Tilskot til bustadtiltak

Tilskotet skal legge til rette for fleire eigna bustader i heile landet gjennom testing av nye bustadtiltak og det skal stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon.

Målet med tilskotet er å støtte prosjekt som på ulike måtar bidreg til å førebygge at folk blir vanskelegstilte på bustadmarknaden og bidreg til at alle kan skaffe seg, og behalde, ein god bustad, uansett kor i landet du bur. Tilskotet støttar regjeringa sin strategi for den sosiale bustadpolitikken: Alle treng ein trygg heim (2021-2024).

Tilskotet kan gå til:

 1. Tilskot til bustadsosiale tiltak
 2. Tilskot til bustadtiltak i distrikta
 3. Tilskot til leigebuarorganisasjonar

Prioriteringar

Formålet med tilskotet til bustadsosiale tiltak er å utvikle nye metodar, konsept og løysingar i det bustadsosiale arbeidet. Tilskotet skal òg stimulere til kunnskapsutvikling, nytenking og innovasjon i møte med demografiske, økonomiske og sosiale utfordringar.

Husbanken har ei viktig rolle som fagleg støttespelar for kommunane. Dette inneber blant anna å vere ein pådrivar for nye forsøk, forbetring og innovasjon som bidreg til at vanskelegstilte på bustadmarknaden skal bu godt og trygt i eigna bustader. Samfunnstrendar som urbanisering, større ulikskapar i befolkninga og fleire eldre gjer det viktigare å planlegge for bustader til alle i åra framover.

Høge bustadprisar i pressområda kan gjere det vanskeleg for barnefamiliar og låginntektsgrupper å etablere seg, og det kan oppstå ei opphoping av dårlege levekår i andre område. Dette er uheldig for dei som ønsker å bu sentralt, og til hinder for å nå målet om ei sosialt berekraftig byutvikling, der det er rom for alle sosiale lag i befolkninga.

Husbanken ønsker særleg søknader som ser nærare på:

 1. Tiltak for prioriterte målgrupper:
 2. Kunnskapsarbeid:
  • Utvikle nye metodar, konsept og løysingar for bustadsosialt arbeid i heile landet.
  • Tiltak som bidreg til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og bustadsosiale utgreiingar.

Det er særleg viktig at kunnskapen som blir utvikla i prosjekta blir dokumentert, formidlast og bli delt på ein slik måte at andre kan ha nytte av erfaringane frå prosjektet.

Prosjekt som bidreg til nytenking, og har stor overføringsverdi til andre prosjekt vil bli prioriterte.

Kven kan søke om tilskot til bustadtiltak?

Frivillige og private aktørar, forskings- og utdanningsinstitusjonar og kommunar, kan søke om tilskot til å utvikle nye metodar, konsept og løysingar i det bustadsosiale arbeidet. Dei kan òg søke om tilskot til kunnskapsutvikling og -formidling, informasjon til målgrupper og bustadsosiale utgreiingar.

Kommunar kan søke om tilskot til bustadsosiale tiltak dersom prosjekta er særlege nyskapande og bli anteke ha stor overføringsverdi til andre. Kommunar kan søke tilskot til tiltak som bidreg til at barnefamiliar og låginntektsgrupper får moglegheit til å etablere seg i pressområde.

Formålet med tilskot til bustadtiltak i distrikta er å auke tilgang til eigna bustader i distriktskommunar gjennom utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye bustadkonsept og verkemiddel.

Mange distriktskommunar har bustadmarknader som er små, har låg omsetning av bustader, lite eller inga nybygging, få eigna utleigebustader til ordinær utleige, og ofte mange tomme, men ikkje ledige fritidsbustader. Mange stader er marknadsverdien på bustadene lågare enn byggekostnadene.

Låg tilgang på eigna bustader kan gjere det vanskeleg å halde på og trekke til seg innbyggarar og arbeidskraft. Låg tilgang på aldersvennlege bustader gjer det vanskelegare å oppnå at eldre kan bu lengre trygt heime og utsette behovet for omsorgs- og sjukeheimsplass.

Det er kommunane sjølv som har best føresetnader for å sjå den lokale bustadmarknaden i samanheng med arbeidsmarknaden, næringsutvikling, tenestetilbod og lokal samfunnsutvikling. I distriktskommunar kan det vere få aktørar i bustadmarknaden. Behovet for at desse kommunane både får og tek ei aktiv rolle i bustadpolitikken er derfor større enn i meir sentrale kommunar.

Husbanken og Distriktssenteret ønsker særleg søknader om:

 • Utvikling av nye samarbeidsformer og forsøk med nye bustadkonsept og verkemiddel som bidreg til auka tilgang til eigna bustadar i distriktskommunar, for eksempel:
  • Modellar som reduserer tapsrisikoen for personar som skal bygge eller kjøpe nybygde bustader i distrikta.
  • Nye måtar å samarbeide med utbyggarar på for å sikre at prosjekt med fleire bustader blir bygd i distrikta.
  • Nye bustadkonsept og buformer som for eksempel kan vere retta mot å skaffe til vegar utleigebustader i distrikta som kan kjøpast av leigetakarane.

Det er viktig at kunnskapen som blir utvikla i prosjekta blir dokumentert, formidlast og bli delt på ein slik måte at andre kan ha nytte av erfaringane. Husbanken og Distriktssenteret vil følge opp kommunane som får tilskot og tilby kompetansestøtte og arenaer for erfaringsdeling.

Prosjekt som bidreg til nytenking, og har stor overføringsverdi til andre prosjekt vil bli prioriterte.

Kven kan søke om tilskot til bustadtiltak i distrikta?

Berre kommunar i sentralitetsklasse 5 eller 6 i SSBs sentralitetsindeks kan søke om tilskot til bustadtiltak i distrikta.

Formålet med tilskot til leigebuarorganisasjonar er å vareta leigetakarar sine interesser.

I Husbankens vurdering av søknader til drift av leigebuarorganisasjonar blir det lagt vekt på:

 • Antal medlemmar på søknadstidspunktet.
 • Korleis organisasjonen varetek leigetakarar sine interesser og spreier kunnskap om leigemarknaden.

Kven kan søke om tilskot til leigebuarorganisasjonar?

Leigebuarorganisasjonar kan søke om tilskot til drift av organisasjonen

Søknadsfrist

Frist for å søke er 1. juni 2023.

Dersom ein kommune sender fleire søknader, må søknadene være samordna.

I vurderinga av søknadene vil følgjande kriterium bli vurderte:

 • Den faglege relevansen for prosjektet og viktigheit
 • Ambisjonsnivået for prosjektet og gjennomføringsevne (kompetanse og økonomi)
 • Involvering av relevante aktørar, irekna brukarar
 • Forankring av prosjektet (til dømes i kommunen)
 • Plan for spreiing av prosjektresultat
 • Overføringsverdi til andre likna prosjekt

Søkar må fylle ut Husbankens søknadsskjema: 

Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - bokmål (PDF)
Søknad om tilskot til bustadsosiale tiltak - nynorsk (PDF)

Søknad, og eventuelle vedlegg (til dømes utdjupande prosjektskildring eller dokumentasjon på samarbeid), skal sendast samla til post@husbanken.no

Dersom ein kommune sender fleire søknader, må søknadene vere samordna.

Frist for å søke 1. juni 2023. 

Rettleiar og regelverk