2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.4.2 Formue

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 291 275 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 611 677. 

(Forskrift om bustøtte § 6)

Formue som inngår i beregningen

Det regnes et formuestillegg til inntekten. Formuestillegget er 65 prosent av all netto formue med fratrekk for et fribeløp.

  • Husstander som bor i leiebolig får et fratrekk på inntil 291 275 kroner uavhengig av hvor mange personer som er i husstanden.
  • Husstander som bor i eiebolig, får et fradrag for formuesverdi av egen bolig, begrenset oppad til 611 677 kroner. Fradraget er ikke mer enn ligningsverdien der denne er under 611 677 kroner. Formuesverdien av egen bolig innhentes automatisk fra Skattedirektoratet.

Formue i utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sin forventede formue per 31.12 i inneværende år.

Gå til neste kapittel 2.5  Dokumentasjon

Gå til innholdslisten