Forskning og utvikling

Husbankens FoU-virksomhet skjer innenfor rammene av politiske og administrative føringer innenfor boligpolitikken. Forskningen som Husbanken initierer skal bidra til kunnskapsutvikling på alle av Husbankens ansvarsområder, og bidra til å skape et så godt kunnskapsgrunnlag for norsk boligpolitikk som mulig.