3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.8 Transport av bostøtte

Uforfalne krav på bustøtte kan overførast til kommunar som gjev forskot til dekking av buutgifter eller avdrag og renter på bustadlån for det same tidsrommet. Bustøttemottakaren må på førehand skriftleg ha gjeve eit frivillig, uttrykkeleg og informert samtykke om at kravet kan overførast.

(Bustøttelova § 9)

I enkelte tilfeller kan kommunen få bostøtten utbetalt til seg. Søker må være informert om dette, og ha skriftlig gitt samtykke til at bostøtten overføres kommunen. Dette innebærer at søker må forstå hva de skriver under på og samtykker til. Samtykket kan når som helst trekkes tilbake av bostøttesøker.

Det er et vilkår for overføring til kommunen, at det er kommunen som dekker boutgifter eller renter og avdrag på boliglån for samme periode som det utbetales bostøtte for. Kommunen kan ikke få overført bostøtte for å dekke gammel husleierestanse.

Det er utarbeidet et skjema som kan brukes ved inngåelse av transportavtale. 

Kommunen skal hver måned sende ut en avregning som viser hvor mye som er gitt i bostøtte og hvor mye vedkommende har fått i støtte fra kommunen. Om det er mer i statlig bostøtte enn i støtte fra kommune skal differansen utbetales søker. Hvis bostøtten ikke er mulig å utbetale til søker, skal bostøtten betales tilbake til Husbanken konto 7694 05 20092.

Gå til 3.9 Kommunale avgifter og kommuneopplysninger

Gå til innholdslisten