Rundskriv

Her finner du eldre rundskriv fra Husbanken med historisk interesse.

Fellesrundskriv 1959-1980
Tittel Årstall
Husleietilskudd vedr. boliger som finansieres utenom statens boligbanker 1959
Rente- og avdragstilskudd for 3½%-lån i boligbankene 1959
Husleiestøtte gjennom statens boligbanker 1965
Samordning av boligkreditten 1965
Husleiestøtte gjennom boligbankene – en forhåndsorientering 1965
Husleiestøtte gjennom statens boligbanker 1966
Midlertidig støtteordning i samband med betaling av avdrag og renter på nedskrivningsbidrag og stønadslån med forfall i 1968 i statens boligbanker 1968
Midlertidig støtteordning i samband med betaling av avdrag og renter på nedskrivningsbidrag og stønadslån med forfall i 1968 i statens boligbanker 1968
Husleiestøtte – bostøtte, avvikling av husleiestøtteordningen 1969
Midlertidig støtteordning i samband med betaling av avdrag og renter av nedskrivningsbidrag og stønadslån 1969
Bostøtte gjennom statens boligbanker 1969
Bostøtteordningen 1970
Bostøtteordningen 1970
Bostøtteordningen 1971
Lån til boliger i landdistriktene 1971
Fellesrundskriv til Husbankens og Landbruksbankens lokale organer 1980
K-rundskriv HB-nr. 1-111
Nr. Tittel Årstall
K1 Statistikk til vurdering av sosialt forsvarlig husleie 1946
K2 Oppnevning av lokale takstmenn for Husbanken 1946
K3 Statistikk til vurdering av sosialt forsvarlig husleie 1946
K4 Kommunene og husbanklånene 1946
K5 Nedskrivningsbidrag – renterabatt for familier med barn 1947
K6 Frafallelse av eiendomsskatt for nye boligbygg 1947
K8 Kommunenes garantiansvar for lån og andel av nedskrivningsbidrag i henhold til lov om Statens Husbank 1948
K9 Lov av 9. juli 1948 om endringer i lov om Den norske Stats Husbank av 1. mars 1946 1948
K11(a) Valg av hustyper og leilighetstyper når det søkes om lån i Husbanken 1948
K11 Justering av Husbankens stønadssoner 1949
K12 Forenkling av utstyrsstandarden i hus som søkes finansiert i Husbanken 1949
K13 Samarbeid mellom de forskjellige lokale instanser som har med byggesaker å gjøre 1949
K14 Nye typetegninger fra Boligdirektoratet 1950
K15 Justering av reglene for nedskrivningsbidrag 1950
K16 Nedskrivningsbidrag til gjenreisningsbygg som inneholder flere leiligheter enn det krigsskadde bygg 1950
K17 Regulering av rente- og avdragsvilkårene 1950
K18 Skjemaer vedr. 1) søknad om overføring av Husbankens konverteringstilsagn/lånebevilgning til ny eier og 2) søknad om godkjenning av overdragelse av eiendom hvor Husbanken allerede har overtatt den faste belåning 1950
K19 Brannforsikring av hus som skal belånes i Husbanken 1950
K20 Brannforsikring av hus som skal belånes i Husbanken 1950
K21 Boligdirektoratets typetegning nr. 701 1950
K22 Lånsøknader til Husbanken med større rentebærende lån enn kr. 100-000,- / Boligdirektoratets typetegninger 1950
K23 Hustyper og leilighetsstørrelser / Tidsrekkefølgen mellom byggeløyve og lånetilsagn 1951
K24 Frivillig forskuddsvis innbetaling av andeler av nedskrivningsbidrag på særskilt rentebærende konto 1951
K25 Nedskrivningsbidrag til leiligheter på over 80 m² 1951
K26 Pristilskudd for trelast til gjenreisningsbygg som finansieres av boligbankene 1951
K27 Bruk av hus eller del av hus i strid med Husbankens forutsetninger for å yte lån og nedskrivningsbidrag 1952
K28 Inntekts- og formuegrenser for innvilgning av nedskrivningsbidrag 1952
K29 Lånsøknad fra søker som alt har hatt lånsøknad inne til behandling i Småbruk- og Bustadbanken 1952
