Sør-Varanger

Sør-Varanger kommune er med i prosjektet Aldersvennlige boliger og bomiljø i distriktene. Prosjektet er et samarbeid mellom Husbanken, Distriktssenteret og 12 kommuner. 

Sør-Varanger ligger helt øst i Troms og Finnmark og er regionpunktet i Øst-Finnmark. Kommunen har i overkant av 10 000 innbyggere, hovedsakelig på plassene i Kirkenes, Hesseng og Bjørnevatn. Nabokommunen Nesseby ligger 124 kilometer fra Kirkenes.

Sør-Varanger grenser både til Russland og Finland. Kommunen har vært programkommune under den nasjonale strategien Bolig for Velferd og har hatt dialog med Husbanken i flere år. Kommunen har et aktivt næringsliv, særlig innen turisme, handel og gruvedrift.

Boligsituasjonen for eldre

Kommunen har i likhet med andre distriktskommuner stor dominans av eneboliger, samt en del tomannsboliger og rekkehus-bebyggelse. Som ellers i regionen er mange av husene i kommunen typiske etterkrigshus som er påbygd. Disse boligene er ofte vanskelige å tilrettelegge for trygg alderdom på en god og kostnadseffektiv måte. I 2040 vil ca. av 23% av befolkningen være over 67 år.

Standarden på boligmassen påvirker etterspørselen etter kommunale omsorgsboliger. Særlig i Kirkenes er boligbebyggelsen preget av gamle hus i flere etasjer, med planløsninger som er dårlig tilpasset alderdomssvekkelse og funksjonstap. Dette øker behovet for omsorgsboliger. I et forebyggende perspektiv må det legges til rette for at flere, nokså tidlig i alderdommen, gjør tiltak rundt bosituasjonen, slik at de kan klare seg hjemme lenge lengst mulig.

Hva sier planene?

Sør-Varanger vedtok en boligpolitisk handlingsplan i 2021. Her står det at Sør- Varanger kommune skal legge til rette for gode og varierte boligområder i hele kommunen. Dette innebærer at boligsosiale hensyn og folkehelsehensyn må vektlegges i plansammenheng og i utøvelse av tomtepolitikk.

Arealdelen legger opp til å videreutvikle et sterkt sentrum, og å legge til rette for vekst gjennom fortetting og bruk av nye areal. I Strategisk plan for helse, omsorg og velferd for 2020-2030  er et av målene at botilbudene skal fylle behov innbyggere ikke klarer å dekke selv. I prosjektplanen henter kommunen flere målsetninger fra den boligpolitiske handlingsplanen i Sør-Varanger (2020-2030)

Sør- Varanger skal:

  • etablere boligkontor
  • etablere samarbeid med private boligutbyggere i kommunen i når det gjelder utbygging av aldersvennlige boliger
  • fremstille samlet oversikt over behov for nye omsorgsboliger i perioden 2021-2030.
  • fremstille forslag til konkrete modeller for bygging av nye typer omsorgsboliger integrert i ordinære nærmiljø, med arealer tilrettelagt for sambruk og møter mellom generasjoner
  • lage kunnskapsgrunnlag for utviklingen av boligpolitikken i kommunen, herunder boligbehovet for eldre.