2. Kommunens saksbehandling av en ny søknad

2.2.3 Opplysninger om husstand

Den første i kvar månad er utgangspunktet for alle opplysningar om husstanden og bustaden ved utrekninga av bustøtte for denne månaden. Både dei som faktisk bur i bustaden og dei som er registrerte i folkeregisteret som busette på adressa, blir rekna med i husstanden. Det kan i særlege høve gjevast fritak frå kravet om registrering som busett i bustaden.

(Forskrift om bustøtte § 10)

  • En husstand omfatter alle som faktisk bor i boligen, og alle som er registrert i folkeregisteret som bosatt på adressen per den 1. i hver mnd. (situasjonsdato). 
  • Det er et ufravikelig krav at søker må være bosatt i boligen. Det er gitt visse unntak for registrering i folkeregisteret. I de tilfellene der personer ikke er registrert i folkeregisteret som bosatt, må Husbanken kontaktes slik at folkeregisteret sine opplysninger kan overstyres. 

  • • Samtlige personer i husstanden skal påføres søknaden. Er det kjent at husstanden består av flere personer enn de som er oppgitt på søknadsskjemaet, skal kommunen kontakte søker for å avklare de faktiske forhold. Søker skal gis en frist for tilbakemelding på forholdet, og orienteres om at kommunen må gi avslag på søknaden hvis de ikke får en tilbakemelding i saken. Kommunen kan gi et 09 avslag, men kommunen skal ikke føre inn flere personer i søknaden. Saksbehandler må i tillegg skrive et notat om dette i bostøttesystemet. Når saksbehandler henvender seg til søker om hvilke person(er) de tror kan bo på adressen, så bør så lite som mulig om denne personen oppgis. Dette av hensyn til personvernet. Det kan for eksempel holde med et fornavn. 

En husstand kan være

  • en enslig person i selvstendig bolig
  • en gruppe personer som faktisk er bosatt og som ifølge folkeregisteret bor i samme bolig
  • personer som er borte fra boligen i en kortere eller lengre periode skal regnes som tilhørende i husstanden. Dette kan gjelde sjøfolk, fiskere, personer med midlertidig opphold i institusjon, skoleelever, studenter, anleggsarbeidere m.m.

 

Gå til neste kapittel 2.2.4 Registrering i folkeregisteret – situasjonsdato

Gå til innholdssiden