Om personvern for deg som søker bostøtte

Når du søker bostøtte behandler vi personopplysninger om deg og andre som står oppført på søknaden din. Du kan be om å få se opplysningene vi har om deg.

Ønsker du innsyn, må du sende en skriftlig henvendelse til:

Husbanken, postboks 1404, 8002 Bodø.

Du kan kreve at opplysninger blir rettet hvis opplysningene vi har er feil. Du kan be om at opplysninger om deg blir slettet forutsatt at Husbanken ikke har en lovpålagt plikt til å lagre opplysningene etter arkivloven.

Har du spørsmål om hvordan Husbanken behandler personopplysninger om deg, kan du kontakte vårt personvernombud. E-postadressen er personvernombudet@husbanken.no.

Vær oppmerksom på at vanlig e-post er usikret og ukryptert. Vi oppfordrer deg derfor til ikke å sende taushetsbelagte og sensitive opplysninger på e-post.

Husbanken innhenter, lagrer og bruker opplysninger om deg for å beregne riktig bostøtte og for å kontrollere søknaden din. Vi behandler kun opplysninger som er nødvendige for å behandle saken din.

Opplysninger om deg inngår også i statistikk Husbanken utarbeider, men disse opplysningen kan ikke knyttes til enkeltpersoner.

Husbanken har hjemmel (behandlingsgrunnlag) i bostøtteloven § 8 for å behandle personopplysninger om deg og andre i husstanden når du søker bostøtte. Personer over 18 år blir varslet i eget brev om at vi innhenter personopplysninger om dem.

Ansvaret for behandlingen av personopplysninger er delt mellom Husbanken og kommunen (bydelen i Oslo) der du bor. Kommunene registrerer søknaden din eller godkjenner søknaden dersom du har søkt elektronisk. Husbanken bruker personopplysningene til å treffe rett vedtak om bostøtte. Statens innkrevingssentral vil også behandle personopplysninger når de på vegne av Husbanken krever tilbake feil utbetalt bostøtte.

Husbanken har inngått databehandleravtaler med eksterne leverandører som utfører arbeid for oss for eksempel pakking og utsendelse av brev. Leverandører kan ikke bruke opplysninger til andre formål enn det som er avtalt med Husbanken, og de har ordinær taushetsplikt.

For å kunne behandle søknaden, innhenter Husbanken opplysninger hver måned fra:

 • Folkeregisteret - opplysninger om personnummer, navn, sivilstatus og registrert adresse på alle personer på søknaden. Søker du elektronisk innhenter vi opplysninger om nær familie som er bosatt på samme adresse som deg. Vi innhenter også informasjon om verger.
 • Skatteetaten – opplysninger om skattepliktige månedlige inntekter som lønn, trygd osv. I tillegg henter vi opplysninger om netto formue, formuesverdi av primærbolig, kapitalinntekter, næringsinntekter og inntekt fra utlandet fra siste skattemelding
 • NAV – opplysning om du har status som ung ufør 
 • Lånekassen - om du eller andre i husstanden mottar ytelser
 • Matrikkelen – opplysninger om boligen din
 • Kommunen –husleie hvis du bor i kommunal bolig og gjennomsnittlige kommunale avgifter
 • Difi sitt kontakt- og reservasjonsregister – mobilnummer og/eller e-postadresse
 • Sivilrettsforvaltningen - verifisering av vergens fullmakter

For å kontrollere at bostøttevedtaket er fattet på riktig grunnlag, kan vi innhente opplysninger i forbindelse med at vi behandler søknaden, eller etter at vi har behandlet søknaden. Vi kan innhente opplysninger blant annet fra Statens lånekasse, private långivere, utleier, borettslag, sameiet og postleverandører jf. bostøtteloven § 8.

I noen tilfeller utleverer Husbanken opplysninger om deg.

 • Hvis du mottar sosialstønad, kommunal bostøtte eller annen kommunal støtte til boutgifter, kan opplysninger om utbetalt bostøtte bli utlevert til kommunen.
 • Opplysninger om utbetalt bostøtte blir utlevert til Skatteetaten hver måned, selv om bostøtte er en skattefri ytelse.
 • Hvis du får krav om å betale inn feil utbetalt bostøtte, vil opplysninger om deg bli gitt til Statens innkrevingssentral.
 • Husbanken kan også utlevere opplysninger til andre som har hjemmel for å få slike opplysninger. Det kan for eksempel være NAV, ligningskontoret og kommunal myndighet.
 • I forbindelse med forskningsprosjekter kan det forekomme at opplysninger fra bostøtteregisteret blir utlevert og koblet med opplysninger i andre offentlige registre.
 • Anonymiserte opplysninger blir gitt til Statistisk Sentralbyrå (SSB)

Husbanken må følge bestemmelsene i arkivloven. Derfor vil nødvendige opplysninger fra søknaden og andre dokumenter i saken bli lagret også etter at saksbehandlingen er avsluttet.

Når du har påbegynt en elektronisk søknad om bostøtte, men ikke sendt den inn, vil Husbanken lagre opplysningene i 30 dager, slik at du kan komme tilbake og fortsette på søknaden din. Du kan når som helst logge inn og slette en påbegynt søknad.

Leverer du søknad på papir blir søknaden lagret i kommunens arkiv i tillegg til at den lagres i bostøttesystemet.

Alle som behandler bostøttesøknader i kommunen eller i Husbanken, har taushetsplikt og har underskrevet en taushetserklæring. Ansatte i kommunen og Husbanken får bare tilgang til opplysninger om deg hvis det er et lovlig behov for det. Tilgang til bostøttesystemet er sikret med tilgangskontroller. Når ansatte arbeider i bostøttesystemet med din sak, blir aktiviteten logget og kan spores i ettertid.

Du har rett til å klage til Datatilsynet hvis du er misfornøyd med hvordan vi behandler personopplysninger om deg, eller hvis du mener behandlingen er i strid med personvernreglene. Mer informasjon om hvordan du klager finner du på nettsidene til Datatilsynet.