Etterkontroll av inntekt

Hvis skatteoppgjøret viser at du hadde annen inntekt eller formue enn den Husbanken brukte i beregningen av bostøtte samme år, beregner vi bostøtten på nytt. Vi krever tilbake hvis du har fått for mye, og etterbetaler hvis du har fått for lite.

Husbanken kontrollerer nå inntektene fra 2020. Hvis du har mottatt for mye eller for lite bostøtte i 2020, får du brev fra oss. Under finner du mer informasjon om etterkontrollen.

Har du fått for mye bostøtte i 2020, vil Husbanken kreve at du betaler tilbake.  Da får du først et varselbrev, slik at du kan komme med dine synspunkter før vi fatter vedtak. Hvis vi ikke hører fra deg, sender vi deg vedtaksbrev etter ca. 4 uker. 

Hvis du mener vi har brukt feil opplysninger om inntektene og formuen i 2020, kan du gi oss nye opplysninger. Fristen er 3 uker etter at du har mottatt et varsel eller vedtak.  Da må du fylle ut skjemaet "Bostøtte – nye opplysninger om inntekt og formue".

Skjema: 

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2020 - bokmål (PDF)

Bustøtte – nye opplysningar om inntekter og netto formue i 2020 - nynorsk (PDF)

Det er Statens innkrevingssentral (SI) som krever inn for mye utbetalt bostøtte. Kravet blir sendt til SI når fristen for å klage på vedtaket går ut. Da vil du få et brev fra SI.

Vi avslutter ikke krav på grunn av dårlig økonomi, men du kan få tilpasset nedbetalingen til din økonomi. Det får du mer informasjon om i brevet fra SI.

Du kan lese mer om hvordan kravet blir krevd inn på nettsidene til Statens innkrevingssentral

Du kan ikke innbetale et krav før du har mottatt et vedtak. Vedtaket blir sendt ut ca. 5 uker etter at du mottak varselet.

Når du har mottatt vedtaket, kan du betale inn kravet før det blir sendt til Statens innkrevingssentral. Det får du mer informasjon om i vedtaket.  

Har du fått for lite utbetalt bostøtte i 2020, får du en etterbetaling når det er fattet vedtak i saken din. Får du etterbetaling for flere måneder, vil du få flere utbetalinger. 

Bostøtten kan bli utbetalt til Husbanken hvis du tidligere har mottatt et krav som følge av ny beregning eller du har krav hos Statens innkrevingssentral. Har du mottatt støtte til boutgifter fra kommunen i 2020, kan bostøtten bli utbetalt til kommunen.

Hvis du mener at vedtaket om etterbetaling er feil, kan du gi oss nye opplysninger om inntektene og formuen i 2020. Fristen er 3 uker etter at du  mottok vedtaket. Da må du fylle ut skjemaet under, 

Skjema: 

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2020 - bokmål (PDF)

Bustøtte – nye opplysningar om inntekter og netto formue i 2020 - nynorsk (PDF)

Vanlige stilte spørsmål

Alle inntekter som er brukt i opprinnelig vedtak, blir kontrollerte. I tillegg tar vi med skattepliktige inntekter du ikke har oppgitt tidligere.  

Vi innhenter disse inntektene fra Skatteetaten:

 • Månedlige inntekter fra a-registeret. Det er inntekter som arbeidsgivere, NAV og andre rapporterer inn hver måned.
 • Næringsinntekter
 • Kapitalinntekter
 • Netto formue og formuesverdi bolig
 • Utenlandsinntekt 

Les mer i artikkelen "Inntektsgrunnlaget"

I noen tilfeller kan vi se bort fra opplysningene vi har innhentet fra Skatteetaten. Her ser du noen vanlige eksempler:

 • Næringsinntekter
  Fordeles over hele kalenderåret. Hvis næringsvirksomheten startet eller opphørte midt i året, kan vi fordele næringsinntekten på de månedene virksomheten var aktiv. Da må du dokumentere når på året næringen startet/opphørte. Du finner dokumentasjonen på altinn.no. 

 • Netto formue
  Hvis formuen økte midt i året, kan vi se bort fra formuen de månedene du ikke hadde formue. Da må du dokumentere når på året formuen økte, og med hvilket beløp. Dokumentasjon kan være kontoutskrifter eller annet.

 • Formuesverdi bolig
  Hvis du flyttet i 2020, bør du sjekke om vi har brukt riktig formuesverdi på boligen din. Formuesverdi bolig bruker vi til å fastsette fribeløpet i netto formue. Du finner beløpene vi har brukt i beregningsoppgaven du har fått.

  Hvis boligen din hadde høyere formuesverdi enn vi har brukt i beregningen, og du i tillegg ikke har fått maks fribeløp, kan du sende oss nye opplysninger om formuesverdien. Her kan du beregne formuesverdi bolig for 2020 

 • Erstatningsutbetaling
  Hvis du fikk en erstatning midt i året, må du dokumentere når du mottok erstatningen og beløpet. Dokumentasjon kan være vedtak, kontoutskrifter eller annet.

 • Barns formue
  Hvis du har høy formue fordi du skatter for barns formue, må du dokumentere hvor stor andel av formuen som tilhører barnet. Dokumentasjon kan være skatteoppgjøret eller kontoutskrifter.

   
Hvis du ønsker å gi oss nye opplysninger, kan du fylle inn skjemaet under. Fristen for å gi oss nye opplysninger, er 3 uker etter at du mottok et varsel eller vedtak.

Skjema: 

Bostøtte – nye opplysninger om inntekter og netto formue i 2020 - bokmål (PDF)

Bustøtte – nye opplysningar om inntekter og netto formue i 2020 - nynorsk (PDF)

 1. Varsel - mulig krav om tilbakebetaling
 2. Varsel blir sendt til alle som får krav én eller flere måneder. Du kan komme med en innsigelse/nye opplysninger før vi fatter vedtak. Du får 3 ukers frist til å komme med nye opplysninger. Nye opplysninger skal sendes til Husbanken på papir.

 3. Vedtak - krav om tilbakebetaling
  Hvis du sender oss nye opplysninger, ser Husbanken på saken på nytt og sender deg et vedtak. Hvis du ikke har sendt oss nye opplysninger, blir det fattet et vedtak automatisk når fristen til å komme med nye opplysninger har gått ut.
 4.  
 5. Du kan klage på vedtaket  
  Du har 3 ukers frist til å klage på vedtaket. Klagen skal du sende til Husbanken på papir. Husbanken behandler klagen og sender deg et vedtak.  

 6. Vedtatte krav overføres til Statens innkrevingssentral  
 7. Når fristen for å klage har gått ut, blir saken sendt til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken. Du vil få brev fra SI når saken er overført. Du kan inngå nedbetalingsavtale med SI.      

 8. Klage til Husbankens klagenemnd
  Hvis du fremdeles mener at Husbankens vedtak er feil, kan du be om at klagen skal behandles av klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å klage vedtaket til nemnd. Da må du sende melding til Husbanken om det. 

  Før saken blir oversendt til klagenemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du opplysninger eller synspunkter på vår saksframstilling, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen med vedlegg blir så sendt til klagenemnda.

  Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved nemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.