Etterkontroll av studentstatus

Studenter har som hovedregel ikke rett til bostøtte. Husbanken henter opplysninger om studentstatus fra Lånekassen hver måned. I tillegg kontrollerer vi opplysningene hvert år. 

Hvis den årlige kontrollen viser at du eller andre i husstanden var student og ikke hadde rett til bostøtte, vil vi kreve tilbake det du har fått for mye.

Les mer om hvem som regnes som studenter, elever og lærlinger

Dette er unntakene for studenter

Hvis eleven i husstanden gikk i grunnskolen i samme periode som kravet gjelder, må du gi oss nye opplysninger.

Du må dokumentere opplysningene. Dokumentasjon kan være en bekreftelse fra skolen på at eleven gikk i grunnskolen i den aktuelle perioden. 

Send brevet på papir til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Husk å oppgi navn, fødselsnummer, saksnummer og hva saken gjelder.

Å ha «voksenrett» betyr at du har lovfestet rett til utdanning fra året du fyller 25 år. Hvis eleven i husstanden gikk i videregående opplæring og hadde voksenrett til utdanning i samme periode som kravet gjelder, må du gi oss nye opplysninger.

Du må dokumentere opplysningene. Dokumentasjon kan være en bekreftelse fra skolen på at eleven hadde voksenrett til utdanning i den aktuelle perioden. 

Send brevet på papir til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Husk å oppgi navn, fødselsnummer, saksnummer og hva saken gjelder.

Hvis studiet/utdanningen var et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV eller kommunen, må du gi oss nye opplysninger.

Du må dokumentere opplysningene. Dokumentasjon kan være en bekreftelse fra NAV/kommunen på at utdanningen var et arbeidsrettet tiltak i samarbeid med NAV/kommunen. 

Send brevet på papir til:

Husbanken
Postboks 1404
8002 Bodø

Husk å oppgi navn, fødselsnummer, saksnummer og hva saken gjelder.

Hvis studenten/eleven mottok noen av disse ytelsene i perioden kravet gjelder, må du gi oss nye opplysninger.

Du må dokumentere opplysningene. Dokumentasjon kan være kopi av utbetalte arbeidsavklaringspenger, uføretrygd, kvalifiseringsstønad eller introduksjonsstønad i samme periode som kravet gjelder.

Send brevet på papir til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Husk å oppgi navn, fødselsnummer, saksnummer og hva saken gjelder.

Hvis studenten/eleven/lærlingen var bosatt midlertidig på studiestedet i perioden kravet gjelder, bør du gi oss nye opplysninger.

Du må dokumentere opplysningene. Dokumentasjon kan være kopi av leiekontrakt på studiestedet. Du må opplyse om når studenten/eleven flyttet ut og når studenten/eleven flyttet hjem.

Send brevet på papir til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Husk å oppgi navn, fødselsnummer, saksnummer og hva saken gjelder.

Saksgang ved etterkontroll av studentstatus

Før vi vedtar et krav, sender vi deg et brev der vi varsler om at vi vurderer å kreve inn urettmessig utbetalt bostøtte. Varselet blir sendt til alle som får krav én eller flere måneder.

Når du får brevet, har du 3 ukers frist til å sende oss nye opplysninger. Nye opplysninger med dokumentasjon skal du sende til Husbanken på papir. Adressen er:

Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø

Hvis du ikke sender oss nye opplysninger, vil det automatisk bli fattet vedtak i saken når fristen er ute.

Hvis du sendte inn nye opplysninger etter at du fikk varselet, vil saken din bli gjennomgått av en saksbehandler. Du får da et vedtak når saken er behandlet.

Hvis du ikke sendte inn nye opplysninger etter du fikk varselet, blir det automatisk fattet et vedtak når fristen er ute.

Du kan klage på vedtaket. Fristen er 3 uker fra du mottok vedtaket. Se punkt 3.

Hvis du ikke klager, vil kravet bli overført til Statens innkrevingssentral når klagefristen har gått ut.

Fristen for å klage er 3 uker etter at du mottok vedtaket. I klagen må du fortelle hva du mener er feil, og dokumentere nye opplysninger. Klagen skal du sende på papir til Husbanken. Kommunen kan hjelpe deg å klage.

Klagen skal du sende til: Husbanken, Postboks 1404, 8002 Bodø.

Når Husbanken har behandlet klagen får du et vedtak.

Hvis du er uenig i vedtaket, kan du klage til Klagenemnda for Husbanken innen 3 uker.

Når klagen din er behandlet, blir saken din overfør til Statens innkrevingssentral. Det blir gjort selv om du klager til nemnda.

Når fristen for å klage har gått ut eller når klagen din er behandlet, blir saken sendt til Statens innkrevingssentral (SI). Det er de som krever inn på vegne av Husbanken.

Du vil få brev fra SI når saken er overført. Du kan inngå nedbetalingsavtale med SI. Det får du mer informasjon om når kravet er overført.

Lese om innkreving av bostøtte på SI sine nettsider

Hvis Husbanken har behandlet klagen din og du fremdeles mener at vedtaket er feil, kan du be om at klagen blir behandlet av Klagenemnda for Husbanken. Du har 3 ukers frist for å klage til klagenemnda. Ønsker du at klagen din skal behandles av klagenemnda, må du gi Husbanken beskjed om det.

Før saken blir oversendt til klagenemnda, vil du motta Husbankens framstilling av saken. Har du opplysninger eller synspunkter på vår saksframstilling, kan du sende dem til Husbanken. Saksframstillingen, vedlegg og dine opplysninger og synspunkter blir så sendt til klagenemnda.

Klagenemndas avgjørelse er endelig og kan ikke påklages videre. Dersom du likevel mener det hefter feil ved klagenemndas vedtak, kan du henvende deg til Sivilombudsmannen.