Boligmeldinger og NOU-er

Her finner du oversikt over tidligere boligmeldinger og NOU-er.

Boligmeldinger

  • St.meld. nr. 14 (1964-65) Om boligbyggingen m.v.
  • St.meld. nr. 76 (1971-72) Om boligspørsmål
  • St.meld. nr. 92 (1974-75) Om visse boligspørsmål
  • St.meld. nr. 12 (1981-82) Om boligpolitikk
  • St.meld. nr. 61 Om tillegg til St.meld. nr. 12 (1981-82) Om boligpolitikk
  • St. meld. nr. 34 (1988-89) Boligpolitikk for 90-årene
  • St.meld. nr. 49 (1997-98) Om boligetablering for unge og vanskeligstilte
  • St. meld. nr. 23 (2003 -2004) Om boligpolitikken
  • Meld. St. 17 (2012-2013) Byggje - bu - leve

NOU-er