Foyer Bodø – bolig for vekst!

Foyer Bodø er et boligsosialt tilbud til sårbare unge mellom 16 og 25 år som er, eller står i fare for å bli, bostedsløse, og som har behov for hjelp og veiledning. Foyer Bodø tilbyr en trygg bolig med oppfølging fra en koordinator. Målgruppe for tilbudet er ungdommer som er i kontakt med barnevernet, NAV eller flyktningkontoret i kommunen.

Kommunenavn: Bodø
Kommunestørrelse: Stor
Uteområdet foran inngangen til Foyer Bodø. Foto.
Uteområdet foran inngangen til Foyer Bodø.

Tilbudet er tilrettelagt den enkelte ungdom gjennom stor grad av brukermedvirkning. Det handler om å styrke den enkeltes evne til å mestre det å bo, gå på skole, jobbe, ha kontroll over egen økonomi og ivareta egen helse, i tillegg til å delta i nettverk og sosiale aktiviteter.

Frivillig og tidsavgrenset

Foyer er ikke en institusjon, men et frivillig tilbud. Det benyttes både som hjelpetiltak og ettervernstiltak for gruppen sårbare unge. Foyer skal sikre en god overgang til voksenlivet gjennom koordinert og tverrfaglig samhandling. Modellen er en internasjonal anerkjent bo- og tjenestemodell, som er spredt til flere land i verden, og til mange byer i Norge. Bodø var først ut. 

Begrepet "foyer" kommer fra det franske ordet "foaje", som betyr mellomgang. Navnet peker på at tilbudet skal være midlertidig. Det skal vare i 1-3 år, og skal hjelpe sårbare unge til en selvstendig, meningsfull overgang til voksenlivet.

Resultat

 • redusert utenforskap
 • færre unge bostedsløse
 • færre unge som mottar passive ytelser
 • færre unge uføre
 • styrket evne til å fullføre videregående skole og stå i jobb
 • kommunale økonomiske besparelser på kort og lang sikt
  (En Foyer-plass koster rundt mellom 300 000 - 430 000 kroner i året, mens en institusjonsplass koster i overkant av to millioner kroner. Det betyr at en institusjonsplass kan finansiere rundt fem ungdommer i en Foyer.)
 • samfunnsøkonomiske besparelser fordi tilbudet forebygger sosialt utenforskap
 • et tilbud med mye mindre personlig belastning, siden man jobber med ungdommen i deres eksisterende nærmiljø

Gjennomføring

Bakgrunnen for prosjektet var at Utekontakten, barneverntjenesten og NAV meldte om at Bodø hadde 15-20 bostedsløse ungdommer rundt 17-20 år, og at det var behov for å gjøre noe for denne gruppa. Flere av disse slet med livet. De bodde ustabilt, og manglet et godt, stabilt nettverk. Noen var inne i ulike hjelpeprogrammer under barneverntjenesten, Utekontakten, NAV, Ny Giv og lignende. Det var imidlertid vanskelig å følge ungdommene tilstrekkelig opp, mye på grunn av ustabil bosituasjon. 

Bodø kommune var allerede da i gang med et samarbeid med Husbanken om ungdom og bolig. Foyer Bodø ble forankret i kommunens boligpolitiske handlingsplan og i oppvekstplanen for barn og unge.

Foyer Bodø er inspirert av Aberdeen Foyer og bygger på erfaringene med DUE-prosjektet (Der Ungdommen Er), hvor ungdom får koordinert oppfølging i bolig i det private boligmarkedet. Foyer-boligene er kommet i stand i samarbeid med en privat aktør. Foyer jobber også med å koordinere tjenestene gjennom samarbeid mellom ulike tverrfaglige etater.

Målsettinger

 • Alle beboere skal ha egen bolig og være i jobb, lærlingavtale eller utdanning i løpet av tre år.
 • Ungdommene skal utvikle seg til å bli selvstendige voksne i løpet av tre år. Dette skal skje gjennom oppfølging, veiledning og hjelp innen botrening, økonomi, utdanning/yrkesopplæring, helse og meningsfull fritid.

