Rapporter

Her finner du resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Tema
Søk i hele Koha-databasen
 1. Et leilighetskompleks med 58 leiligheter skal renoveres og tilrettelegges for behovene til beboerne gjennom livsløpet. Prosjektet har samlet og samordnet ressurser i nærområdet. Kartleggingen og analysene skal bidra til økt kunnskap og dypere innsikt om behovene, gjennom å involvere målgruppen, pårørende, helseaktører og frivillig sektor. Fysisk tilrettelegging, senterutvikling, fellesfunksjoner og møteplasser mellom generasjonene, trygghet og bistand fra eget nettverk har stått sentralt i prosjektet.

  • Universitet i Agder
  • Kristiansand
  • 2024
 2. Husbankens boligundersøkelse gir informasjon om befolkningens holdninger, preferanser og boligplaner. Datamaterialet er basert på en undersøkelse blant et utvalg av befolkningen i hele landet. Resultatene fra 2023 er sammenlignet med resultatene fra 2022. Hovedtemaene i undersøkelsen er knyttet til befolkningens preferanser om valg av bolig, inkludert disposisjonsform, flytting, samt holdninger til utbedring og tilpasning av bolig.

  • Oslo
  • 2023
 3. Ein god og tilgjengeleg bustad i alle livsfasar minimerer og utset behovet for omfattande hjelp frå ei pressa kommunal omsorgsteneste. Målet for prosjektet var at fleire innbyggjarar gjere kloke val for eigen busituasjon. Gjennom kunnskaps- og informasjonsdeling skal prosjektet bidra til at kommune, innbyggjarar og byggjebransje samarbeider mot ein bustadmarknad som dekkjer alle sine behov. Rapporten beskriv aktivitetar og tiltak som er gjort gjennom prosjektperioden.

  • Ørsta kommune
  • Ørsta
  • 2023
 4. I de fleste kommuner er det forventet å skje store endringer i den demografiske sammensetningen av befolkningen. Dette skaper nye utfordringer knyttet til kommunenes tjenestetilbud og befolkningens bistandsbehov. I dette prosjektet er det utviklet et todelt modellverktøy i Excel til hjelp for kommuner i analysearbeid og planlegging.

  • Øystein Fjelldal
  • Stavanger
  • 2023
 5. Prosjektet har skaffet kunnskap om bosituasjonen blant hjemmeboende i alderen 75 år og eldre, om hvordan de bor, og i hvilken grad de planlegger og gjennomfører tilrettelegging av egen bosituasjon til alderdom og nedsatt funksjonsevne. Noen funn er at relativt få ønsker å bo i generasjonsbolig. Klart flere kunne tenke seg å bo i bofellesskap med folk i samme alder, enn sammen med folk i ulik alder. De fleste ønsker å bli boende i egen bolig, og en god foretrekker å flytte til omsorgsboliger dersom de får større behov for pleie og omsorg.

  • HANS CHRISTIAN SANDLIE
  • Oslo
  • 2023
 6. Kommunene trenger oversikt over befolkningens behov for og tilgang av boliger i nåtid og framtid. Spesielt er dette viktig når det gjelder eldre og deres behov for tilpassede og tilgjengelige boliger. Det er utviklet modellverktøy til hjelp for kommuner i arbeid med analyser og planlegging. Rapporten inneholder eksempler på bruk av modellen i boligpolitisk planlegging.

  • Øystein Fjelldal
  • Egersund
  • 2022
 7. Husbankens boligundersøkelse gir informasjon om befolkningens holdninger, preferanser og boligplaner. Datamaterialet er basert på en undersøkelse blant et landsrepresentativt utvalg av befolkningen. Hovedtemaene i undersøkelsen er knyttet til befolkningens preferanser om valg av bolig, inkludert disposisjonsform, flytting, samt holdninger med hensyn til utbedring og tilpasning av bolig.

  • Husbanken
  • Oslo
  • 2022
 8. Kommunene behøver oversikt når det gjelder eldrebefolkningens behov for og tilgang av tilgjengelige boliger i nåtid og framtid. Norce har i samarbeid med Eigersund kommune utviklet et modellverktøy til hjelp for kommuner i analysearbeid og planlegging. Rapporten dokumenterer modellen og de forutsetninger som den baserer seg på.

