Rapporter

Her finner du rapporter som er resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Husbankens arbeid med FoU skal bidra til kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

Søk i hele Koha-databasen

 1. Å bygge stein på stein

  Fra 2015 til 2017 har NTNU samfunnsforskning fulgt nettverket «Betre bu – og levekår for vanskelegstilte barnefamiliar» i Midt-Norge. Rapporten deler erfaringer fra tre kommunene, på hva de mener er viktig for å lykkes i arbeidet med vanskeligstilte barnefamilier.

  • NTNU Samfunnsforskning
  • NTNU Samfunnsforskning ved Melina Røe
  • Trondheim
  • 2018
 2. Flere flyktninger bosatt raskere

  Rapporten handler om hvordan kommunene klarte å doble bosettingen av flyktninger fra 2014 til 2016 og endatil raskere. Gikk den økte bosettingen på bekostning av bolig- og nabolagskvalitet for flyktningene? Eller gikk den på bekostning av andre vanskeligstilte som har behov for boligbistand fra kommunen?

  • NIBR
  • Oslo 2018
  • 2018
 3. Gjennomstrømming eller bostabilitet?

  Dette er rapporten fra prosjektet ”Gjennomstrømming vs bostabilitet? Kommunal praksis og virkninger for barnefamilier i kommunale boliger”.

  • Elvegård, Kurt
  • NTNU Samfunnsforskning, Mangfold og inkludering
  • Trondheim
  • 2017
  • nob
 4. Erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune

  Proba samfunnsanalyse har på oppdrag fra Husbanken og IMDi oppsummert erfaringer fra forsøk med velferdslab i Asker kommune.

  • Proba
  • 2018
  • 2018
 5. Gode eksempler på boligstrategiske tiltak i distriktene

  Gode eksempler på utprøvde boligstrategier i distriktene løftes frem i et erfaringshefte og en sluttrapport fra Distriktssenteret. Dermed kan andre kommuner med små og usikre boligmarkeder også dra nytte av erfaringene.

  • Rambøll
  • Oslo 2018
  • 2018
 6. Samfunnsvirkninger av boligpolitikk

  I denne rapporten analyserer vi boligpolitiske satsinger og deres samfunnsvirkninger i ti norske distriktskommuner. Vi forsøker å dokumentere satsingenes betydning for lokal samfunnsutvikling i bred forstand, inkludert effekter for næringsutvikling, bostedsattraktivitet, helse- og omsorgstjenester og inkludering av innvandrere og flyktninger.

  • Sørvoll, Jardar
  • Velferdsforskningsinstituttet NOVA
  • Oslo
  • 2017
  • nob
 7. Med lek og rullator

  Prosjektet "Med lek og rullator" handler om bruken av byen som arena for fysisk aktivitet, deltakelse og bedre helse. Rapporten oppsummerer arbeidet og aktivitetene som er gjort i prosjektet, og er spesielt relevant for de som jobber med planlegging av boliger og byrom.

  • Arkitektgruppen Cubus AS
  • Bergen 2017
  • 2017
 8. Nye kriterier for Husbankens grunnlån til oppføring

  Denne rapporten evaluerer dagens kriteriesett for grunnlån, og gir forslag til nye kriterier og kriteriesett.

  • SINTEF Byggforsk
  • SINTEF Byggforsk ved Anders-Johan Almås, Michael Klinski, Karine Denizou, Kaj Halvorsen (Analyse&Strategi), Magnus Jul Røsjø (Analyse&Strategi), Marius Fossen (Analyse&Strategi)
  • Oslo
  • 2016
 9. Fra boligsosialt kompetansetilskudd til Husbankens kommuneprogram: Systematisering av kunnskap og læring

  Den første delen handler om å gjennomføre en systematisering og analyse av kunnskap og erfaringer fra program, prosjekter og tiltak som har mottatt boligsosialt kompetansetilskudd. Den andre delen handler om å bidra til en systematisk kunnskapsutvikling og læring i Husbanken.

  • Rambøll
  • Hege Hellvik (Rambøll), Marit C. Synnevåg (mcs:consult) og Kjersti Ryen Strømnes (Rambøll).
  • 2016
 10. Behov for kommunalt disponerte utleieboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll
  • Rambøll
  • 2016
 11. Delte boformer i kostnads- og miljøeffektive bygg

  Prosjektet ”Shared Living” tar utgangspunkt i tre konkrete utbyggingsprosjekter for å teste ulike typer delte boformer og kartlegge kvaliteter, barrierer og løsninger. Formålet er å etablere ny kunnskap og nye eksempler som kan bidra til å videreutvikle delte boformer i Norge.

