Inntektsgrenser

Du har ikke rett til bostøtte hvis inntektsgrunnlaget i husstanden din overstiger øvre grense for inntekter. Det gjelder uansett hvor høye boutgiftene dine er.

Vi bruker brutto inntekter (før skatt) du/dere faktisk har i den måneden du søker bostøtte for. Les mer om inntektene vi bruker i beregningen

 Eksempler på inntekter som IKKE legges til grunn ved beregning av bostøtte er:

 • barnetrygd
 • barnebidrag
 • kontantstøtte
 • engangsstønad ved fødsel eller adopsjon
 • stønad til barnetilsyn
 • grunn og hjelpestønad
 • sosialhjelp
 • skattepenger

Øvre inntektsgrense blir bestemt av hvor i landet du bor og antall personer i husstanden. Landet er delt inn i fire kommunegrupper:

 • Gruppe 1 - Oslo
 • Gruppe 2 - Bergen, Trondheim, Tromsø, Stavanger og Bærum
 • Gruppe 3 - Kristiansand, Lillestrøm, Frogn, Lørenskog, Nordre Follo, Asker, Nesodden, Sola og Sandnes
 • Gruppe 4 - Alle kommuner som ikke er nevnt over

Det er noe høyere grenser for spesialtilpassete boliger.

Informasjon om inntektsgrenser for uføre i overgangsordningen
(gjelder ikke nye søkere)