K30 Nye typetegninger fra Boligdirektoratet etc. / Teknisk veiledningsmateriale angående lett bindingsverk / Stønadsordning for boligbygging til forsvarets personell 1952
K31 Lån til eneboliger som midlertidig nyttes som bolig for to familier 1953
K32 Endringer den 19. desember 1952 i Husbankloven 1953
K33 Renter av byggelån som ytes i henhold til konverteringstilsagn fra Husbanken 1953
K34 Kommunenes garantiansvar – Kontokuranter pr. 30/6 1953 1953
K35 Lån til eneboliger og til flerfamiliehus som faller utenfor arealgrensene / Lån til eneboliger som midlertidig brukes til bolig for to familier 1953
K36 Tilsagn om lån og nedskrivningsbidrag fra Husbanken i 1954 1954
K37 Kommunenes garantiansvar – Kontokuranter pr. 30/6-1954 1954
K38 Tilsagn om lån og nedskrivningsbidrag fra Husbanken i 1955 1955
K39 Forskuddsvis innbetaling på rentebærende konto i Husbanken av kommunens andel av nedskrivningsbidrag 1955
K40 Tilsagn om lån og nedskrivningsbidrag fra Husbanken i 1956 1956
K41 Kapitaliseringsfaktoren for festeavgift 1956
K42 Varmeisolering og trelastforbruk i trehus 1956
K43 Tilsagn om lån og nedskrivningsbidrag (tilleggslån) i 1957 1957
K44 Nye retningslinjer for husleiefastsetting 1957
K45 Nye låne- og stønadsvilkår 1957
K46 Måling av boligers golvareal 1958
K47 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1958 1958
K48 Rente- og avdragstilskott for 3,5% lån i Husbanken 1958
K49 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1959 1959
K50 Nummerserier for lån i Husbanken 1959
K51 Forhøyelse av lånenivået / Kommunale lærer-, lege- og etatsjefboliger / Fritaking for eiendomsskatt 1959
K52 Lånetillegg for vertikaltdelte småhus med tung skillevegg (og for eneboliger) 1959
K53 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1960 1960
K54 Endringer av satsene for stønadslån og tilleggslån 1960
K55 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1961 1961
K56 Lånetillegg for vertikaltdelte småhus med lydisolerte skillevegger 1961
K57 Forhøyelse av lånenivået / Inntekts- og formuegrensene for stønadslån 1961
K58 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1962 1962
K59 Forenkling av saksbehandling vedrørende søknad om konvertering av byggelån 1962
K60 Arealgrenser og arealmåling 1962
K61 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1963 1963
K62 Nye lånetilsagn fra Husbanken i 1964 1964
K63 Oppvarming av småhus 1964
K64 Planlegging av boligbygg for igangsetting med husbanktilsagn i 1965 1964
K65 Husbankens virksomhet i 1964 og 1965 1965
K66 Overføring av sakområder fra Kommunaldepartementet til Husbanken 1965
K67 Tekniske detaljblad fra Husbanken – vedlikeholds-, reparasjons- og forbedringsarbeider på småhus i tre 1965
K68 Opphevelse av fritak for eiendomsskatt for visse grupper av Husbankbelånte eiendommer med lån til 2,5% rente 1965
K69 Nye arealgrenser, gjeldende fra 1. januar 1966 1965
K70 Nye skjema for søknad om lån i Husbanken 1965
K71 Husbankens typetegning nr. 119 1965
K72 De nye låneregler i Husbanken og lånetilsagnene i 1966 1966
K73 Endringer i Husbankens regnskapsopplegg i samband med de nye låneregler / Kunngjøring av husleiestøtteordningen 1966
K75 Husbankens typetegninger nr. 120 og 121 1966
K76 Nytt skjema nr. 28A – søknad om konvertering av byggelån – og nytt skjema nr. 29A – ferdigtakst 1966
K77 Husbankens lånetilsagn 1966 og 1967 1967
