Borettslags­boliger med lavere innskudd i Verdal

Boligbyggelaget Midt har i samarbeid med Stiklestad Eiendom AS utviklet konseptet HJØLPIN som gir lavere innskuddspris på borettslagsleiligheter. Hjølpin gjør at personer uten stor oppspart egenkapital kan få kjøpt seg egen borettslagsbolig og bli selvhjulpne på boligmarkedet.

Kommunenavn: Verdal
Kommunestørrelse: Mellomstor
Illustrasjon over bygninger og uteområder i Kvislaparken Verdal

Resultat

 • I prosjektet "Kvislaparken" i Verdal ble det lagt ut ti Hjølpin-boliger i byggetrinn 1, og enda ni Hjølpin-boliger for salg i byggetrinn 2 (høsten 2021).
 • I byggetrinn 1 ble tre leiligheter finansiert med startlån.
 • Innskuddet på Hjølpin-boligene havnet mellom 700 000 og 900 000 kroner, slik at de fleste klarte å betale innskuddet selv, eventuelt med litt hjelp fra familie og venner.
 • Godt salg førte til tidlig byggestart.
 • Verdal fikk et bedre tilbud av rimelige boliger som også var tilgjengelige for vanskeligstilte på boligmarkedet.
 • Verdal har flere leiligheter som kan kjøpes av innbyggere som av en eller annen grunn strever med å spare opp nok egenkapital.

Bakgrunn

Mange unge i Verdal har en stabil inntekt, men mangler tilstrekkelig egenkapital til å kjøpe sin egen bolig. Med stigende boligpriser og krav om 15 prosent egenkapital ved boligkjøp, blir det stadig vanskeligere for denne gruppen å komme seg inn på boligmarkedet.

Samtidig øker klasseskillet mellom de som har råd til å kjøpe bolig og de som ikke har det. Ved å la personer uten oppspart eller arvet egenkapital få tilgang til å kjøpe egen bolig, kan dette klasseskillet reduseres.

Mål og målgruppe

 • Utvikle en boligkjøpsmodell som gjør at de med mindre egenkapital kan komme seg inn på boligmarkedet.
 • Hjølpin-modellen skal bidra til å redusere klasseskillene mellom de som har og de som ikke har nok egenkapital til å komme seg inn på boligmarkedet.

Beskrivelse av prosessen 

Utvalgte boliger i ordinære boligprosjekter selges til "Hjølpin-pris" som er cirka ti prosent lavere enn ordinær salgspris. Prisreduksjonen/rabatten regnes som egenkapital ved opptak av lån.

Kommunen finansierte noen av kjøpene med startlån, men boligene ble også lagt ut for salg på det ordinære markedet.

For å kunne kjøpe bolig til Hjølpin-pris må kjøperen være medlem av boligbyggelaget Midt. Medlemmene kan finne aktuelle prosjekter på boligbyggelagets nettsider og melde sin interesse der. Dersom det er flere kjøpere enn det er Hjølpin-boliger tilgjengelig, er det ansiennitet som BBL-medlem som avgjør hvem som får kjøpe.

Medlemmer som får tilbud om en Hjølpin-leilighet må bestemme seg for å velge denne modellen når kontrakt signeres. Etter signering kan kjøper ombestemme seg og velge ordinært kjøp i stedet for Hjølpin, i så tilfelle signerer kjøper en ny kjøpskontrakt. Det er ikke mulig å endre fra ordinært kjøp til Hjølpin-avtale etter at kontrakten er signert.

Kjøperen og boligbyggelaget inngår en avtale som gir boligbyggelaget tinglyst rett til å kjøpe leiligheten tilbake ved et eventuelt salg.

Hvis den nye boligeieren senere skal selge boligen og boligbyggelaget velger å benytte seg av kjøpsretten, får kjøperen tilbake den opprinnelige salgsprisen regulert i henhold til Eiendom Norges boligprisindeks for Midt-Norge. Slik vil selgeren få glede av en eventuell verdiøkning.

Boligbyggelaget kan velge å ikke benytte seg av forkjøpsretten. I så fall slettes heftelsen som gir forkjøpsrett, og boligeieren kan selge boligen fritt på det ordinære markedet.

Brukermedvirkning

I prosessen med å utvikle konseptet var BBL Midt i dialog med boligsosialt team i kommunen. Boligbyggelaget har rundt 50 års erfaring med boligsosialt arbeid og forvaltning av kommunale boliger gjennom en administrativ avtale med det kommunale boligselskapet. Den samlede erfaringen fra kommunen og boligbyggelaget ble brukt for å lage et konsept som gir gode boligløsninger.

Finansiering

 • Verdal kommune har gitt startlån til flere av beboerne.
 • Lokale banker er positive til å gi lån til innskudd, fordi reduksjonen i innskudd blir regnet som egenkapital.

Tips til andre

 • Subsidierte boliger må inngå som en del av et ordinært boligprosjekt med andre leiligheter som selges til ordinær pris.
 • Gjennom godt samarbeid mellom kommune og boligbyggelag, kan kommunen få gode boliger og bomiljø som dekker kommunens og innbyggernes behov.
 • Boligbyggelag og kommune må innlede samarbeid tidlig i prosjektet.
 • Når kommunen inngår utbyggingsavtaler bør kommunen utnytte muligheten til å kreve at et visst antall leiligheter må selges til subsidiert pris (som i Hjølpin eller lignende modeller).
 • Kommunen bør tilby tomtearealer der utbyggere kan få bygge denne typen boliger.
 • Boligene som framskaffes bør ha god tilgjengelighet både i selve boligen og i bomiljøet, slik at boligeier ikke trenger flytte ved eventuell framtidig funksjonsnedsettelse.

Lenke

Boligbyggelaget midt: Hjølpin-modellen

Videreføring av arbeidet

Per mars 2023 er Hjølpin-modellen videreført i Kvislaparken Byggetrinn 4 i Verdal kommune.