2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.4.2 Formue

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 280 342 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 588 717. I perioden 1. desember 2021–28. februar 2022 blir det lagt til inntekta 0 prosent av den delen av netto formuen til husstanden som er att når eit fribeløp er trekt frå.

(Forskrift om bustøtte § 6)

Formue som inngår i beregningen

Det regnes et formuestillegg til inntekten. Formuestillegget er 65 prosent av all netto formue med fratrekk for et fribeløp.

  • Husstander som bor i leiebolig får et fratrekk på inntil 280 342 kroner uavhengig av hvor mange personer som er i husstanden.
  • Husstander som bor i eiebolig, får et fradrag for ligningsverdi av egen bolig, begrenset oppad til 588 717 kroner. Fradraget er ikke mer enn ligningsverdien der denne er under 588 717 kroner. Ligningsverdien av egen bolig innhentes automatisk fra Skattedirektoratet.

Formue i utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

(Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sin forventede formue per 31.12 i inneværende år.

Gå til neste kapittel 2.5  Dokumentasjon

Gå til innholdslisten