K78 Rente- og avdragsregler for nedskrivningsbidrag og stønadslån i Husbanken 1967
K78A Lån til utbedring eller utvidelse (påbygging) av Husbankbelånte hus i Finnmark og Nord-Troms fra den første gjenreisningsperiode 1967
K79 Økning av Husbankens lånenivå 1967
K80 Tilskott – omsetningsavgift, Arealmåling av boliger og dokumentasjon av målingen 1967
K81 Husbankens lånetilsagn 1967 og 1968 1968
K82 Konvertering av byggelån 1968
K83 Hus med blindkjeller 1968
K84 Husbankens lånenivå 1968
K85 Husbankens lånetilsagn 1968 og 1969 1969
K86 Tilskott – omsetningsavgift, legitimasjonsregler for boliger og rom 1969
K88 Daginstitusjoner for barn 1969
K89 Husbankens lånenivå 1969
K90 Daginstitusjoner for barn 1969
K91 Feriesesongen 1969
K92 Utbedringslån 1969
K93 Brosjyre vedrørende lån til utbedring av boliger for eldre og uføre mv. 1969
K94 Økning av Husbankens arealgrenser 1969
K95 Husbankens lånetilsagn 1969 og 1970 1970
K96 Endring av Husbankens rentesatser / Lån til utbedring av eldre boliger 1970
K97 HB blad 9602: Byggeplanlegging og kontraktsforhold ved småhusbygging 1970
K98 Husbankbelåning av innskottsfrie boliger 1970
K99 Nytt sentralbordnummer ved Husbankens hovedkontor 1970
K100 Husbankens lånetilsagn i 1970 og 1971 1971
K101 Husbanklån til utbedring av eldre boliger 1971
K102 Husbankens typetegninger 1971
K103 Brosjyre om bostøtte 1971
K104 Målsamordning av hus som skal føres opp med lån i Husbanken 1971
K105 Husbankens typetegninger 1971
K106 Husbankens lånetilsagn i 1971 og 1972 1971
K107 Lån fra Husbanken til kommuner med sikte på å redusere kravet til egenkapital for Husbankfinansierte boliger 1971
K108 Lånetilsagn 1972 1972
K109 Endringer i boligfinansieringen og i bostøtten 1972
K110 Husbankens lånenivå 1972
K111 Opphevelse av fritaking for eiendomsskatt 1972
Rundskriv HB-nr 1001-1286
HB-nr. Tittel Årstall
HB 1001 Reviderte opplag av Husbankens brosjyrer "Skal De bygge?" og "Husbanklån til utbedring av boliger for eldre og uføre m.v." 1972
HB 1003 Endring av rente- og avdragsregler for nedskrivningsbidrag og stønadslån i Husbanken 1972
HB 1004 Husbankens lånetilsagn i 1972 og 1973 1973
HB 1005 Husbankens lånetilsagn i 1973 1973
HB 1006 Ny bostøtteordning fra 1. juli 1973 1973
HB 1007 Lån fra Husbanken til kommuner for videre utbedring av boliger for eldre og uføre m.v. og når det ellers foreligger et særlig sosialt behov (lån på sosialt grunnlag) 1973
HB 1008 Ny bostøtteordning fra 1. juli 1973 1973
HB 1009 Ny blankett HB-1503 - søknad om konvertering av byggelån 1973
HB 1010 Ny bostøtteordning fra 1. juli 1973 1973
HB 1011 Husbankens lånenivå 1973
HB 1012 Husbankens lånenivå 1973
HB 1013 Bostøtteordningen - bostøtteterminen 1. kalenderhalvår 1974 1973
HB 1014 Lån frå Husbanken til kommunar 1973
HB 1015 Husbankens lånetilsagn i 1973 og 1974 1973
HB 1016 Husbankens lånenivå 1974
HB 1017 Bostøtteordningen - bostøtteterminen 2. kalenderhalvår 1974 1974
HB 1018 Husbankens lånenivå 1974
HB 1019 Tegninger i forbindelse med søknader om utbedringslån på sosialt grunnlag 1974
HB 1020 Arealtilskott til oppføring av boliger 1974
HB 1021 Bostøtteordningen - Bostøtteterminen 1. kalenderhalvår 1975 1974
HB 1022 Oppløsning av borettslag - fortsatt husbankbelåning 1974
HB 1023 Husbanken virksomhet i 1975 1974
HB 1024 Arealtilskott til oppføring av boliger 1974
HB 1025 Bostøtteordningen - endringer i beregningsreglene 1975
