Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Boligeierne og marginalene

  Masteroppgaven analyserer debatten rundt en potensiell tredje boligsektor i Oslo og rollen til det ikke-kommersielle perspektivet. I konflikten rundt ikke-kommersielle og kommersielle perspektiver av tredje boligsektor står eierbegrepets rolle sentralt. Etter en lang periode uten ordentlig politisk debatt og evaluering av eierlinja, er det tendenser til at eierlinja nå blir utfordret og at ideologiske konflikter som lenge har vært undertrykt kommer til syne.

  • Ina Marie Christiansen
  • Bergen 2021
  • 2021
 2. Boligkvalitet for hvem? Om håndtering av sosial ulikhet i planprosesser

  God bokvalitet for alle er et sentralt mål både i Norges nasjonale og kommunale boligpolitiske planer. Denne masteroppgaven ser nærmere på hvordan Trondheim kommune forvalter ansvaret for å sikre god bokvalitet for sosialt vanskeligstilte grupper i en konkret case. Masteroppgaven er basert på en dokumentanalyse hovedsakelig av høringsinnspill og ulike dokumenter fra Trondheim kommune knyttet til områdereguleringen av Overvik, samt relevante medieartikler om Overvik.

  • Simon Aleksander Johan Krajči Berger
  • Trondheim 2020
  • 2020
 3. Helhetlig boligplanlegging - ses bolig og folkehelse i sammenheng?

  Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

  • NIBR v/ Monkerud, Helgesen, Holm og Lied
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
 4. Helhetlig boligplanlegging - hvilke elementer inngår?

  Hvordan har boligsosiale og kvalitetsmessige hensyn er blitt ivaretatt? Hvordan forholder kommunene seg til nasjonale og regionale styringsdokumenter og planer, og i hvilken grad samarbeider de med andre kommuner i arealplanleggingen? Disse spørsmålene har forskerne spurt ni ulike kommuner.

  • Norsk institutt for by- og regionforskning
  • NIBR - Norsk institutt for by- og regionforskning
  • Oslo
  • 2015
 5. Pilot- og forbildeprosjekter som metode for endring

  Multiconsult og Analyse og strategi har i denne rapporten studert om pilot- og forbildeprosjekter har en effekt i forhold til implementering av teknisk forskrift og i forhold til å bidra til markedsendringer.

  • Eline Holljen
  • Analyse og Strategi (A&S), Multiconsult (MC) Bård Vestøl Birkedal (A&S), Therese Holm Thorvaldsen (A&S), Eline Holljen (A&S), Maren Louise Nordhus (A&S), Birgitte Ramm (MC), Anne Solbraa (MC) og Svein Bjørberg (MC)
  • Oslo
  • 2014