3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.3 Korrigere eksisterende saker

Søkjaren skal gje opplysningar til kommunen om endra forhold som søkjaren forstår eller bør forstå har verknad for utrekning og utbetaling av bustøtte.

(Forskrift om bustøtte §11)

Søker kan ha behov for å korrigere opplysninger i bostøttesaken. Dette kan for eksempel være endringer i boutgifter eller endringer i husstandens sammensetning. Søker kan korrigere søknaden sin på Min bostøtte. Kommunen kan også korrigere opplysninger på saken fortløpende. Hvis søker flytter, må det leveres ny søknad.

Søknader som er registrert i bostøttesystemet skal som hovedregel ikke slettes av saksbehandler i kommunen. Men møter søker opp personlig og ber om at søknaden skal slettes, så kan dere gjøre det. Finner dere andre grunner for å slette en søknad må søker varsles skriftlig om dette. Det er viktig at dere skriver i notatfeltet hvorfor saken er slettet, denne noteringen må skrives på forrige termin.

Er det mangler ved en søknad kan kommunen registrere saken slik at det blir et V09 avslag (manglende opplysninger). Om kommunen innen søknadsfrist for inneværende måned mottar det som mangler, kan saken sendes til Husbanken for rettelse, såkalt "Rettet sak".

3.4 Etterbehandling 

I bostøttesammenheng får alle saker status som «etterbehandlede saker» når de vedtas etter vedtaksdatoen for hovedkjøringen.

Søknadsfristen er den 25 i hver måned, men i noen tilfeller kan søknader likevel etterbehandles. Dette gjelder søknader hvor det foreligger særlige forhold som tilsier at søknaden bør behandles selv om det er etter fristen.

En søknad om bostøtte vil kunne bli etterbehandlet dersom

  • søknaden er uteglemt av kommune/NAV eller ikke blitt registrert i kommunen/NAV
  • søknaden inneholder feil og/eller mangler som gjør at den ikke uten videre kan vedtas, og dette ikke er blitt rettet i tide til hovedkjøringen

Saker som er aktuelle for etterbehandling, sendes fortløpende til Husbanken for behandling. Husk å sende med alle relevante vedlegg og merk sakene godt med at det gjelder etterbehandling.

Gå til neste kapittel 3.5 Kontroller og forebygging og feilutbetalinger

Gå til innholdslisten