HB 1026 Bostøtteordningen - bostøtteterminen 2. kalenderhalvår 1975 1975
HB 1027 Egenkapitallån til kommuner - tilleggskvote for 1975 1975
HB 1028 Orientering om Husbankens belåning av boliger og servicelokaler for eldre 1975
HB 1029 Lån fra Husbanken til kommuner for å redusere kravet til egenkapital i statsbankfinansierte boliger 1975
HB 1030 Bostøtteordningen - bostøtteterminen 1. halvår 1976 1975
HB 1031 Lån fra Husbanken til kommunene for videre utlån til utbedring av boliger for eldre, uføre og andre med spesielle sosiale behov 1975
HB 1032 Bostøtteordningen - endringer i beregningsreglene fra 1. januar 1976 1976
HB 1033 Husbankens virksomhet i 1976 1976
HB 1034 Boliger for enslige personer 1976
HB 1035 Bostøtteordningen - bostøtteterminen 2. halvår 1976 1976
HB 1036 Filmen "Husbanklån til mange formål" 1976
HB 1037 Utvidelse av Husbankens låneordninger 1976
HB 1038 Husbankens lånenivå 1976
HB 1039 Bostøtteordningen - endringer i betalingsrutiner og beregningsregler fra 1. januar 1977 1976
HB 1040 Tilskott til utbedring av eldre boliger 1976
HB 1041 Energisparingslån 1976
HB 1042 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1977 1976
HB 1043 Lån og tilskott fra Husbanken til kommuner for videre utlån til individuelle søkere 1976
HB 1044 Forskrifter om arealtilskott til oppføring av boliger, herunder alders- og barnehjem 1976
HB 1045 Husbankens virksomhet i 1977 1976
HB 1046 Ny blankett HB-1517 - søknad om energisparingslån til småhus 1977
HB 1047 Forhånds- og ferdigtakster 1977
HB 1048 Attestasjon for utleie av boligenhet i privateide småhus - nye blanketter HB-1503 og HB-1814 1977
HB 1049 Opplysningsmateriale om energisparingslån fra Husbanken 1977
HB 1050 Lån fra Husbanken til kommuner for videre utlån til individuelle søkere 1977
HB 1051 Bostøtteordningen - endringer fra 1. september 1977 1977
HB 1053 Lån og tilskott til kommunene til videre fordeling 1977
HB 1054 Omfanget av bankens virksomhet i 1978 1977
HB 1055 Revidert prosjekteringsblad HB-3209 12.1977 - krav til småboliger som finansieres i Husbanken 1978
HB 1056 Nye regler for finansiering og prosjektering av boliger for funksjonshemmede fra 1. januar 1978 1978
HB 1057 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1978 1978
HB 1058 Påbygging på boliger 1978
HB 1059 Boliger for enslige 1978
HB 1060 Bruk av bolig i strid med Husbankens forutsetninger for bevilget lån 1978
HB 1061 Ervervslån fra Husbanken 1978
HB 1062 Bedret låneordning for tomtekostnader - høyere lånenivå 1978
HB 1063 Bedret låneordning for tomtekostnader - kommunal subsidiering 1978
HB 1064 Fritak for eiendomsskatt for husbankbelånte eiendommer 1978
HB 1065 Lån og tilskott til kommunene og Sibo til videre fordeling 1978
HB 1066 Husbankens lånenivå 1978
HB 1067 Forhåndstakst ved utbedring 1978
HB 1068 Endring i forskrifter for Den norske stats Husbank 1979
HB 1069 Ervervslån - søknadsblankett HB-1521 og HB-1521 N 1979
HB 1070 Husbankens lånevirksomhet 1979 og 1980 - foreløpig orientering 1979
HB 1071 Overføring av husbanklån 1979
HB 1072 Lån og tilskott til kommunene og etableringslån til selskapet for innvandrerboliger og stiftelsen flyktningeboliger 1980
HB 1073 Søknader om lån til oppføring av boliger 1980
HB 1074 Oppføring av boliger i 1980 1980
HB 1075 Søknader om lån til oppføring av småhus 1980
HB 1076 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1980 1980
HB 1077 Ny lånetilsagnsblankett - HB-2201 1980
