og minimum seks ordinære leiligheter for salg og-/eller utleie. Planen er at det på sikt skal bygges inntil 24 leiligheter.

Skisse over nye omsorgsboliger som er planlagt i Engerdal. Illustrasjon.
IDESKISSE: Omsorgsboligene plasseres i midten av Engerdal torg. Mot elva blir det leilighetsbygg og mot sentrum servicebygg og leiligheter. Det hele omkranses av grøntarealer.

– Jeg mener kommunestyret gjorde et framtidsrettet vedtak ved å satse på et bomiljø i nærområdet, der kommunen løser flere behov i et og samme prosjekt, fortsetter ordføreren.

For mange store eneboliger

En undersøkelse fra Prognosesenteret viser at 90 prosent av boligene i Engerdal kommune er eneboliger, og de begynner å bli gamle. Av 850 boliger er under ti prosent bygd etter 2000 og alle nybygg er også eneboliger. Over halvparten av boligene er bygd før 1980. Fem prosent av disse er faktisk fra før forrige århundreskifte.

De fleste bor også i store boliger. Over 550 boliger er mellom 80 og 200 kvadrat eller mer. Rundt 40 prosent av boligene har fire til åtte soverom eller mer, selv om over 70 prosent av innbyggerne i Engerdal kommune synes det er nok med mellom ett og tre soverom.

Hyttekommune

Antall fritidsboliger øker imidlertid, og her bygges det mer nytt. I 2019 var det nesten dobbelt så mange fritidsboliger enn vanlige boliger i kommunen, og av de nesten 1600 fritidsboligene var omtrent 15 prosent bygget etter 2008.

– Engerdal er en typisk hyttekommune og mer enn dobler innbyggertallet vårt i helger, høytider og ferier, forteller ordføreren. Engerdal er avhengig av sine hyttebeboere for å kunne opprettholde servicenæringer, butikker og lignende. Kommunen gir hytteeierne anledning til å benytte hytta som bolig, og en del har fast bostedsadresse på hytta.

Bilde av ordføreren i Engerdal, Line Storsnes
GLEDER SEG: Ordfører Line Storsnes

Andre vurderer å kjøpe eller leie leilighet i sentrum på sine eldre dager.

Flere blir eldre

Folketallet ventes å synke fra dagens 1272 fastboende til 1236 om tjue år. Samtidig vil antall eldre øke. Mange av dem blir enslige. Det kommer til å bli nesten dobbelt så mange personer over 80 og 90 år de neste tjue årene i Engerdal kommune. Det blir altså færre til å ta seg av de eldre. Men stadig bedre folkehelse gjør at mange av dem trolig vil kunne fortsette å bo hjemme langt ut i alderdommen. Men de trenger boliger som er tilrettelagt for alderdom og tjenester. Behovet for pleie- og omsorgstjenester beregnes til å øke med 55 prosent opp mot 2040.

– Kommunen ligger her i forkant og prosjekterer nå en omfattende ombygging- og rehabilitering av helse- og omsorgssenteret for å møte framtidige utfordringer for de med dårligst helse, forteller Stornes.

Det er et mål at flest mulig skal bo hjemme så lenge som mulig, eller flytte til mer egnet bolig i sentrum. En spørreundersøkelse gjennomført i 2019 viser at mange kunne tenke seg å kjøpe eller leie leilighet i et av kommunens sentrum.

Utbygging i flere trinn

Tidligere planer for Engerdal torg baserte seg på ulike varianter av å bygge ut eksisterende bygg til både boliger, dagsenter, treningssenter og kafe – eventuelt bare boliger. Men ingen private utbyggere har vært interesserte i et offentlig-privat samarbeid om dette på grunn av høy økonomisk risiko.

Men kommunen ga ikke opp. Ei referansegruppe med representanter fra kommunen, næringslivet, samfunns- og velforening, frivillige organisasjoner, pensjonister og ungdom ble satt til å jobbe frem ei løsning.

Planen som ble vedtatt av Engerdal kommunestyre i juni 2019 legger opp til å bygge tre bygg på rundt 200 kvadrat hver, hvor ett skal inneholde omsorgsboliger og aktivitetssenter, mens de øvrige skal inneholde leiligheter for ordinært salg og utleie. Kommunen vil eie omsorgsboligene. De vil bli finansiert via Husbankens investeringstilskudd, mens øvrige bygg blir i privat eie.

– Ved å dele opp utbygginga i flere mindre trinn øker sjansen for å realisere prosjektet i samarbeid med private, siden dette vil gi lavere risiko for utbygger, forklarer ordføreren.

Eksisterende eldre bygg på Engerdal torg. Foto.
OMBYGGES: Eksisterende bygg på Engerdal Torg.

Det er så langt 24 personer som har sagt de kunne tenke seg å kjøpe eller leie leilighet i Engerdal Torg. Torget vil også inneholde kafe, utsalg av lokalmat, bank, frisør og Destinasjonskontor med turistinformasjon.

Er med i prosjekt

Engerdal kommune er med i Husbankens og Distriktssenterets satsing på aldersvennlige boliger i distriktene. Elleve kommuner er med for å dele erfaringer, finne nye løsninger, gi innspill til utvikling av virkemidler, identifisere barrierer for å bygge boliger og realisere konkrete prosjekter. Dette er et ledd i prosjektet.

Les mer om prosjektet:

Aldersvennlige boliger i distriktene