Beregning av bostøtte

Utmålingen av bostøtte er et forhold mellom husstandens inntekter og boutgifter.

Bostøtte beregnes ut fra denne formelen:

godkjente boutgifter (det er fastsatt øvre grenser for boutgifter)
egenandel (øker med økt inntektsgrunnlag)
sum x 73,7 %* = bostøtte

Satsene for beregningen og øvre grenser er fastsatt i forskrift om bostøtte

Godkjente boutgifter

Det er fastsatt grenser for hvor høye boutgifter som blir tatt med i beregningen av bostøtten. Hvis boutgiftene er over øvre grense, bruker vi øvre grense i beregningen. Hvilken grense som gjelder for din husstand, er avhengig av hvor du bor i landet og hvor mange som bor i husstanden.

Les mer om boutgiftene som er med i beregningen

Inntektsgrunnlag

Inntektene i beregningen er de faktiske inntektene husstanden har i måneden du søker bostøtte for. Barns inntekt og formue er ikke med i beregningen.

Les mer om inntektene vi bruker i beregningen

Egenandelen

Egenandelen er den delen av boutgiftene som husstanden må dekke selv. Egenandelen er en fastsatt sum som varierer med antall husstandsmedlemmer og husstandens faktiske inntekt per måned. 

Øvre inntektsgrense for beregning

Du får ikke bostøtte hvis inntekten er over den øvre inntektsgrensen. Inntektsgrensen varierer avhengig av hvor mange du bor sammen med og hvor i landet du bor. 

Kalkulator for øvre inntektsgrenser

Gunstigere beregning for unge uføre

Uførepensjonister med status ung ufør, jf folketrygdloven §§ 3-21 og 3-22, har en gunstigere beregning av egenandelen. Merk at regelen kun gjelder ordinære uførepensjonister etter folketrygdloven kap. 12, og de som har yrkesskadepensjon beregnet etter samme regler (det vil si langtidsytelsene).  

Overgangsordning for uføre

Uføre som mottok bostøtte i desember 2014, er med i en overgangsordning og får ett trekk i inntekten før bostøtten blir beregnet. Trekket finner du i det siste vedtaket du fikk. 

Les mer om overgangsordningen

Minste utbetaling

Vi utbetaler ikke bostøtte under 56 kroner per måned.