HB 1078 Ny søknadsblankett for lån til oppføring, HB-1501 1980
HB 1079 Nye forskrifter for utbedringslån 1980
HB 1080 Nye blanketter for søknad om arealtilskott 1980
HB 1081 Nye forskrifter for ervervslån 1980
HB 1082 Søknader om finansiering på spesielle vilkår - innsending av søknader i 1980 1980
HB 1083 Flere nye forskrifter for Husbanken 1980
HB 1084 Kommunal behandling av lånesøknader til Husbanken - forholdet til forvaltnings- og offentlighetsloven 1980
HB 1085 Disponerings- og husleiespørsmål vedrørende husbankfinansierte boliger 1980
HB 1086 Generelt samtykke fra Husbanken til at eiendom kan overdras, pantsettes eller påheftes andre heftelser og Husbankens pantobligasjonsblanketter - tilleggssikkerhet ved utjamningslån 1980
HB 1087 Utvidet låneramme - innsending av lånesøknader til Husbanken 1980
HB 1088 Endring av Husbankloven 1980
HB 1089 Husbankens utlånsvirksomhet i 1981 1980
HB 1090 Husbankens nye regler for arealmåling og arealberegning 1980
HB 1091 Arealtilskottsordningen for boligbygg 1980
HB 1092 Opphevelse av Husbanklovens paragraf 25 (gebyrfritak) 1980
HB 1093 Husbankens finansiering av nye boliger i 1981 1980
HB 1094 Lån og tilskott til kommuner og etableringslån til Selskapet for innvandrerboliger (Sibo) og stiftelsen Flyktningeboliger (Flybo) i 1981 1981
HB 1095 Fritak for eiendomsskatt for husbankbelånte eiendommer 1981
HB 1096 Overføring av husbanklån 1981
HB 1097 Nye opplag av blanketter for søknad om arealtilskott 1981
HB 1098 Økt lån for boligprosjekter som er brukbare og tilgjengelige for funksjonshemmede 1981
HB 1099 Orientering om nye blanketter 1981
HB 1100 Retningslinjer for vurdering av eksteriører ved utbedringsarbeider som finansieres i Husbanken 1981
HB 1101 Om prosjektering av aldersboliger, aldershjem, service-lokaler m.v. 1982
HB 1102 Tilsagn om arealtilskott - dato for mottatt søknad om byggetillatelse 1981
HB 1103 Heftet "Gode råd om yttervegger i eldre hus" 1982
HB 1104 Lån og tilskott til kommunene og etableringslån til Selskapet for innvandrerboliger (Sibo) og stiftelsen Flyktningeboliger (Flybo) 1982
HB 1105 Kommunens garantiansvar for husbanklån 1982
HB 1106 [Orientering om Husbankens låne- og tilskottrammer, lånevilkår m.v.] 1982
HB 1107 Ny utgave av brosjyren "Lån til småhus" 1982
HB 1108 Husbankens samtykke til regulering av festeavgift 1982
HB 1109 Ny utgave av brosjyren "Utbedringslån" 1982
HB 1110 HB-3231 - Rettledning for utføring av situasjonsplan - HB-3232 - Skjema for situasjonsplan 1982
HB 1111 Nye utgåver av brosjyrane "Lån til småhus og "Utbetringslån" 1982
HB 1112 Tilvising av psv-lån - kostnader, areal og standard 1982
HB 1113 Forhåndstakst ved utbedring 1982
HB 1114 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1982 1982
HB 1115 Lånenivå for oppføringslån gjeldende fra 1. april 1982 1982
HB 1116 Etableringstilskot 1982
HB 1117 Brosjyren "Etableringslån" - HB-3014 - i ny utgave 1982
HB 1117N Ny utgåve av brosjyren "Etableringslån" - HB-3014N 1982
HB 1118 Etableringstilskott 1982 1982
HB 1119 Etableringstilskott til ungbo-prosjekter 1982
HB 1120 Låneordning for tomtekostnader 1982
HB 1121 Lånenivå for oppføringslån gjeldende fra 1. juli 1982 1982
HB 1122 Husbankfinansierte eiendommer - utvidelse av det generelle samtykke til sekundære heftelser 1982
HB 1123 Nye regler for måling og beregning av boligers areal - arealgrense 1982
HB 1124 Brosjyren Lån til småhus 1982
