2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.3 Opplysninger om husstand

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden. Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

Barn med delt fast bustad kan reknast med hos båe foreldre.

(Forskrift om bustøtte § 10)

Husstanden omfatter alle som faktisk bor i boligen den 1. i en måned, inkludert barn med delt fast bosted. Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknad. Personer som bor borte fra boligen i perioder, skal regnes med i husstanden. Det kan være pendlere, sjøfolk, fiskere, personer med midlertidig opphold i institusjon, anleggsarbeidere og andre. Studenter som har flyttet til studiestedet, men ikke meldt flytting, kan fjernes fra saken.

Når det er uavklart hvem som bor i husstanden

Hvis det er uavklart hvem som bor i husstanden, skal du registrere saken slik at saken får V09 - avslag på grunn av manglende opplysninger. Det gjør du ved å feilmarkere et felt. Det er ikke mulig å feilmarkere noen av feltene for husstand, så du må feilmarkere et annet felt – det kan være et hvilket som helst annet felt. Husk å legge inn notat om hva som er mangelen i saken.

Det beste er å få avklart forholdet før det blir fattet vedtak i saken. Kommunen har to brev som kan brukes i slike saker. I brevene er det lagt opp til to ulike typer situasjoner avhengig av relasjon.

  • I saker som gjelder personer i nær relasjon, kan kommunen varsle søker om at personen/e kan bli påført saken. Når fristen for å melde tilbake har gått ut, kan du påføre personene.
    Brevet må sendes til søker før saken får status registrert. Det er for å unngå at det blir sendt personopplysningsbrev til personer som ikke skal være med i saken. Hvis du ikke har tid til en slik avklaring, skal saken feilmarkeres uten at du påfører personer.
  • I saker som gjelder andre personer, bør søker få et varsel om at søknaden vil bli avvist hvis forholdet ikke avklares. Du kan feilmarkere i saken, og registrere den ferdig. Personer som ikke er i nær relasjon, skal ikke påføres søknaden.

Ved avvik mellom det som er registrert i Folkeregisteret og personer faktisk bosatt i boligen, skal du i tillegg varsle Folkeregisteret om avviket. Tips om avvik i Folkeregisteret for virksomheter og myndigheter - Skatteetaten
 

Om delt fast bosted

Barn med delt fast bosted kan være med på begge foreldrenes søknader. Det er ikke avgjørende hvor mye barnet overnatter hos den enkelte forelder. Avtale om delt fast bosted skal registreres i Folkeregisteret. Søker trenger ikke å dokumentere.

Delt fast bosted er en juridisk avtale i henhold til barneloven § 36. Avtalen innebærer at større avgjørelser på vegne av barna skal tas av foreldrene i fellesskap. Dette er i motsetning til en samværsavtale, hvor den ene forelderen har aleneomsorg og kan ta alle avgjørelser alene.

Gå til neste kapittel 2.2.4 Om registrering i folkeregisteret

Gå til innholdssiden