Barna først i Kragerø

Barnas beste skal veie aller tyngst i vurdering av beste løsning for familien. I Kragerø kommune setter de barna først, som en erkjennelse av at boligpolitikken har et ansvar for at alle barn skal bo godt og trygt.

Kommunenavn: Kragerø
Kommunestørrelse: Mellomstor
Park og gamle hus i Kragerø. Foto.
Foto: Morten Dalen, Kragerø kommune.

Prioriteringen er i samsvar med FNs barnekonvensjon artikkel 3, som slår fast at "ved alle handlinger som berører barn, skal barnets beste være et grunnleggende hensyn". Kragerø kommune har snudd de tradisjonelle holdningene om at bolig skal betraktes som et mål folk må kvalifisere seg til å få. Kommunen ser i stedet boligen som hjelp til selvhjelp, et virkemiddel i arbeidet med integrering og fattigdomsbekjempelse.

Kragerø kommune har oppnådd gevinster som ga positive ringvirkninger gjennom fullfinansiering med startlån og ekstraordinært tilskudd til familier uten fast inntekt.

Resultatene

 • Alle familiene som fikk tilskudd har enten kjøpt bolig eller fikk finansieringsbevis klare for å kjøpe sin egen bolig. Dette gjaldt om lag 70 voksne og 105 barn fordelt på 42 familier.
 • Stolthet over egen bolig bidrar til mer sosialisering og mindre utenforskap både for voksne og barn. De blir inkludert i sine nye, helt ordinære nabolag på en helt annen måte som boligeiere enn de var vant til som leietakere.
 • Barna har nå fått et stabilt oppvekstmiljø og slipper å flytte mellom ulike leieforhold, bytte skole og venner. Barna som tidligere har hatt langvarig skolevegring og fare for å droppe ut, er tilbake i skolen, mye på grunn av en bedre bosituasjonen.
 • Familiene fikk bedre økonomi i tillegg til bedre boforhold. Dette reduserer barnefattigdom.
 • Det blir mindre press på leiemarkedet når så mange har fått kjøpt egen bolig. For kommunen har dette også gitt gode økonomiske gevinster i form av reduserte utgifter til sosialhjelp.
 • Selv om Kragerø kommune ligger langt over landsgjennomsnittet for “barn i husholdninger med lav inntekt”, ligger kommunen nå langt under landsgjennomsnitt for “barnefamilier med lav inntekt, som leier og bor trangt”. Kommunen har etablert et bedre tverrfaglig samarbeid om utsatte barnefamilier.
 • Gjennom arbeidet opplevde kommunen en holdningsendring: Familiene ble mer aktive for å skaffe jobb, slik at de kunne beholde boligen de fikk kjøpt seg.
 • "Barna først"-tilnærmingen i kommunens tildeling av startlån er nå innarbeidet i virksomhetens handlingsplan og andre styrende dokumenter.
 • Erfaringer fra kommunens "eie først"-prosjekt for flyktningfamilier ble videreført i "barna først"-tilnærmingen, fordi arbeidsmetodene er ganske like.

Bakgrunn

Da boligkontoret begynte å arbeide med "Barna-først"-tilnærmingen, var det en rekke barnefamilier som bodde dårlig og for dyrt. Husstandene hadde for svak økonomi til å betjene ordinære lån, og mange familier flyttet ofte mellom de få boligene som fantes i et presset leiemarkedet.

På denne tiden skåret Kragerø høyt på mange negative indikatorer i levekårsundersøkelser. Boligkontoret kartla over 70 lavinntektsfamilier som bodde i dyr og uegnet leiebolig.

Høsten 2019 fikk kommunen mulighet til å søke Husbanken om ekstraordinære tilskuddsmidler. Samtidig ville kommunen overføre tankesettet og erfaringene fra prosjektet "eie først" for flyktningfamilier over til Barna først for alle utsatte barnefamilier.

Mål og målgruppe

Kragerø kommune satt seg et mål for å hjelpe barnefamiliene som leide dyrt og dårlig, og som hadde lav og usikker inntekt: De skulle få anledning til å kjøpe sin egen bolig som passet deres behov, og hvor de kunne bo så lenge de ønsket.

Disse familiene skulle også få bedret sin kompetanse om bolig- og økonomi gjennom kurs, hvor deler av boligskolen som Kragerø kommune har utviklet skulle bli benyttet. Mange av familiene hadde fra før tverrfaglig oppfølging fra for eksempel barnevern, helsestasjon, flyktningtjeneste og NAV. Målsetningen i disse sakene var at en egnet bolig og ryddig økonomi ville bidra til mer målrettet jobbing med for eksempel utdanning og arbeidstilnærming. På lengre sikt er målet at alle familiene skal bli økonomisk selvhjulpne.

