3. Kommunens andre oppgaver i bostøttearbeidet

3.5 Kontroller og forebygging av feilutbetalinger

Kommunene skal bidra til å forebygge og hindre at det skjer feilutbetalinger av bostøtte.

I nye saker må kommunen sjekke at boutgiftene er dokumentert. Er det grunn til å tro at en eller flere opplysninger fra søker ikke stemmer, må kommunen undersøke saken nærmere.

Kommunen står som avsender på brev med bostøttevedtak. Feil blir ofte avdekket ved at brev kommer i retur. Det er viktig at kommunen finner årsaken til at brev kommer i retur for eksempel om søker fortsatt bor på adressen.

Når søker klager på Husbankens vedtak om tilbakebetaling av for mye utbetalt bostøtte, må kommunen videresende klagen til Husbanken så fort som mulig.

I HB 9.C.23 Vedlegg til tidsplan, er det satt opp forslag til en rekke rapporter kommunene kan ta ut i tillegg til de rapportene de er pålagt å ta ut. Disse kan være til hjelp i saksbehandlingen, og for å hindre at det skjer feilutbetalinger.

Hva kan kommunen kontrollere

Bustøttelova § 8 gir kommunen rett til å kontrollere alle opplysninger i søknaden hos offentlige myndigheter, långiver, utleier, borettslag, sameier eller Posten. Kontroll kan skje enten ved registering av en sak eller senere. 

Kommunen kan rutinemessig sjekke opplysninger eller foreta stikkprøvekontroller innenfor rammen av bustøttelova § 8. Dersom det oppstår mistanke om at noen mottar uberettiget bostøtte, må kommunen ta kontakt med Husbanken for å avtale videre arbeid med saken.

Bustøttelova § 8 gir kommunen rett til å sjekke:

  • Størrelsen på boutgiftene. Dette kan kontrolleres hos utleier, långiver, borettslag eller sameie.
  • Opplysningene om husstanden. Folkeregisteret gir opplysninger om hvem som bor i boligen og fra hvilket tidspunkt. Videre når flytting er meldt, og hvilken dato gjelder flyttingen fra? Det er ikke mulig å se hvem som har bodd i en bolig. Historisk søk er bare mulig på personer. Det er lov å be Posten om informasjon om hvem som mottar post til boligen. Sjekk hos Posten skal man bare foreta når det er grunn til å tro at det bor andre i boligen enn det som er registret i folkeregisteret.
  • Boligkravene. I matrikkelen og kommunens registre finnes det opplysninger om boligen.

Opplysninger som er av betydning for retten til bostøtte, og som fremkommer av åpne kilde, som aviser, internett og Facebook g så videre. kan være kilder for å avdekke feilutbetalinger. Slike opplysninger kan gjøre at kommunen igangsetter undersøkelser eller de kan brukes til å belyse en sak hvor det allerede er mistanke om at noe er galt.

Kommunen er ofte i direkte kontakt med søker. Feil oppdages gjerne i forbindelse med samtaler, klage på vedtak eller søknad om startlån og annet. Om opplysningene kan brukes for å avdekke urettmessig utbetaling av bostøtte, beror på en nærmere vurdering. Har du fått opplysningene av søker som bostøttesaksbehandler kan de naturligvis brukes. Hvis du eller en kollega har fått opplysninger i en annen egenskap enn bostøttesaksbehandler, må forholdet til taushetsplikten vurderes. Kommunene er ulikt organisert, men i mange tilfeller vil NAV være involvert. NAV loven § 7 gir rett til å varsle uavhengig av taushetsplikt for å hindre at noen urettmessig får utbetalt offentlige ytelser. Er det varslet i medhold av denne bestemmelsen kan opplysningene brukes i bostøttesaken.

Varsel om at det har skjedd kontroll

De fleste kontroller kommunen kan gjøre i medhold av bustøttelova § 8 er omtalt i søknaden, og søker må ikke varsles i forkant. 

Skal kommunen foreta kontroller som ikke er omtalt i eller varslet om i søknaden, er du forpliktet til å varsle søker. Det søker skal varsles om er hvor opplysninger er innhentet fra og hvilke opplysninger som er innhentet. Det må fremgå at innhentingen har skjedd i forbindelse med bostøttesaken. Dette gjelder også for andre husstandsmedlemmer. Hvis det er en konkret mistanke om at det bor flere personer i husstanden enn det som fremkommer i søknad og/eller i Folkeregisteret må kommunen kontakte søker. Se punkt 2.2.3 i denne veilederen.

Det fremgår av bustøttelova § 8 jamfør personopplysningsloven § 20 at det skal varsles så snart opplysningene er innhentet.

Foreløpige begrensninger i kommunenes kontrollmuligheter

Skal det foretas undersøkelser hos andre enn offentlige myndigheter, långiver, utleier, borettslag, eierseksjonssameier eller Posten , skal dette kun gjøres av Husbanken. Bustøttelova § 8c åpner for å innhente opplysninger hos alle som kan tenkes å ha informasjon som kan belyse en mulig sak om feilutbetalt bostøtte. Dette kan være eksempelvis hos strømleverandører, bredbånd/TV-leverandører, naboer og så videre. 

Loven sier at både kommunen og Husbanken kan innhenter informasjon i medhold av bestemmelsen. Husbanken ønsker inntil videre at kommunene ikke innhenter informasjon etter denne bestemmelsen. Vi ønsker foreløpig at bare noen saksbehandlere hos oss som har opplæring i hvordan bestemmelsen skal benyttes, gjør disse undersøkelsene.

Gå til neste kapittel 3.6 Tilbakekrav av for mye utbetalt bostøtte

Gå til innholdslisten