Forskrifter

Her finner du eldre forskrifter fra Husbanken med historisk interesse.

HB-nr Tittel Årstall
HB 1.A.1 Ot.prp. nr. 12 (1945-46) Lov om Den Norske Stats Husbank [...] 1945
HB 4501 Lov om Den Norske Stats Husbank 1981
HB 4502 Forskrifter om rådet for Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4503 Alminnelige forskrifter for Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4504 Forskrifter for lån til barnehager og fritidshjem fra Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4505 Retningslinjer for Husbankens belåning av innskottsfrie boliger 1971
HB 4506 Retningslinjer for innskottsfrie gjennomgangsboliger for fjernformidlet arbeidskraft 1972
HB 4508 Forskrift om husbanklovens anvendelse på Svalbard 1976
HB 4509 Forskrifter om bostøtte 1983
HB 4509 Forskrifter om bostøtte 1990
HB 4509 Forskrifter om bostøtte 1984
HB 4511 Forskrifter for lån og tilskudd til utbedring fra Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4512 Forskrifter om lån og støtte fra Husbanken i forbindelse med «Mjøsaksjonen» 1978
HB 4514 Forskrifter for lån fra Den Norske Stats Husbank til oppføring av bolighus 1983
HB 4515 Forskrifter for etableringslån fra Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4516 Forskrifter for lån fra Den Norske Stats Husbank til kjøp av boliger (ervervslån) 1985
HB 4517 Forskrifter om arealtilskott til oppføring av boliger, herunder alders- og barnehjem 1981
HB 4517 Forskrifter om arealtilskott til oppføring av boliger, herunder alders- og barnehjem 1982
HB 4518 Retningslinjer for utbedringstilskott til byfornyelse 1981
HB 4519 Instruks for revisjonen ved Den Norske Stats Husbank fastsatt av Det Kgl. Forsynings- og Gjenreisningsdepartement 1947
HB 4520 Forskrifter for etableringstilskudd fra Den Norske Stats Husbank 1984
HB 4521 Instruks for ekstern revisjon i Den Norske Stats Husbank 1982
HB 4522 Forskrifter for Kontrollkomiteen for Den Norske Stats Husbank 1987
HB 4523 Stortingets vedtak av 12. juni 1972 om en ordning for bostøtte 1983
HB 4524 Forskrifter om forvaltning av rente- og avdragsfrie lån gitt gjennom boligtiltakene for indre Finnmark og Tysfjord i Nordland 1983
HB 4525 Forskrifter for lån til miljøtiltak fra Den Norske Stats Husbank 1983
HB 4527 Forskrifter om adgang til opplysninger fra bostøtteregistre og bostøttesøknader 1985
HB 4528 Forskrifter om prioritering av lånesøknader i Husbanken 1989
HB 4529 Forskrifter for klagenemda for Den Norske Stats Husbank 1992