Kommunen så også for seg at tiltaket ville styrke integreringsarbeidet. Barnefamilier og flyktningfamilier med tidligere økonomisk utenforskap ville kunne eie egen bolig, bo der alle andre bor, og dermed bedre barnas oppvekstsvilkår.

Beskrivelse av prosessen

Trinn 1: Boligkontoret gikk gjennom alle innkomne søknader om startlån. Søknader som tidligere hadde fått avslag på grunn av for lav eller uforutsigbar inntekt, og dermed manglende betjeningsevne, ble også tatt med. Boligkontoret gikk også gjennom søknader om bostøtte fra alle barnefamilier som hadde søkt siste år. Familiene som betalte høy husleie og som hadde lav inntekt ble plukket ut og deretter kontaktet for mer informasjon.

Trinn 2: Videre inviterte boligkontoret seg selv inn på møter på alle samarbeidsarenaer høsten 2019. Da fikk de kartlagt alle barnefamilier med lav inntekt, og som bodde i dårlig egnet leiebolig. Fagavdelinger som barnevern, NAV, helsestasjon og barnehager ble oppfordret til å kontakte sine brukere i denne kategorien og informere om mulighetene for boligkjøp. I barnehagene ble det lagt lapper i hyllene til alle barna, med samme informasjon til foreldrene.

Den enkelte familie kunne dermed ta direkte kontakt med boligkontoret for å bli vurdert for boligkjøp og eventuelt søke om ekstraordinære tilskudd. Ved å benytte denne fremgangsmåten kom ikke boligkontoret i konflikt med taushetsplikten eller personvernhensyn.

Boligkontoret fikk også kartlagt om det var andre tjenesteområder som de kunne hjelpe familien med å avklare. For eksempel søke om uføretrygd i stedet for AAP eller sosialstønad, søke om skattebegrensning, barnebidrag med mer. Kunne NAV gi lønnstilskudd til arbeidsgiver for å øke søkers mulighet for fremtidig jobb? Formålet var å belyse alle forhold som kunne bedre og gjøre familiens inntekt mer forutsigbar og robust.

Trinn 3: Boligkontoret søkte Husbanken om ekstraordinære tilskuddsmidler for cirka 55 av de kartlagte familiene. I hver enkeltsøknad ble det lagt inn nåværende og fremtidig budsjett, samt tverrfaglig oppfølgingsplan for hver familie.

Trinn 4: Etter en idé fra boligkontoret, søkte NAV om kompetansetilskuddsmidler fra Fylkesmannen (nå Statsforvalteren) til å gjennomføre økonomikurs med implementert boligskole for de familiene som kommunen ville gjøre klar for å bli boligeiere.

Trinn 5: Boligkontoret laget folderen «Liten bolighåndbok for deg som eier» til å dele ut til boligkjøpere. Kommunen laget også "For deg som leier ut" og "For deg som leier", samt et lite hefte med økonomiråd.

Trinn 6: Samtidig økte kommunen låneopptaket av startlånsmidler fra Husbanken med det antall millioner Kragerø kommune mente det var behov for. Kommunen ville nemlig ha mulighet til å gi familiene fullfinansiering til boligkjøp av en egnet bolig. I tillegg fremmet boligkontoret sak til politisk behandling i kommunestyret for ekstra innlån av startlånsmidler i 2019 samt innarbeidet økt beløp i budsjett for 2020. For å få gjennomslag for et politisk ja til dette, inviterte boligkontoret seg inn for å informere politikerne i formannskapet.

Trinn 7: Etter hvert som Husbankens vedtak om tildeling av tilskudd for enkeltfamiliene kom, innkalte boligkontoret familiene til lånemøter. Her fikk familiene både hjelp til selve startlånssøknaden og til å se eksempler på alternative bolig- og finansieringsløsninger. Alle familiene fikk tett oppfølging og veiledning. Dersom familien hadde koordinator fra barnevern eller helsestasjon, var også disse med i første møte. Boligkontoret bisto i hele kjøpsprosessen. Der hvor boligen hadde oppgraderingsbehov, fikk familiene startlån til dette.

Trinn 8: Familier som var klare for boligkjøp ble invitert til økonomikurs (se trinn 5). Det ble holdt 5-6 kurskvelder/dager for hver av de aktuelle familiene. Kurset ble holdt av gjeldsrådgiver i NAV og boligkonsulenter ved boligkontoret. Parallelt holdt boligkontoret også boligskole for flyktninger i introduksjonsprogrammet.