  • Context AS
  • Context as
  • Rjukan 2017
  • 2017
 12. Bostedsløse i Norge 2016 - en kartlegging

  By- og regionforskningsinstituttet NIBR presenterer i denne rapporten en landsomfattende kartlegging av bostedsløse i Norge 2016. Studiene gir et tverrsnitt av antall og profil på populasjonen av bostedsløse i uke 46 i 2016. Studien inngår en tidsserie og er den sjette kartleggingen av bostedsløse.

  • By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved Dyb, Evelyn
  • By- og regionforskerinstituttet NIBR ved Dyb, Evelyn
  • Oslo
  • 2017
 13. Resultat- og effektmålingsverktøy for områdeløft

  Samfunnsøkonomisk analyse (tidl. Damvad Norge) har de siste tre årene utviklet er resultat- og effektmålingsverktøy for Husbankens program for Områdeløft. Denne rapporten oppsummerer arbeidet og gir anbefalinger for videre bruk av verktøyet.

  • Samfunnsøkonomisk analyse AS
  • Oslo 2017
  • 2017
 14. Evaluering av tilskudd til etterinstallering av heis

  Formålet med evalueringen har vært å skaffe og utvikle kunnskap om hva som skal til for å optimalisere utnyttelsen av tilskudd til etterinnstallering av heis.

  • Oxford Research
  • Oxford Research
  • 2016
 15. Universell utforming som pådriver for boligkvalitet?

  SINTEF undersøker i denne rapporten arkitektenes spillerom i prosjektering av boliger.Rapportens mål er å gi økt kunnskap om hvordan tilgjengelighetskrav til boliger etter TEK10 kan påvirke prosjekteringen av boligkvalitet generelt, og brukskvalitet spesielt.

  • Karine Denizou
  • Oslo 2017
  • 2017
 16. Roller og rammevilkår for frivillig sektor i boligsosialt arbeid

  Rapporten gir eksempler på hvordan småskalafrivillighet og sosialt entreprenørskap har bidratt til innovasjon i boligsosialt arbeid, og diskuterer mulige utfordringer forbundet med sosialt entreprenørskap og bruk av metoder fra forretningsverdenen.

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret av Rune Ervik Tord Skogedal Lindén
  • 2016
 17. Eldres boligsituasjon: Boligmarked og boligpolitikk i lys av samfunnets aldring

  Rapporten tar opp aktuelle problemstillinger knyttet til samfunnets aldring, boligpolitikk og velferdsstatens omsorgstjenester.

  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2016
  • nob
 18. Vindmøllebakken

  Beskrivelse av aktiviteter og resultater i boligprosjektet Vindmøllebakken i Østre bydel i Stavanger, det første pilotprosjektet fra konseptet «Gaining by Sharing». Gaining by Sharing er et nytt miljøvennlig boligløsning for en mer bærekraftig måte å bo på. Tanken er å skape felles goder gjennom å dele og utnytte ressurser, enten det er tid, arealer eller eiendeler.

  • Helen & Hard
  • Stavanger 2016
  • 2016
 19. Damsgårdssundet

  This document summarises the work from the Bachelor year of Kull 27 at Bergen Architecture School in 2014/2015. During this academic year all tasks undertaken orientated to themes related to Damgårdssundet. The social, economic, political, cultural, and environmental forces that continue to shape this neighbourhood intrinsically provide ample discourse for training urban practitioners but are also seen as being highly resonant to the wider contemporary challenges of inhabiting the Western coastline of Norway. A complete output of the material was presented at public exhibition held in June 2015 in a vacant warehouse by the Sund.

  • Michael Klinski
  • Oslo 2016
  • 2016
 20. Frivillig sektor og boligsosialt arbeid

  Bakgrunnen for prosjektet er et stadig mer uttrykt ønske om å øke frivillige aktørers involvering i det boligsosiale feltet. Ønsket uttrykkes blant annet i den seneste nasjonale strategien for boligsosialt arbeid «Bolig for Velferd» (2014-2020).

  • Uni Research Rokkansenteret
  • Uni Research Rokkansenteret
  • Bergen
  • 2015
  • nob