Tilskot til utleigebustader

Tilskotet skal hjelpe kommunar med å etablere fleire utleigebustader for personar som ikkje har mogelegheit til å skaffe seg eller oppretthalde eit tilfredsstillande buforhold.

Kommunen kan kjøpe, byggje nytt eller byggje om eigedomsmasse. Det kan kommunen gjere i eigen regi, eller ved å inngå avtalar med private aktørar, der kommunen får rett til å tildele bustadene til sine leigetakarar.

Søk tilskot til utleigebustader:

Søk tilskot til utleigebustader

Søknader kan sendast inn fortløpande. Kommunane må no søkje digitalt.
 
Etter at utleigebustader er skaffa fram er det satt ein frist på eitt år til å søke om tilskot i Husbanken

Tilskotet blir no berekna per kvadratmeter. Kommunane er delt inn i geografiske grupper, slik at storleiken på tilskotet reflekterer dei lokale bustadprisane. Den maksimale tilskotsutmålinga tilsvarar ein bustad på 80 kvadratmeter. 
 
Den nye forskrifta skal sørge for einskild behandling av kommunar, og gjere ordninga meir kostnadseffektiv. Med faste satsar for kommunen kan ein nytte ein enkel utrekning for å sjå tilskotstorleik og tilskotsandel for bustader med ulik storleik og investeringskostnadar.

Nedskrivingstida er forlengt frå 20 til 30 år. Tilskotet blir avskrive med 3,3 prosent per fullført år frå utbetalingsdato.

Satsar for utleigebustader i 2020

Kommune­gruppe Tilskot per kvm P-ROM Maksimal utmåling
Oslo 18 800 1 504 000
Bærum 15 300 1 224 000
Asker, Bergen, Drammen, Frogn, Lørenskog, Nesodden, Rælingen, Lillestrøm, Nordre Follo, Tromsø, Trondheim, Ullensaker, Ås 11 600 928 000
Bodø, Gjerdrum, Lier, Lillehammer, Malvik, Moss, Nittedal, Sandnes, Sogndal, Sola, Stavanger, Sunnfjord, Tønsberg, Vestby
10 200 816 000
Alta, Alver, Askøy, Bjørnafjorden, Eidsvoll, Enebakk, Fredrikstad, Færder, Gjesdal, Gjøvik, Hamar, Hammerfest, Hole, Holmestrand, Horten, Hvaler, Hå, Indre Østfold, Kinn, Klepp, Kongsberg, Kristiansand, Melhus, Molde, Nannestad, Nes, Randaberg, Ringerike, Råde, Sandefjord, Skaun, Stjørdal, Stryn, Time, Øvre Eiker, Øygarden, Ålesund 8 500 680 000
Øvrige kommunar 7 600 608 000