Strategiske grep

 • Ungdommene søkes inn av barneverntjenesten, NAV eller flyktningkontoret i Bodø kommune, der de allerede mottar hjelp. Ved ledig kapasitet kan tiltaket selges til barneverntjenesten i omkringliggende kommuner, der det er naturlig at ungdommen skal flytte til Bodø for å gå på skole eller annen avtalt aktivitet.
 • Kommunen skal tilby en trygg bolig med egen inngang.
 • Kommunen skal tilby oppfølging fra en koordinator.
 • Kommunen skal samordne eksisterende tjenester til et helhetlig tilbud, individuelt tilpasset den enkelte ungdom.
 • Ungdommene skal medvirke selv i sin personlige utvikling.
 • Tilbudet skal ikke være en institusjon – det skal være frivillig.
 • Tilbudet er ikke egnet for ungdom med for tung rus- og psykiatri. Det er heller ikke egnet for ungdom som har behov for til døgntilsyn.
 • Kommunen kan realisere boliger og tjenester gjennom å spille på lag med aktører som Husbanken, Statsforvalteren og private aktører.

Hvem gjorde hva

Trinn 1

Bodø kommune inngikk partnerskapsavtale med Husbanken. I mai 2012 dro representanter fra Bodø kommune og Husbanken på studietur til det internasjonalt anerkjente tiltaket Aberdeen Foyer.

Trinn 2

Kommunen etablerte en tverrfaglig arbeidsgruppe med deltakere fra blant annet barneverntjenesten, NAV, DUE, familiesenteret, flyktningkontoret, boligkontoret og Utekontakten. Januar 2013 vedtok formannskapet å etablere Foyer Bodø som prosjekt.

Trinn 3

I mai 2013 arrangerte kommunen seminar og workshop som samlet deltakere fra Aberdeen Foyer, Bodø næringsforum, NAV, flyktningkontor, samfunnskontor, barnevernet, politikere, med flere. Kommunen satset på kafédialog-metoden. Representanter fra ungdomsrådet var med. Spørsmål som ble diskutert var: Hvem skal bo i Foyer? Hva skal til for å bo i Foyer?

Barneverntiltaket DUE hadde kontorlokaler i samme bygg som Rønvik familiesenter. Der var også kontorlokaler som ikke var i bruk. I juni 2013 startet kommunen ombyggingen av disse til leiligheter. Fra starten bestod Foyer Bodø av 14 leiligheter. I dag er 11 av disse ungdomsleiligheter med oppfølging. To leiligheter benyttes til kortidsutleie for akutt bostedsløse. En leilighet brukes som akutt kriseleilighet for barnevernet, for samvær mellom barn og foreldre, og annet ut fra behov.

Trinn 4

I februar 2014 ble det ansatt to koordinatorer som skal følge opp ungdommene som bor i Foyer. Foyer Bodø ledes av faglederen for bo- og nærmiljøtiltak som består av DUE og Foyer Bodø, samt prosjektleder. I mai 2014 åpnet barne- og likestillingsminister Foyer Bodø. Hver ungdom får tildelt en koordinator som veileder og hjelper ungdommen mot målet om selvstendighet. Den individuelle oppfølgingen fokuserer på botrening, økonomi, utdanning/yrkesopplæring, helse, familie og nettverk og fritid. I møte med ungdommene er krav/forventninger, individuell oppfølging, medvirkning, mestring, omsorg, respekt og muligheter viktige elementer.

I september 2014 ble det, ved bruk av kompetansemidler fra Husbanken, ansatt en prosjektleder for "Boligsosial utviklingsarena – Foyer Bodø". Målet var å dokumentere, utvikle og videreformidle kunnskapen og erfaringene med etablering og drift av Foyer Bodø.

Sikre brukermedvirkning

I etableringsfasen brukte kommunen kunnskapen og erfaringene fra tidligere prosjekter som "Booppfølgingsprosjektet", "Ungdom i svevet" og "Vårres unga – vårres framtid". En av ungdommene som bodde i Foyer var også med i styringsgruppa. De holdt jevnlige beboermøter hvor ungdommene utvekslet tips, erfaringer, tilbakemeldinger og ønsker.

I dag (2023) holder de Foyer-møter hver tredje måned, hvor man tenker Foyer som et slags borettslag. I tillegg holdes det ungdomsmøte hver måned hvor beboeren, Foyer-koordinatoren og saksbehandleren hos innsøkende instans deltar, fortrinnsvis i ungdommens leilighet. Dette møtet er ungdommens møte, og det forventes at ungdommen selv skal lede det. Møtet handler om måneden som har gått og veien videre.

Finansiering

Foyer Bodø er Husbankfinansiert med 15 millioner kroner i grunnlån og 1,9 millioner kroner i tilskudd til utleieboliger. Kommunen inngikk en tildelingsavtale med en privat aktør, noe som innebærer at kommunen har tildelingsrett på samtlige leiligheter i 30 år. I dag (2023) er tilskudd til utleieboliger avviklet, slik at Foyer-boliger kun kan finansieres gjennom lån fra Husbanken, enten til kommune eller privat aktør. Forprosjektet til tiltaket, Booppfølgingsprosjektet, fikk også kompetansetilskudd fra Husbanken. Prosjektet "Boligsosial utviklingsarena – Foyer Bodø" mottok også kompetansetilskudd fra Husbanken.

