2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.2 Studenter/elever/lærlinger, personer i førstegangstjeneste og beboere i institusjon

Dei som gjer førstegongsteneste i Forsvaret eller sivilteneste, har ikkje rett til bustøtte.

Studentar som ikkje har barn i husstanden, har ikkje rett til bustøtte. Som studentar blir rekna alle som har rett til ytingar frå Statens lånekasse for utdanning. Dei som studerer innanfor eit offentleg program for arbeidskvalifisering, har likevel rett til bustøtte. 

Dei som bur saman med ein person som ikkje har rett til bustøtte etter første og andre ledd, har ikkje rett til bustøtte. Foreldre som bur saman med eigne barn som er studentar, har likevel rett til bustøtte. 

Bebuarar i ein institusjon der det kan bli kravd vederlag for opphaldet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bustøtte.

(Bustøttelova § 4)

Studenter/elever

Studenter/elever kan ikke motta bostøtte.

Med studenter/elever mener vi personer som har rett til ytelser fra Lånekassen. De som mottar flyktningstipend fra Lånekassen blir regnet som studenter. Studenter/elever vil ikke kunne få bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen.
De som har sommerferie og skal ta opp igjen studiene fra høsten, regnes som studenter/elever i sommerperioden. Enkelte søkere over 18 år går fortsatt i videregående skole, og mottar ytelser fra Lånekassen. Disse regnes også som studenter/elever. En biperson i en husstand som er student/elev har ikke rett til bostøtte. Får studenten/eleven avslag på  søknaden sin fra Lånekassa, kan vedkommende søke bostøtte.

Unntak (husstander med studenter/elever/lærlinger som likevel kan få bostøtte):

 • Student/elev som bor sammen med barn under 18 år, kan ha rett til bostøtte. Barnet må være registrert i folkeregisteret på samme adresse som studenten.
 • Husstander hvor studenter/elever bor sammen med sine foreldre, kan søke bostøtte.
 • Studenter/elever som deltar i et arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV eller kommunen, kan få bostøtte. Dette kan være forskjellige kommunale kurstiltak, arbeidstreningsprogram med videre. Det er ikke nødvendig at personen mottar ytelser fra kommunen.

  Dette kan være personer som    
  • deltar på kvalifiseringsprogrammet etter lov om sosiale tjenester i NAV §§ 29 flg.
  • deltar i arbeidsrettede tiltak med ytelser etter folketrygdloven, som f.eks. arbeidsavklaringspenger og uføretrygd
  • går i grunnskole eller videregående skole og har voksenrett dvs. har påbegynt opplæringen i året de fylte 25 år eller senere. I disse tilfeller er det tilstrekkelig å opplyse om hvilken skole de går på . Elever/lærlinger med ungdomsrett, har rett til å begynne i videregående opplæring til og med det året de fyller 24 år. For å ha rett til bostøtte må eleven dokumentere at opplæringen er et arbeidsrettet tiltak etter avtale med kommune/NAV. Dette gjelder selv om vedkommende har fylt 25 år. 
  • deltar på introduksjonsprogram etter introduksjonsloven
  • har individuell plan etter NAV-loven § 15 eller sosialtjenesteloven § 28

Studenter/elever som ikke bor hjemme
Borteboende studenter/elever skal som regel ikke være med i søknaden om bostøtte.
Hvis studenten fremdeles har tilknytning til hjemmet og derfor ikke melder flytting til folkeregisteret, må det søkes på papir. Det må legges ved opplysninger om hvem i husstanden som er borteboende student/elev og hvorfor han/hun ikke melder flytting. Det må også dokumenteres hvor studenten/eleven er bosatt. Dokumentasjon kan være leiekontrakt på studiestedet. Vi kan da vurdere å ta bort studenten fra søknaden. 

Læringer
Hovedregelen er at lærlinger som har godkjent lærekontrakt har rett til ytelser fra Lånekassen, og vil derfor ikke ha rett til bostøtte.

Unntak:

 • En lærling uten rett til ytelser fra Lånekassen vil kunne få bostøtte. Dette vil kunne være en person som går i lære uten lære- eller opplæringskontrakt, eller har mistet retten til støtte gjennom Lånekassen. Lærlinger med ungdomsrett er ikke omfattet av dette unntaket. Det gjelder selv om lærlingen er over 25 år. Lærlinger med ungdomsrett begynte i opplæringen i året de fylte 24 år eller tidligere må dokumentere at opplæringen er ett arbeidsrettet tiltak etter avtale med NAV eller kommunen.

Personer som avtjener førstegangstjeneste 
Personer som avtjener førstegangstjeneste har ikke rett til bostøtte. Hvis den som er i førstegangstjeneste er sønn/datter i en husstand og bor hjemme under tjenesten, skal personen være med på søknaden. Søker vil få et avslag. 

Unntak: Hvis sønn/datter bor borte under tjeneste skal personen fjernes fra søknaden.

Personer i institusjon

 • Personer som bor i institusjon der det betales for oppholdet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bostøtte. Dette vil som regel gjelde personer som bor på sykehjem 

 • Personer som er i institusjon eller fengsel, men som fortsatt har en viss tilknytning til hjemmet, kan beholde bostøtten. Hvor lenge bostøtten kan beholdes er en skjønnsvurdering, og saksbehandlere i kommunene bør konferere med Husbanken i den enkelte sak. Tommelfingerregel er at opphold inntil 6 måneder godkjennes. Ved fravær utover seks måneder skal det vurderes individuelt om bostøtten skal opprettholdes. Faktorer som er av betydning er om personen skal tilbake til boligen, eller om boligen skal brukes under permisjoner e.l. Søker må være folkeregistrert på adressen og ha boutgifter på boligen.

 • En person som har delvis opphold i sykehjem, vil kunne beholde bostøtten inntil oppholdet blir permanent. Ved permanent opphold på sykehjem skal det meldes flytting.

 • Der ektefelle/samboer kommer på institusjon kan vi fjerne denne personen fra saken. Da kan ektefelle/samboer som bor i boligen søke bostøtte. 

 

Gå til neste kapittel 2.2.3 Opplysninger om husstanden

Gå til innholdslisten