Tilskudd fra kommunen

Har du problemer med å skaffe deg eller beholde bolig, eller trenger du tilpasninger av boligen din på grunn av nedsatt funksjonsevne? Da kan du sjekke om du kan få tilskudd fra kommunen.

Kommunen kan tilby tilskudd alene, eller sammen med startlån. Det er opp til kommunen å bestemme om de tilbyr tilskudd og hvor mye de gir. Ta kontakt med kommunen din for å undersøke mulighetene for tilskudd.

Dersom du har lav inntekt og vanskeligheter med å betjene et lån, kan et tilskudd til etablering sammen med startlån gjøre det mulig å kjøpe en bolig, eller å beholde boligen du allerede eier.

Hvis du eller andre i husstanden har nedsatt funksjonsevne, og behov for å endre på boligen, kan du søke om startlån og/eller tilskudd til små eller store ombygginger og tilpasninger. Du kan også søke om tilskudd for å få utrede og prosjektere ombygging, for eksempel fra en arkitekt.

Kommunene kan gi tilskudd til barnefamilier, personer med utviklingshemming og andre i en økonomisk vanskelig situasjon med lav og/eller usikker inntekt.

Tilskuddet kan brukes til å

 • kjøpe bolig
 • finansiere nybygd bolig
 • utbedre en nyinnkjøpt brukt bolig
 • kjøpe egnet bolig til vanskeligstilte eldre og personer med nedsatt funksjonsevne
 • refinansiere lån dersom du står i fare for å miste boligen på grunn av høye boutgifter

Personer med langvarige økonomiske problemer blir prioritert. Kommunen avgjør hvor stort tilskuddet blir ut fra behovet ditt og mulighetene dine for å få annen offentlig støtte.

Startlån vil alltid bli vurdert før kommunen vurderer å gi tilskudd. Kommunen vurderer behovet for tilskudd når du søker om startlån. Les mer om startlån.

Du kan søke om tilskudd til tilpasning hvis noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne og behov for å tilpasse boligen for å kunne bli boende.

Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få, og hvor mye, tilskudd som blir gitt ut fra en helhetlig økonomisk vurdering.

Tilskuddet kan omfatte enkle tiltak til større ombygginger. For eksempel:

 • utvendig arbeid for å gi økt tilgjengelighet
 • påbygging/ombygging for å få alle nødvendige rom på ett plan
 • utvide døråpninger/rom/korridorer og bytte dører, inkludert branndør
 • fjerne terskler og terskelplater
 • installere eller tilrettelegge for velferdsteknologi
 • annet arbeid som er nødvendig for at personer med nedsatt funksjonsevne kan fortsette å bo hjemme

Tilskudd til tilpasning kan gis alene eller sammen med startlån. Les mer og søk om tilskudd/startlån.

I tillegg kan kommunen vurdere tilskudd til ombygging fra NAV. Tilskudd til tilpasning kan også gis sammen med tilskudd til utredning og prosjektering. Du kan også kombinere tilskudd til tilpasning hos kommunen og lån fra Husbanken til oppgradering.

Du kan søke om tilskudd til utredning og prosjektering hvis noen i husstanden har nedsatt funksjonsevne og behov for å tilpasse boligen for å kunne bli boende. Tilskuddet kan dekke kostnader til faglig bistand til prosjektering, for eksempel fra arkitekt eller annen fagkyndig.

Utredningen kan kartlegge 

 • muligheter og avgrensninger i boligen
 • uteområde og tilkomst
 • tilgjengelighet inne
 • arealbehov
 • innredning og brukbarhet (er det mulig å tilpasse boligen, eller er det best å flytte til en mer egnet bolig?)

Prosjekteringen skal

 • gi forslag til tiltak som skal øke tilgjengeligheten i boligen
 • finne gode løsninger til nøkterne kostnader

Kommunen vil vurdere om du har økonomi til å finansiere selve gjennomføringen av tiltaket selv, eller om det er behov for lån og/eller tilskudd fra kommunen. Det er opp til kommunen å vurdere hvem som skal få, og hvor mye, tilskudd som blir gitt ut fra en helhetlig økonomisk vurdering.

Tilskudd til utredning -og/eller prosjektering ses ofte i sammenheng med tilskudd tilpasning. Tilskudd til tilpasning kan bli gitt til selve gjennomføringen av tiltakene som må gjøres for å få boligen din tilpasset ditt behov.

Søknadskjema (PDF)