2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad


2.4.2 Formue

Til inntekta blir det lagt 65 prosent av netto formuen til husstanden, med fråtrekk for eit fribeløp. Fribeløpet er kr 275 115 for husstandar i leigde bustadar. For andre husstandar er fribeløpet likningsverdien av eigen bustad inntil kr 577 740.

(Forskrift om bustøtte § 6)

Formue som inngår i beregningen
Det regnes et formuetillegg til inntekten. Formuetillegget er 65 prosent av all netto formue med fratrekk for et fribeløp.

  • Husstander som bor i leid bolig gis et fratrekk på inntil 275 115 kroner uavhengig av hvor mange personer som er i husstanden.
  • Husstander som bor i eid bolig, får et fradrag for ligningsverdi av egen bolig, begrenset oppad til 577 740 kroner. Fradraget er ikke mer enn ligningsverdien der denne er under 577 740 kroner. Ligningsverdien av egen bolig innhentes automatisk fra Skattedirektoratet.

Formue i utlandet

All inntekt og formue i eller frå utlandet blir rekna med brutto beløp i norske kroner.

 (Forskrift om bustøtte § 5)

Søker skal oppgi sin forventede formue per 31.12 i inneværende år. 

Gå til neste kapittel 2.5  Dokumentasjon

Gå til innholdslisten