Foyer Bodø mottok i to år tilskudd fra Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet gjennom nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. Tilskuddet ble brukt til å finansiere én av de to koordinator-stillingene. I tillegg mottok Foyer Bodø tilskudd til boligsosialt arbeid fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Tilskuddet ble brukt til prosjektlederstillingen. I 2015 etablerte kommunen prosjektet "Prosjekt fritid – Foyer Bodø" ved hjelp av tilskudd til forebygging og bekjempelse av barnefattigdom fra Arbeids- og velferdsdirektoratet. Midlene ble brukt til å gi ungdommene i Foyer Bodø mulighet til å fylle fritiden med meningsfull aktivitet. Begge disse tilskuddene forvaltes av Statsforvalteren.

Prosjektet Foyer Bodø ble innarbeidet i drift i Bodø kommune fra januar 2017. Fra da ble tilbudet 100% finansiert over kommunens eget budsjett, og benyttes både som hjelpe- og ettervernstiltak. 

Suksessfaktorer

 • Koordinatoren - koordinerer de ulike etatene mot felles mål om ungdommens selvstendighet. Koordinatoren er den trygge voksne som har/tar seg tid til å lytte, respondere, samtale og veilede ungdommen.
 • Tilbudet er et frivillig tiltak hvor ungdommen medvirker i sin egen utviklingsprosess.
 • Individuell oppfølging tilpasset den enkelte ungdoms behov.
 • At kognitivt arbeid skjer parallelt med praktisk hjelp.
 • At hver ungdom har sin egen leilighet med egen inngang. Det er ikke fellesrom tilgjengelig for Foyer-ungdommene.
 • At ungdommene får hjelp og veiledning. Koordinatoren løser ikke utfordringene for ungdommen, men sammen med ungdommen. Koordinatoren veileder ungdommen til å se muligheter, ta rette valg og gjøre endringsarbeid i eget liv.
 • Å hjelpe den unge i gang med å tenke fremover allerede ved innflytting, og finne svar på spørsmål som: Hva/hvor ønsker ungdommen å være etter tiden i Foyer? Hvilke drømmer har ungdommen for egen framtid?
 • Å hjelpe ungdommene ut i aktivitet, herunder jobb, skole, sosiale aktiviteter.

Utfordringer underveis

 • Det var uheldig å åpne tilbudet i mai. Ferieavvikling, både ved Foyer Bodø og hos samarbeidspartnere, gjorde at kommunen ikke kom ordentlig i gang med oppfølgingen og det tverretatlige samarbeidet rundt den enkelte ungdom umiddelbart.
 • Kommune måtte sette noen eksklusjonskriterier for de ungdommene som er tyngst belastet innen rus- og/eller psykiatri. I slike tilfeller er andre tiltak, for eksempel institusjonsplassering, mer aktuelt. Det har vært utfordrende å definere/erfare hva som er for tung rus og psykiatri.
 • Foyer kunne ikke huse alle de 15-20 bostedsløse ungdommene som var utgangspunktet for etableringen av boligen. Ungdommene kjente hverandre, og de ansatte ble nødt til å sette grenser, slik at ikke Foyer ble et samlingssted for Foyer-ungdommenes venner og bekjente.

Tips til andre

 • Det er viktig at ungdommene opplever klare forventninger, rammer og strukturer.
 • Jobb med å finne den riktige balansen mellom det å være tilgjengelig for ungdommene og samtidig utfordre dem på selvstendighet.
 • Kommunen bør vurdere sammensetningen av ungdommene som bor i Foyer. Ungdommene har sammensatte utfordringer, og kommunen må unngå å samle for mange ungdommer med samme type problemer, spesielt rus.
 • Personalet bør være stabilt og riktig satt sammen. Ulik bakgrunn, erfaring og kompetanse i personalgruppen bidrar til økt kunnskap om ulike systemer og etater i det offentlige systemet. Det gir godt grunnlag for oppfølgingen av ungdommene. Kjønnsfordelingen er også viktig.

Les mer

Foyer Bodø statusrapport (Word-dokument)
Aberdeen Foyer (aberdeenfoyer.com)
Foyer-modellen for bostedsløse unge; en systematisk kartleggingsoversikt (fhi.no)