Tilskot til utleigebustader

Tilskotet skal hjelpe kommunar med å etablere fleire utleigebustader for personar som ikkje har mogelegheit til å skaffe seg eller oppretthalde eit tilfredsstillande buforhold.

Tilskotet kan brukast til kjøp, istandsetting og bygging av bustader. Les meir og søk om tilskot til istandsetting.

Tilskot til kjøp av utleigebustader blir kun gitt der bindande avtale om kjøp er inngått etter 16. juni 2023.

Kommunen kan framskaffe bustader i eigen regi, eller ved å inngå tilvisingsavtalar med private aktørar, der kommunen får rett til å tildele bustadene til sine leigetakarar.

Husbanken ber kommunane om å sende inn søknader om tilskot fortløpande. I 2023 blir søknader prioriterte ut fra søknadsdato og dato for igangsetting.

Tilskotet blir berekna per kvadratmeter. Kommunane er delt inn i geografiske grupper, slik at storleiken på tilskotet reflekterer dei lokale bustadprisane. Den maksimale tilskotsutmålinga tilsvarar ein bustad på 80 kvadratmeter.

Sjå oversikt over satsane lenger ned på denne sida.

Forskrifta skal sørge for einskild behandling av kommunar, og gjere ordninga meir kostnadseffektiv. Med faste satsar for kommunen kan ein nytte ein enkel utrekning for å sjå tilskotstorleik og tilskotsandel for bustader med ulik storleik og investeringskostnader.

Laster inn kalkulatoren...

Nedskrivingstida er 30 år. Tilskotet blir avskrive med 3,3 prosent per fullført år frå utbetalingsdato.

Kommune­gruppe Tilskot per kvm P-ROM Maksimal utmåling
Oslo 21 200 1 696 000
Bærum 17 000 1 360 000
Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Lillestrøm, Nordre Follo, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås 12 700 1 016 000
Bodø, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sunnfjord, Tønsberg, Vestby 11 700 936 000
Alta, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hole, Holmestrand, Horten, Hvaler, Hå, Indre Østfold, Kinn, Klepp, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nes, Randaberg, Ringerike, Råde, Sandefjord, Skaun, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Øygarden, Ålesund 9 600 768 000
Øvrige kommunar 8 500 680 000

Forskrift og rettleiarar