Etterkontroll av inntekt

Hvis skatteoppgjøret viser at du hadde annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt. Vi krever tilbake hvis du har fått for mye, og etterbetaler hvis du har fått for lite.Alle inntekter som er brukt i opprinnelig vedtak, blir kontrollerte. I tillegg tar vi med skattepliktige inntekter du ikke har oppgitt tidligere.

Vi innhenter disse inntektene fra Skatteetaten:

  • Månedlige inntekter fra a-registeret. Det er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn hver måned.
  • Næringsinntekter
  • Kapitalinntekter
  • Netto formue og formuesverdi bolig
  • Utenlandsinntekt 

Les mer om inntektsgrunnlaget

I noen tilfeller kan vi se bort fra opplysningene vi har innhentet fra Skatteetaten. Her ser du noen vanlige eksempler:

Næringsinntekter

Fordeles over hele kalenderåret. Hvis næringsvirksomheten startet eller opphørte midt i året, kan vi fordele næringsinntekten på de månedene virksomheten var aktiv. Da må du dokumentere når på året næringen startet/opphørte. Du finner dokumentasjonen på altinn.no.

Nettoformue

Hvis formuen økte midt i året, kan vi se bort fra formuen de månedene du ikke hadde formue. Da må du dokumentere når på året formuen økte, og med hvilket beløp. Dokumentasjon kan være kontoutskrifter eller annet.

Formuesverdi bolig

Hvis du flyttet i fjor, bør du sjekke om vi har brukt riktig formuesverdi på boligen din. Formuesverdi bolig bruker vi til å fastsette fribeløpet i netto formue. Du finner beløpene vi har brukt i beregningsoppgaven du har fått.

Hvis boligen din hadde høyere formuesverdi enn vi har brukt i beregningen, og du i tillegg ikke har fått maks fribeløp, kan du sende oss nye opplysninger om formuesverdien. Her kan du beregne formuesverdi av bolig.

Erstatningsutbetaling

Hvis du fikk en erstatning midt i året, må du dokumentere når du mottok erstatningen og beløpet. Dokumentasjon kan være vedtak, kontoutskrifter eller annet.

Barns formue

Hvis du har høy formue fordi du skatter for barns formue, må du dokumentere hvor stor andel av formuen som tilhører barnet. Dokumentasjon kan være skatteoppgjøret eller kontoutskrifter.

Hvis du ønsker å gi oss nye opplysninger, kan du fylle inn skjemaet under. Fristen for å gi oss nye opplysninger, er 3 uker etter at du mottok et varsel eller vedtak.

Skjema:

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - bokmål (PDF)

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - nynorsk (PDF)

Har du fått for mye bostøtte i foregående år, vil Husbanken kreve at du betaler tilbake.  Da får du først et varselbrev, slik at du kan komme med dine synspunkter før vi fatter vedtak. Hvis vi ikke hører fra deg, sender vi deg vedtaksbrev etter ca. 4 uker. 

Hvis du mener vi har brukt feil opplysninger om inntektene og formuen, kan du gi oss nye opplysninger. Da må du fylle ut skjemaet "Bostøtte – nye opplysninger om inntekt og formue". Fristen er 3 uker etter du har mottatt varsel eller vedtak.

Skjema:

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - bokmål (PDF)

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - nynorsk (PDF)

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som krever inn for mye utbetalt bostøtte. Kravet blir sendt til SI når fristen for å klage på vedtaket går ut. Da vil du få et brev fra SI.

Vi avslutter ikke krav på grunn av dårlig økonomi, men du kan få tilpasset nedbetalingen til din økonomi. Det får du mer informasjon om i brevet fra SI.

Les mer om innkreving på SI sine nettsider

Du kan ikke innbetale et krav før du har mottatt et vedtak. Vedtaket blir sendt ut ca. 5 uker etter at du mottak varselet.

Når du har mottatt vedtaket, kan du betale inn kravet før det blir sendt til Statens innkrevingssentral. Det får du mer informasjon om i vedtaket.  

Har du fått for lite utbetalt bostøtte i foregående år, får du en etterbetaling når det er fattet vedtak i saken din. Får du etterbetaling for flere måneder, vil du få flere utbetalinger. 

