Inntekter som er med i beregningen

Inntekten til alle i husstanden over 18 år er med i inntektsgrunnlaget når bostøtten blir beregnet. 

Dette er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer til Skatteetaten hver måned. Månedlige inntekter er for eksempel lønn, trygd, pensjoner, etterbetalinger, feriepenger og annet.

Husbanken innhenter opplysningene automatisk hver måned, og bruker dem for å fastsette inntektsgrunnlaget. Vi innhenter kun skattepliktige brutto inntekter (før skatt).

Brutto personinntekt fra næring i inneværende år, blir regnet som inntekt. Næringsinntekten blir fordelt på 12 måneder og lagt til den månedlige inntekten.

Du må selv anslå brutto næringsinntekter for hele inneværende år.

Brutto kapitalinntekter over 6 205 kroner per år, blir regnet som inntekt. Fribeløpet gjelder per person. Kapitalinntektene blir fordelt på 12 måneder og lagt til den månedlige inntekten.

Du må selv anslå kapitalinntekter for hele inneværende år.

Kapitalinntekter er for eksempel renteinntekter, avkastning av aksjer eller fond, overskudd fra skattepliktig utleie og skattepliktige inntekter ved salg av bolig.

Inntekter i utlandet kan være lønn, pensjon og andre skattepliktige inntekter. Du skal oppgi inntekter i utladet uavhengig av hvor du skatter for inntektene. Utenlandsinntekter blir fordelt over 12 måneder.

Du må selv anslå utenlandsinntekter for hele inneværende år.

Netto formue er brutto formue minus gjeld. Brutto formue kan være bankinnskudd, formuesverdi bolig eller annen eiendom, verdien av bil, aksjer og annet. Gjeld kan være boliglån, studielån eller annen gjeld.

Bor du i leid bolig er fribeløpet i netto formue 310 208 kroner. Bor du i en bolig du eier selv, er fribeløpet inntil 651 436 kroner av formuesverdien på primærboligen din.
 
Har du netto formue over fribeløpet, blir 65 prosent av overskytende netto formue lagt til inntekten din i form av ett formuestillegg. Formuestillegget blir fordelt på 12 måneder og lagt til den månedlige inntekten.

Hvis du (eller annen forelder) har høy formue fordi du skatter for barn med formue, kan du be om at vi trekker ut barnets formue fra din netto formue. Les mer om barns formue under.

Formuestillegget blir beregnet slik: Netto formue minus fribeløp x 65 % = formuestillegg per år.

Eksempler på beregning av formuestillegg når du bor i leid bolig:

 • Netto formue er 750 000 kr
  750 000 kr minus 310 208 kr = 439 792 kr x 65 % = 285 864 kr 
  Formuestillegg: 298 171 kr : 12 = 23 822 kr per måned
 • Netto formue er 350 000 kr
  325 000 kr minus 310 208 kr = 14 792 kr x 65 % = 9 614 kr 
  Formuestillegg: 9 614 kr : 12 = 801 kr per måned

Eksempler på beregning av formuestillegg når du bor i eid bolig, sameie, borettslag eller aksjeleilighet:

 • Netto formue er 1 000 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 800 000 kr
  1 000 000 kr minus 651 436 kr = 348 564 x 65 % = 226 566 kr
  Formuestillegg: 226 566 kr : 12 = 18 880 kr per måned
 • Netto formue er 580 000 kr inkl. formuesverdi bolig på 460 000 kr. 
  580 000 kr minus 460 000 kr = 120 000 x 65 % = 78 000 kr
  Formuestillegg: 78 000 kr : 12 = 6 500 per måned

Skattefrie inntekter fra utleie, blir regnet som inntekt. Skattefrie leieinntekter kan være inntekter fra utleie av rom i egen bolig eller utleie av sokkelleilighet eller liknende.

Hvis du eller andre i husstanden har høy netto formue fordi du/dere skatter for barns formue, kan vi se bort fra barns formue og eventuell avkastning av formuen. Det er en forutsetning at formuen er registrert i barnets navn.

Dette må du gjøre:

 • Fyll ut skjemaet under
 • Send skjemaet til kommunens bostøttekontor

Bostøtte – opplysninger om barns formue - bokmål (PDF)

Bostøtte – opplysninger om barns formue - nynorsk (PDF)

 • Inntekter og formue for barn under 18 år
 • Barnetrygd
 • Barnebidrag
 • Kontantstøtte
 • Tiltakspenger
 • Engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • Stønad til barnetilsyn
 • Grunn og hjelpestønad
 • Sosialhjelp
 • Skattepenger