HB 1125 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1983 1982
HB 1126 Nye regler for arealberegning i Husbanken 1982
HB 1127 Lån og tilskott til kommunene og etableringslån til Selskapet for innvandrerboliger (Sibo) og stiftelsen Flyktningeboliger (Flybo) 1983
HB 1128 [Orientering om Husbankens låne- og tilskottrammer, lånevilkår m.v.] 1983
HB 1129 Kravet til husstandsstørrelse når husbankfinansiert bolig blir overdratt 1983
HB 1130 Forhåndstakst ved utbedring 1983
HB 1131 Utbedringslån fra Husbanken i 1983 - orientering om behandlingstiden 1983
HB 1132 Bostøtteordningen - nye regler fra 1. januar 1983 1983
HB 1133 Etableringstilskudd fra Husbanken i 1983 1983
HB 1134 Bostøtteordningen - endring i forskriftene 1983
HB 1135 Bostøtteordningen - endringer av søknadsfrister og behandlingsrutiner fra 1. januar 1984 1983
HB 1136 Søknad om lån og tilskudd til kommunene og etableringslån til Selskapet for innvandrerboliger og stiftelsen Flyktningeboliger 1983
HB 1137 Lånenivå for oppføringslån gjeldende fra 8. november 1983 1983
HB 1138 Retningslinjer for behandling av søknader om utsettelse med betaling av avdrag og eventuelt renter på husbanklån 1983
HB 1139 Nye forskrifter for Husbanken 1983
HB 1140 Husbankens registreringsordning for typetegninger opphører 1983
HB 1141 Konvertering av byggelån hvor deler av arbeidet gjenstår for senere fullføring 1983
HB 1142 Utvidelse av kommunenes adgang til å skrive ut eiendomsskatt på husbankfinansierte eiendommer 1984
HB 1143 [Orientering om Husbankens låne- og tilskottrammer, rente- og tilbakebetalingsvilkår m.v.] 1984
HB 1144 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1984 1984
HB 1145 Lånenivå for oppføringslån i 1984 1984
HB 1146 Bostøtteordningen - nye forskrifter 1984
HB 1147 Nye regler for beregning av areal 1984
HB 1148 Omlegging av arkitektvirksomheten i Husbanken 1984
HB 1149 Kontordager for distriktsarkitektene 1984
HB 1150 Forenkling av Husbanklovens paragraf 19 - fri adgang til å ta opp sekundærlån 1984
HB 1151 Retningslinjer for utmåling av oppføringslån 1984
HB 1152 Etableringstilskudd fra Husbanken 1984 1984
HB 1153 Overføring av husbanklån 1984
HB 1154 3B-programmet 1984
HB 1155 Ervervslån - nye låneutmålingsregler 1984
HB 1156 Lånenivå for oppføringslån pr. 10. oktober 1984 - retningslinjer for låneutmåling 1984
HB 1157 Avvikling av arealtilskuddsordningen 1984
HB 1158N Nye reglar for arealmåling 1984
HB 1159 Nye forskrifter for etableringstilskudd fra Husbanken 1984
HB 1160 Retningslinjer for etableringslån til kommunene, Sibo og Flybo i 1985 1985
HB 1161 Utbedringslån til videre utlån og utbedringstilskudd 1985
HB 1162 Husbankens virksomhet i 1985 1985
HB 1163 Orientering om gjeldsforsikring 1985
HB 1164 Nytt lånenivå for oppføringslån fra 5. juni 1985 1985
HB 1165 Påbygging eller bruk av bolig i strid med Husbankens forutsetninger 1985
HB 1166 Bostøtte i tilknytning til kommunale aldersboliger 1985
HB 1167 Lånefordeler for livsløpsbolig 1985
HB 1168 Nye forskrifter for lån til kjøp av boliger (ervervslån) 1985
HB 1169 Utmåling av lån til aldersboliger 1985
HB 1170 Husbankens virksomhet i 1986 1986
HB 1171 Bostøtteordningen - endringer i beregningsreglene fra 1. januar 1986 1986
HB 1172 Lister over husbanklåntakere 1986
HB 1173 Lån og tilskudd i 1986 1986
HB 1174 Utbedringslån til boliger med antikvarisk eller kulturhistorisk verdi 1986
