Individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld i borettslag

IN gir deg som andelseier i et borettslag mulighet til å nedbetale din andel av fellesgjelden raskere enn ved å følge ordinær betalingsplan for fellesutgiftene.

Bor du i et borettslag med IN-ordning, kan du betale ned på din del av fellesgjelden.

Dette må du vite før du betaler

 • Vi aksepterer ikke beløp under 30 000 kroner, beløp utover dette må være i hele 5 000 kroner. Ta kontakt med forretningsfører, de kan ha andre beløpsgrenser.
 • Du må innbetale via forretningsfører som har egne frister for når innbetalingen din må være dem i hende.

Har borettslaget fastrente på sitt lån hos oss, kan du ikke nedbetale på gjelden. Det er ikke mulig å foreta innbetalinger i fastrenteperioden. Første mulighet blir ved første terminforfall etter at lånet har gått over på flytende rente.

Fordeler og risiko ved nedbetaling av gjeld

Fordeler:

 • Du får lavere husleie, forutsatt at du ikke låner penger andre steder for å nedbetale lånet.
 • For kjøpere med mye egenkapital kan det være mer attraktivt å kjøpe en bolig med lav eller ingen fellesgjeld, og dermed lave felleskostnader.

Risiko:

 • Din risiko for tap er begrenset til det beløpet du har betalt inn som egenkapital. Ved å nedbetale din andel av fellesgjelden, øker du din egenkapital. Om borettslaget går konkurs, vil du risikere å tape egenkapitalen din.

Selv om du har nedbetalt din andel av fellesgjelden, er du fremdeles medansvarlig for borettslagets øvrige gjeld og manglende husleieinnbetalinger for andre andelseiere. De fleste borettslag er innmeldt i Borettslagenes Sikringsfond eller tilsvarende ordninger. Dette gjør at risikoen for den enkelte andelseier er begrenset så lenge størrelsen på fondet er stort nok til å dekke eventuelle krav.

Ta kontakt med forretningsføreren for borettslaget ditt. De kan gi deg mer informasjon om vilkår og konsekvenser av å inngå IN-ordning.

For borettslag som ønsker IN-ordning

 

 • Borettslaget må dokumentere god økonomi/ forretningsførsel og ha forretningsfører og revisor.
 • Gjelden må være sikret ved et gjort pantedokument.  
 • Det må foreligge generalforsamlingsvedtak på at IN-ordningen er vedtatt. For nye borettslag er det tilstrekkelig at IN er vedtektsfestet.
 • Gyldig firmaattest, ikke eldre enn ett år, og bekreftelse på innmelding i sikringsfond for husleietap, må følge med søknaden.

NBBL har utarbeidet maler til IN-avtaler, godkjent av Husbanken. Disse må borettslagets forretningsfører fremskaffe og legge ved skjemaet søknad om individuell nedbetaling (IN) av fellesgjeld i borettslag.

 • Husbanken returnerer ett undertegnet eksemplar av avtalen til forretningsfører når avtalen er godkjent.
 • Innbetalinger foretatt før dato for inngått IN-avtale med Husbanken kan ikke registreres som en IN-betaling og får ikke sidestilt prioritet med Husbankens krav.
 • Når Husbanken mottar en innbetaling, sender vi kvittering for beløpet til forretningsfører. Betalingen går til direkte nedbetaling av borettslagets lån. 
 • Vær oppmerksom på at når et borettslag har IN-ordning, kan Husbanken ikke ta i mot ekstraordinære innbetalinger på lånet i fastrenteperioden.

Det er forretningsføreren som har ansvar for å holde orden på hvilke andelseiere som har nedbetalt, og med hvilket beløp. Andelseier får et regresskrav mot borettslaget, tilsvarende innbetalt beløp. Regresskravet får inntrederett i Husbankens krav og pantedokument, med sideordnet prioritet.

Husbanken ber om at borettslag som vurderer IN, tar kontakt med forretningsfører for ytterligere informasjon om vilkår og konsekvenser av å inngå IN-avtale.