  • Øystein Fjelldal
  • Egersund 2022
  • 2022
 9. Denne rapporten ser nærmere på hvordan det offentlige kan legge til rette for raskere bosetting av flyktninger med særlige behov ute i kommunene. Dette gjelder flyktninger som bor lenge i asylmottak etter at de har fått innvilget oppholdstillatelse og før de får tildelt en bosettingskommune. Med særlige behov menes flyktninger med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker som utløser eller antas å utløse langvarige helse- og omsorgstiltak i bosettingskommunen.

  • Oslo economics
  • Oslo 2020
  • 2020
 10. Rapporten oppsummerer Bergen kommunes kartlegging av muligheter for etterinstallering av heis i flerbolighus i Bergen, med statistikk og innspill fra boligbyggelagene i kommunen.

  • Bergen Kommune
  • Bergen 2018
  • 2018
 11. Prosjektet "Med lek og rullator" handler om bruken av byen som arena for fysisk aktivitet, deltakelse og bedre helse. Rapporten oppsummerer arbeidet og aktivitetene som er gjort i prosjektet, og er spesielt relevant for de som jobber med planlegging av boliger og byrom.

  • Arkitektgruppen Cubus AS
  • Bergen 2017
  • 2017
 12. Prosjektet ”Shared Living” tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger. Formålet er å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge.

  • Context AS
  • Context as
  • Rjukan 2017
  • 2017
 13. SINTEF undersøker i denne rapporten arkitektenes spillerom i prosjektering av boliger.Rapportens mål er å gi økt kunnskap om hvordan tilgjengelighetskrav til boliger etter TEK10 kan påvirke prosjekteringen av boligkvalitet generelt, og brukskvalitet spesielt.

  • Karine Denizou
  • Oslo 2017
  • 2017
 14. Formålet med evalueringen har vært å skaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research
  • Oxford Research
  • 2016
 15. Beskrivelse av aktiviteter og resultater i boligprosjektet Vindmøllebakken i Østre bydel i Stavanger, det første pilotprosjektet fra konseptet «Gaining by Sharing». Gaining by Sharing er et nytt miljøvennlig boligløsning for en mer bærekraftig måte å bo på. Tanken er å skape felles goder gjennom å dele og utnytte ressurser, enten det er tid, arealer eller eiendeler.

  • Helen & Hard
  • Stavanger 2016
  • 2016
 16. This document summarises the work from the Bachelor year of Kull 27 at Bergen Architecture School in 2014/2015. During this academic year all tasks undertaken orientated to themes related to Damgårdssundet. The social, economic, political, cultural, and environmental forces that continue to shape this neighbourhood intrinsically provide ample discourse for training urban practitioners but are also seen as being highly resonant to the wider contemporary challenges of inhabiting the Western coastline of Norway. A complete output of the material was presented at public exhibition held in June 2015 in a vacant warehouse by the Sund.

  • Michael Klinski
  • Oslo 2016
  • 2016
 17. Rapporten viser hvilke muligheter personer over 55 år har når det gjelder boliger og boligtilbud på det ordinære boligmarkedet. Formålet med denne veilederen er å stimulere yngre eldre til å vurdere sitt eventuelle behov for boligtiltak med henblikk på egen alderdom.

  • Lene Schmidt
  • Oslo 2015
  • 2015
 18. Rapporten belyser hvordan fellesrom i samlokaliserte boliger for personer med utviklingshemning brukes, hva som fremmer og hva som hemmer bruk, samt hvordan arealene er fordelt i boligene.

  • Marit Ekne Ruud
  • Oslo 2015
  • 2015
 19. Tema for dialogkonferansen var ulike produkter og løsninger for heis, og gode løsninger som ivaretar brannsikkerhet og tilgjengelighet. Rapporten er tredelt. Første del av rapporten oppsummerer forarbeidet med dialogkonferansen, gjennomføring og faglige diskusjoner. Del to av rapporten oppsummerer spørreundersøkelsen som ble sendt ut til deltakerne etter konferansen.

  • Solvor Berlin Boasson
  • Oppegård 2015
  • 2015
 20. Funksjonsattest for bolig til bruk for boligeiere, kommuner og personer med byggfaglig kompetanse.

  • Sør Trøndelag Fylkeskommune.
  • 2014