Slik fastsettes rentene

Husbanken administrerer sine utlån på vegne av staten etter regler og forutsetninger fastsatt av Stortinget.

Fra og med 1. mars 2016 tar beregningsmodellen utgangspunkt i basisrentene, som beregnes på grunnlag av de beste lånetilbudene i markedet slik de er rapportert inn til Finansportalen. Basisrenten utgjør gjennomsnittet av de fem beste lånetilbudene på hvert av observasjonstidspunktene i observasjonsperioden. Dette gjøres både for lån med flytende og fast rente. Basisrenten på 20-års fastrentelån beregnes med utgangspunkt i basisrenten for renten for 10 års fastrentelån pluss et påslag på 0,30 prosentpoeng.

Fra basisrenten blir det trukket en fast prosentsats på 0,75 prosentpoeng for å komme fram til en årlig effektiv rente før gebyrer både for flytende og fast rente. Den årlige effektive renten før gebyrer kan likevel ikke bli negativ. Det er Finansdepartementet/Finanstilsynet som beregner basisrentene og årlig effektiv rente før gebyrer.

Husbanken beregner nominelle renter på lånene til kundene på grunnlag av den oppgitte årlige effektive renten før gebyrer og antall årlige terminer på lånet. Rentene blir oppgitt med tre desimaler. Effektiv rente på lånene til kundene beregnes i henhold til  Forskrift om finansavtaler §1-5.

Definisjoner og metodebeskrivelser for fastsetting av rentene finner du i Forskrift om lån fra Husbanken samt i Åpenhetsbrevet fra Finansdepartementet.