2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.3 Opplysninger om husstand

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden. Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

Barn med delt fast bustad kan reknast med hos båe foreldre.

(Forskrift om bustøtte § 10)

Husstanden omfatter alle som faktisk bor i boligen den 1. i en måned, inkludert barn med delt fast bosted. Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknad. Personer som bor borte fra boligen i perioder, skal regnes med i husstanden. Det kan være pendlere, sjøfolk, fiskere, personer med midlertidig opphold i institusjon, anleggsarbeidere og andre. Studenter som har flyttet til studiestedet, men ikke meldt flytting, kan fjernes fra saken. Etter folkeregisterloven § 6-3 skal den som flytter utenfor Norden for minst seks måneder melde dette til Folkeregisteret. I saker der fraværet fra boligen er mer enn seks måneder kan bostøttesaken slettes.

Om delt fast bosted

Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknader. Det er ikke avgjørende hvor mye barnet overnatter hos den enkelte forelder. Avtale om delt fast bosted skal registreres i Folkeregisteret. Søker trenger ikke å dokumentere.

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36. Avtalen innebærer at større avgjørelser på vegne av barna skal tas av foreldrene i fellesskap. Dette er i motsetning til en samværsavtale, hvor den ene forelderen har aleneomsorg og kan ta alle avgjørelser alene.

Gå til neste kapittel 2.2.4 Om registrering i folkeregisteret

Gå til innholdssiden