Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Helhetlig boligplanlegging - ses bolig og folkehelse i sammenheng?

  Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

  • Lars Chr. Monkerud
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 2. Helhetlig boligplanlegging - hvilke elementer inngår?

  Hvordan har boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn er blitt ivaretatt? Hvordan forholder kommunene seg til nasjonale og regionale styringsdokumenter og planer, og i hvilken grad samarbeider de med andre kommuner i arealplanleggingen? Disse spørsmålene har forskerne spurt ni ulike kommuner.

  • Barlindhaug, Rolf
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 3. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

  Multiconsult og Analyse og strategi har i denne rapporten studert om pilot- og forbildeprosjekter har en effekt i forhold til implementering av teknisk forskrift og i forhold til å bidra til markedsendringer.

  • Eline Holljen
  • Analyse og Strategi (A&S), Multiconsult (MC) Bård Vestøl Birkedal (A&S), Therese Holm Thorvaldsen (A&S), Eline Holljen (A&S), Maren Louise Nordhus (A&S), Birgitte Ramm (MC), Anne Solbraa (MC) og Svein Bjørberg (MC)
  • Oslo
  • 2014
 4. Modulbygg – like godt som plassbygde løsninger?

  Bruken av bygningsmoduler i Norge har økt i omfang de siste årene. Rask byggetid og god prosjektøkonomi har vært noen av årsakene til det.

  • Anders-Johan Almås
  • Sintef Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Johan Gåsbakk, Trond Bøhlerengen, Michael Klinski
  • Oslo
  • 2014
 5. Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

  Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014