HB 1175 Regler for finansiering og prosjektering av boliger for funksjonshemmede 1986
HB 1176 Informasjon vedrørende gjenparter av noen av Husbankens standardbrev 1986
HB 1177 Endringer i Husbankloven 1986
HB 1178 EDB-lister over lånetilsagn og utbetalte lån fra Husbanken 1986
HB 1179 Nytt lånenivå for oppføringslån fra 3. september 1986 1986
HB 1180 Redusert rente på lån i Husbanken fra 1. januar 1987 1986
HB 1181 Endringer i låneutmålingen fra 1. januar 1987 1986
HB 1182 Husbankens virksomhet i 1987 1987
HB 1183 Bostøtteordningen - endringer fra 1. januar 1987 1987
HB 1184 Forhåndstakst ved utbedring 1987
HB 1185 Lån og tilskudd i 1987 1987
HB 1186 Finansiering av boliger i værharde strøk - klimatilpassede boliger 1987
HB 1187 Økt ramme til etableringslån 1987
HB 1188 Endringer i Husbankens utlånsrammer for 1987 1987
HB 1189 Regler for finansiering og prosjektering av boliger for funksjonshemmede 1987
HB 1190 Lånefordeler for livsløpsbolig 1987
HB 1191 Bostøtteordningen - endringer i reglene fra 1. januar 1988 1988
HB 1192 Husbankens virksomhet i 1988 1988
HB 1193 Endringer i låneutmålingen fra 1. januar 1988 1988
HB 1194 Nye regler for måling og beregning av areal gjeldende fra 1. januar 1988 1988
HB 1195 Endringer i Husbankens utlånsrammer og lånevilkår i 1988 1988
HB 1196 Regler for utmåling av lån i 1989 1989
HB 1197 Husbankens virksomhet i 1989 1989
HB 1198 Livsløpsboliger - lånefordeler og krav 1989
HB 1199 Bostøtteordningen - forskriftsendring fra 1. desember 1988 1989
HB 1200 Husbankens virksomhet i 1989 - endringer i gjennomføringen av finansieringsopplegget 1989
HB 1201 Finansiering av boliger for flyktninger og personer med oppholdstillatelse på humanitært grunnlag 1989
HB 1202 Endringer i forskrifter for lån til barnehager og fritidshjem fra Husbanken og nye forskrifter for prioritering av lånesøknader i Husbanken 1989
HB 1203 Tillegg til retningslinjer for behandling av søknader om utsettelse med betaling av avdrag og renter på husbanklån 1989
HB 1204 Regelverksendringer i bostøtteordningen fra 3. termin 1989 og 1990 1989
HB 1205 Renter på lån til Husbanken - endringer 1989
HB 1206 Endringer i Stortingets vedtak av 12. juni 1972 om en ordning for bostøtte - informasjon om endringene 1990
HB 1207 Husbankens virksomhet i 1990 1990
HB 1208 Regler for utmåling av lån i 1990 1990
HB 1209 Overføring av husbanklån til ny eier 1990
HB 1210 Informasjon om utbedringslån 1990
HB 1211 Rentedekning på boliglån i Husbanken og Landbruksbanken for registrerte fiskere 1990
HB 1212 Boliger for mennesker med psykisk utviklingshemming 1990
HB 1213 Rentedekning på boliglån i Husbanken og Landbruksbanken for registrerte fiskere 1990
HB 1214 Bostøtteordningen - kravet til selvstendig bolig 1990
HB 1215 Bostøtteordningen - endring i Stortingets vedtak av 12. juni 1972 om en ordning for bostøtte - informasjon om endringene 1991
HB 1216 Husbankens virksomhet i 1991 1991
HB 1217 Regler for utmåling av lån i 1991 1991
HB 1218 Renter på lån til Husbanken - endringer 1991
HB 1219 Rentedekning på boliglån i Husbanken og Landbruksbanken for registrerte fiskere og ansatte i fiskeindustrien 1991
HB 1220 Lån og tilskudd i 1991 1991
HB 1411 Livsløpsstandard 1992
HB 2243/
HB 2264
Oppføring av bolig : vedlegg til lånetilsagn fra Husbanken 1985
HB 3227-2 Dimensjonering av toalettrom[foreløpig utkast] 1980
HB 9707 Arealgrenser for boliger som belånes i statsbankene 1965