Bostøtten kan bli utbetalt til Husbanken hvis du tidligere har mottatt et krav som følge av ny beregning eller du har krav hos Statens innkrevingssentral. Har du mottatt støtte til boutgifter fra kommunen i samme periode som etterbetalingen gjelder, kan bostøtten bli utbetalt til kommunen.

Hvis du mener at vedtaket om etterbetaling er feil, kan du gi oss nye opplysninger om inntektene og formuen i foregående år. Da må du fylle ut skjemaet under. Fristen er 3 uker etter at du  mottok vedtaket. 

Skjema:

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - bokmål (PDF)

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue - nynorsk (PDF)

For å sikre at du får utbetalt riktig bostøtte, og dermed unngå eventuell tilbakebetaling, er det viktig at du melder fra til oss straks de meldepliktige inntektene endrer seg. Meldepliktige inntekter er netto formue, næringsinntekter, kapitalinntekter og inntekter og formue fra utlandet.

Du trenger ikke å melde fra om månedlige inntekter som lønn, pensjon, trygd og andre inntekter som arbeidsgiver eller andre melder inn til Skatteetaten hver måned. De innhenter vi automatisk.

Du kan enkelt melde fra ved å logge deg inn på Min bostøtte på husbanken.no. Du trenger ikke å dokumentere opplysningene.

Kan du ikke sende inn melding elektronisk, kan du sende en endringsmelding til kommunen. Bruk dette skjemaet:

Bostøtte – endringer i meldepliktige inntekter og formue - bokmål (PDF)

Bostøtte – endringer i meldepliktige inntekter og formue - nynorsk (PDF)

Saksgang ved etterkontroll av inntekt

Før vi vedtar et krav, sender vi deg et brev der vi varsler om at vi vurderer å kreve inn urettmessig utbetalt bostøtte. Varselet blir sendt til alle som får krav én eller flere måneder.

Når du får brevet, har du 3 ukers frist til å sende oss nye opplysninger. Da må du sende oss skjemaet nedenfor.

Nye opplysninger med dokumentasjon skal du sende til Husbanken på papir. Adressen er: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Hvis du ikke sender oss nye opplysninger, vil det automatisk bli fattet vedtak i saken når fristen er ute.

Skjema:

Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue - bokmål (PDF)

Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue - nynorsk (PDF)

endte inn nye opplysninger etter at du fikk varselet, vil saken din bli gjennomgått av en saksbehandler. Du får da et vedtak når saken er behandlet.

Hvis du ikke sendte inn nye opplysninger etter du fikk varselet, blir det automatisk fattet et vedtak når fristen er ute.

Du kan klage på vedtaket. Fristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Se punkt 3.

Hvis du ikke klager, vil kravet bli overført til Statens innkrevingssentral når klagefristen har gått ut

Fristen for å klage er 3 uker etter at du mottok vedtaket. Da må du bruke skjemaet "Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue" og dokumentere eventuelle nye opplysninger. Klagen skal du sende på papir til Husbanken. Kommunen kan hjelpe deg å klage. 

Klagen skal du sende til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Skjema:

Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue - bokmål (PDF)

Bostøtte - nye opplysninger om inntekt og formue - nynorsk (PDF)

Når Husbanken har behandlet klagen får du et vedtak. Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage til Klagenemnda for Husbanken innen 3 uker.

Når klagen din er behandlet, blir saken din overført til Statens innkrevingssentral. Det blir gjort selv om du klager til nemnda. 

Når fristen for å klage har gått ut eller når klagen din er behandlet, blir saken sendt til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken.

Du vil få brev fra SI når saken er overført. Du kan inngå nedbetalingsavtale med SI. Det får du mer informasjon om når kravet er overført.

Les mer om innkreving av bostøtte på SI sine nettsider

Hvis Husbanken har behandlet klagen din og du fremdeles mener at vedtaket er feil, kan du be om at klagen blir behandlet av Klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å klage til klagenemnda. Ønsker du at klagen din skal behandles av klagenemnda, må du gi Husbanken beskjed om det.

Før saken blir oversendt til klagenemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du opplysninger eller synspunkter på vår saksframstilling, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen, vedlegg og dine opplysninger og synspunkter blir så sendt til klagenemnda.

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved klagenemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudet.