2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.2 Studenter/elever/lærlinger, personer i førstegangstjeneste og beboere i institusjon

Dei som gjer førstegongsteneste i Forsvaret eller sivilteneste, har ikkje rett til bustøtte.

Studentar som ikkje har barn i husstanden, har ikkje rett til bustøtte. Som studentar blir rekna alle som har rett til ytingar frå Statens lånekasse for utdanning. Dei som studerer innanfor eit offentleg program for arbeidskvalifisering, har likevel rett til bustøtte.

Dei som bur saman med ein person som ikkje har rett til bustøtte etter første og andre ledd, har ikkje rett til bustøtte. Foreldre som bur saman med eigne barn som er studentar, har likevel rett til bustøtte.

Bebuarar i ein institusjon der det kan bli kravd vederlag for opphaldet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bustøtte.

(Bustøttelova § 4)

Studenter/elever/lærlinger

Som hovedregel kan ikke husstander med studenter/elever/lærlinger motta bostøtte.

Hvem er en student?

En student er en student / elev / lærling over 18 år som deltar i en godkjent utdanning med rett til lån eller stipend fra Lånekassen. Dette inkluderer flyktninger som mottar flyktningstipend.

Studenter/elever med rett til ytelser fra Lånekassen, har ikke har ikke rett til bostøtte selv om de lar være å søke ytelser fra Lånekassen. Studenter som har fått avslag på utdanningsstøtte fra Lånekassen, kan søke om bostøtte.

Studenter som skal fortsette å studere til høsten, regnes som student også i sommermånedene.

Unntaksregler for studenter/elever/lærlinger.

Disse studentene er omfattet av unntaksreglene og kan motta bostøtte:

  • Studenten/eleven bor sammen med barn under 18 år.
  • Søker er forelder og bor sammen med barn over 18 år som studerer. 
  • Studenten/eleven mottar AAP, uføretrygd, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad.
  • Studiet/utdanningen er et arbeidsrettet tiltak etter avtale med kommunen/NAV
  • Eleven deltar i grunnskoleopplæring.
  • Eleven/lærlingen begynte i videregående opplæring i året eleven fylte 25 år eller senere (har «voksenrett» til opplæring). 

Studenter som mottar ytelser fra NAV

Søker trenger ikke å dokumentere AAP, uføretrygd, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad. Dette blir innhentet automatisk.

Dokumentasjonskrav for studenter/elever i arbeidsrettet tiltak

Hvis studiet er et arbeidsrettet tiltak, må det dokumenteres. Dokumentasjon kan være vedtak, individuell oppfølgingsplan eller lignende som bekrefter at utdanningen er et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med kommunen/NAV.

Elever som går i grunnskole, trenger kun å legge ved en bekreftelse fra skolen. Det samme gjelder elever/lærlinger over 25 år som går i videregående opplæring (elever med «voksenrett»).

Elever/lærlinger i videregående utdanning som har begynt på utdanningen før året de fylte 25 år, må dokumentere at utdanningen er et arbeidsrettet tiltak (elever med «ungdomsrett»).

Spesielt om flyktninger

Det er kun når flyktninger deltar i en godkjent utdanning med rett til ytelser fra Lånekassen, at de skal registreres som student/elev. Flyktninger som mottar flyktningstipend fra Lånekassen, blir behandlet som andre studenter.

Flyktninger som deltar i introduksjonsprogrammet, skal som hovedregel ikke registreres som studenter/elever. Helt unntaksvis vil en person som deltar i introduksjonsprogrammet også være student og ha rett til lån i Lånekassen. Da skal de registreres som studenter. De vil da være omfattet av unntaksregelen så lenge de mottar introduksjonsstønad.

Spesielt om lærlinger

Lærlinger med godkjent lærekontrakt har rett til ytelser fra Lånekassen, og vil derfor ikke ha rett til bostøtte. Lærlinger uten lærekontrakt eller som har fått avslag på ytelser fra Lånekassen, kan søke bostøtte.

Studenter/elever som bor midlertidig borte fra hjemmet

Studenter kan velge om de ønsker å melde flytting til studiestedet. Borteboende studenter skal ikke være med i bostøttesøknaden. Kommunen kan slette studenten i saken, hvis søker dokumenterer at studenten bor borte. Dokumentasjon kan være leiekontrakt på studiestedet.

Personer som avtjener førstegangstjeneste 

Personer som avtjener førstegangstjeneste har ikke rett til bostøtte. Hvis den som er i førstegangstjeneste er sønn/datter i en husstand og bor hjemme under tjenesten, skal personen være med på søknaden. Søker vil få et avslag.

Unntak: Hvis sønn/datter bor borte under tjeneste skal personen fjernes fra søknaden.

Personer i institusjon

  • Personer som bor i institusjon der det betales for oppholdet på grunnlag av inntekt, har ikke rett til bostøtte. Dette vil som regel gjelde personer som bor på sykehjem
  • Personer som er i institusjon eller fengsel, men som fortsatt har en viss tilknytning til hjemmet, kan beholde bostøtten. Hvor lenge bostøtten kan beholdes er en skjønnsvurdering, og saksbehandlere i kommunene bør konferere med Husbanken i den enkelte sak. Tommelfingerregel er at opphold inntil 6 måneder godkjennes. Ved fravær utover seks måneder skal det vurderes individuelt om bostøtten skal opprettholdes. Faktorer som er av betydning er om personen skal tilbake til boligen, eller om boligen skal brukes under permisjoner e.l. Søker må være folkeregistrert på adressen og ha boutgifter på boligen.
  • En person som har delvis opphold i sykehjem, vil kunne beholde bostøtten inntil oppholdet blir permanent. Ved permanent opphold på sykehjem skal det meldes flytting.
  • Der ektefelle/samboer kommer på institusjon kan vi fjerne denne personen fra saken. Da kan ektefelle/samboer som bor i boligen søke bostøtte.

Gå til neste kapittel 2.2.3 Opplysninger om husstanden

Gå til innholdslisten