Tilgang til bostøttesystemet

All saksbehandling av bostøtte skjer i Husbankens bostøttesystem og alle kommuner er tilknyttet systemet. Det er kun ansatte som har behov for det i arbeidet sitt, som får tilgang til systemet.

Slik søker du om tilgang til bostøttesystemet:

  • Skal du jobbe som saksbehandler og registrere i bostøttesystemet, må du gjennomføre og bestå grunnleggende e-kurs i bostøtte før du sender inn søknad om tilgang. Gå til kurset 

  • Skal du kun ha lesetilgang til enkeltsaker, trenger du ikke å gjennomføre kurset.

  • Skal du jobbe for flere kommuner, må du sende søknader for alle aktuelle kommuner. Alle søknadene må være undertegnet av en leder i aktuell kommune. Det er kun mulig å få samme type tilgang i aktuelle kommuner, det er altså ikke mulig å ha rolle som saksbehandler i én kommune og kun lesetilgang i en annen kommune.

  • Hvis det er problemer å få underskrift fra leder på grunn av korona-tiltak, må du legge ved en e-post fra lederen som bekrefter søknaden din.

  • Send søknaden til post@husbanken.no.  
    HB 9.S.50 Søknad om tilgang til bostøttesystemet bokmål  nynorsk

Hvem kan få tilgang til bostøttesystemet?
Hvis du er ansatt i kommunen, kan du få tilgang til bostøttesystemet hvis du

  • behandler bostøttesøknader. Du får bl.a. tilgang til å registrere og kontrollere søknader i  systemet.
  • jobber i førstelinjetjenesten, og har som oppgave å gi råd og veiledning til enkeltsøkere. Du får lesetilgang dvs. du kan se hvordan en sak er behandlet, men du kan ikke registrere noe på saken. 
  • arbeider med samordning av statlig og kommunal bostøtte. Du får lesetilgang.

Vi forutsetter at du har et saklig behov for å få tilgang til bostøttesystemet. Hvis arbeidet ditt gjør at du har behov for opplysninger i en enkeltsak, må du henvende deg til saksbehandler i kommunen. Han/hun vil vurdere om de kan utlevere opplysningene. 

Når en saksbehandler slutter
Hvis en medarbeider slutter å jobbe med bostøtte, må kommunen straks melde fra til Husbanken (post@husbanken.no). Det er ikke lov for andre å bruke medarbeiderens ident og passord.

Krav til teknisk utstyr
Noen opplever at bostøttesystemet er tregt. Dette skyldes ofte at man jobber i en gammel versjon av en nettleser. Opplever du treghet, bør du altså ta kontakt med IT-ansvarlige i kommunen og få oppgradert nettleseren. Arbeidet med saksbehandling, setter også krav til det tekniske utstyret i kommunen. Les mer om krav til teknisk utstyr i boksen på høyre side.