Boligmeldinger og NOU-er

Her finner du oversikt over tidligere boligmeldinger og NOU-er.

Boligmeldinger
• St.meld. nr. 14 (1964-65) Om boligbyggingen m.v.
• St.meld. nr. 76 (1971-72) Om boligspørsmål
• St.meld. nr. 92 (1974-75) Om visse boligspørsmål
• St.meld. nr. 12 (1981-82) Om boligpolitikk
• St.meld. nr. 61 Om tillegg til St.meld. nr. 12 (1981-82) Om boligpolitikk
• St. meld. nr. 34 (1988-89) Boligpolitikk for 90-årene
• St.meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte
• St. meld. nr. 23 (2003 -2004) Om boligpolitikken
Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve


NOU-er
NOU 2002:2: Boligmarkedene og boligpolitikken
NOU 2011:15: Rom for alle