Hordasmibakken – rimelege bustader med enkle grep

Tidlegare Lindås kommune trong rimelege og gode bustader til unge barnefamiliar med låg inntekt som hadde vanskar med å kjøpe bustad i den opne marknaden. Løysinga blei eit offentleg-privat samarbeid.

Kommunenavn: Alver
Kommunestørrelse: Stor
Illustrasjon over bygninger og uteområde  Hordasmibakken

Hordasmibakken blei etablert som eit bustadkonsept av Lindås tomteselskap AS og tidlegare Lindås kommune (no Alver kommune) i 2015. Kommunen selde ei tomt til ein lokal utbyggar, med vilkår om at kommunen kunne bestemme kven som kunne kjøpe 14 av dei 20 bustadene i prosjektet. Lindås tomteselskap selde tomta til taksert verdi.

Målgruppa for prosjektet var unge i etableringsfasen og andre som har tilsvarande utfordringar med å etablere seg i bustadmarknaden. Kjøparane har finansiert bustadkjøpa med startlån frå Lindås kommune og Husbanken sitt lån til bustadkvalitet.

Resultat

  • Bebuarane er svært godt nøgde
  • Unge barnefamiliar fekk flytte frå dårlege leigebustader til ein rimelegare bustad som dei sjølv eig ved hjelp av startlån
  • Gode bustadkvalitetar og gode uteområde

Mål og målgruppe

Målsettinga med prosjektet var å skaffe rimelege og gode bustader til unge barnefamiliar med låg inntekt som hadde vanskar med å kjøpe bustad i den opne marknaden. Det var òg eit mål om å etablere eit godt offentleg-privat samarbeid med ein bustadsosial profil, og å bruke startlånet meir målretta. 

Prosessen

Trinn 1: Leiarane for tomteselskapet og bustadkontoret tok initiativ for å realisere eit bustadprosjekt målretta mot unge barnefamiliar i etableringsfasen. Dei tok tidleg kontakt med Husbanken med sikte på prosjektutvikling og finansiering.

Trinn 2: Lindås tomteselskap AS selde tomta på Hordasmibakken til taksert verdi. Byggmester Markhus AS kjøpte tomta og forplikta seg til å bygge 20 bustader. I kravspesifikasjonen til anbodet stilte Lindås kommune krav om å få peike ut 14 av dei 20 kjøparane i prosjektet.

Trinn 3: Prosjektet blei annonsert på Lindås kommune sine heimesider og i lokal presse.

Trinn 4: Kommunen oppfordra prioriterte bustadsøkarar til prosjektet. Kommunen fekk totalt 46 søkarar, 14 av dei blei tildelt bustad i prosjektet etter loddtrekning. Dei 14 kjøpa blei finansiert med startlån. I enkelttilfelle har det vore inngått låneavtale med nedbetalingstid på inntil 50 år for å realisere bustaddraumen.

Trinn 5: Prosjektet stod ferdig og innflyttingsklart hausten 2017. 

Finansiering

Tips til andre

  • Ta kontakt med Husbanken tidleg
  • Sørg for ei politisk forankring i kommunen
  • Kartlegg behova skikkeleg

Lenker

Alver tomteselskap