Mer om boligskolen

Boligskolen og kurs utviklet i samarbeid med NAV har bevisstgjort et stort antall familier. Det har også satt bolig og boligkjøp som samtaletema i miljøer der boligkjøp ikke har vært vurdert av kulturelle eller av personlige årsaker.

Boligskolen er laget som et modulbasert kurs for flyktninger. Men opplegget passer også godt for kommende huskjøpere, nyetablerte familier og andre som får starthjelp og oppfølging fra NAV. Målet er at deltakerne skal kunne ta fullt ansvar for egen bosituasjon.

Boligskolen blir tilbudt alle med behov for kompetanse rundt bosituasjon og økonomi, ikke bare de som har spesielle utfordringer. Kurset bruker eksterne ressurser som økonomirådgiver, vaktmester, renholder, og fagfolk fra renovasjon og brannvesen.

Boligskolen dekker alle sider ved det å bo. Temaene spenner fra norsk boligpolitikk, økonomi, forpliktelser, hvordan finne bolig, vedlikehold, naboer, brann, strøm og boligstøtte til problemløsning som rensing av sluk. Hvert tema kan brukes som en selvstendig enhet.

Kragerø kommune deler gjerne materiell og brosjyrer fra boligskolen med andre kommuner. Ta kontakt med boligkontoret i Kragerø kommune for mer informasjon.

Finansiering

Hver familie fikk et stort ekstraordinært tilskudd på mellom 300 000 og 700 000 kroner. De fikk også startlån til å kjøpe bolig og nødvendig oppgradering. Boligkontoret brukte også mulighetene i lang nedbetalingstid, avdragsfrihet og fastrente uten over-/underkurs.

Suksessfaktorene

 • I tillegg til å redusere familiens lånegrad og øke betjeningsevnen, bidro de ekstraordinære tilskuddene blant annet at familiene kunne velge egnede og varige boliger fremfor minimumsløsninger. Tilskuddet bidro også til at kommunen turte å gi finansiering til familier uten varig inntekt.
 • Langsiktig informasjonsarbeid ovenfor administrativ og politisk ledelse har gitt boligkontoret tverrpolitisk aksept for høyt startlånsopptak og finansieringsløsninger som "eie først" og "barna først".
 • Fleksibelt samarbeid på tvers av fagavdelinger bidrar til helhetstenkning og bedrer oppfølging.
 • Stor grad av brukermedvirkning i enkeltsaker.
 • Boligkonsulentene har vært tilgjengelige for familiene i hele prosessen. To til fire saker ble prioritert om gangen. Det gjorde at familiene fikk god oppfølging, og vi unngikk at familiene bøy over hverandre på de samme boligene.

Utfordringer underveis

Mange av boligene som var for salg hadde store oppgraderingsbehov. Boligkontoret måtte derfor også gi finansiering til oppgraderingen. Mye tid gikk til å veilede den enkelte familie i denne prosessen. Men det var likevel nødvendig for at familien skulle få en varig egnet bolig som ikke var stigmatiserende. Etter endt oppgradering er familiene stolte av den "nye" boligen sin og inviterer gjerne venner hjem!

Ved boligkjøp med tilleggsfinansiering til nødvendig oppgradering, la boligkontoret til grunn fremtidig boligverdi etter oppgraderingen. Det betinger god kompetanse og oversikt over det lokale boligmarkedet.

Det var dårlig tilgang på egnede boliger som familiene kunne ha råd til å kjøpe. I lange perioder har det vært svært få eller ingen boliger til salgs.

Flere tips til andre kommuner

 • Ha en god dialog med administrativ ledelse.
 • Ikke vær redd for å gi familier en sjanse. De aller fleste vil vokse på tilliten og ansvaret ved å gis mulighet til å eie egen bolig.
 • Barnas beste skal alltid vektes tyngst når kommunen skal vurdere finansieringsløsninger. Tør å være litt mer risikovillige! Spør du: "Hva vil konsekvensene for familien være ved at jeg gir avslag på finansiering?" Eller: "Hva vil konsekvensene for kommunen være ved å gi finansiering?" Her bør kommunen se på konsekvensene på kort og lang sikt, inkludert økonomiske og samfunnsmessige/sosiale konsekvenser. 
 • Bygg stein på stein i forankringsarbeidet i kommunen. Det er viktig at de som bestemmer vet om resultater og effekter av arbeidet. Bare da vil dere få tilstrekkelig handlingsrom for fleksibel og aktiv bruk av Husbankens virkemidler.

Lenker

Evaluering av Barna først: Husbankens virkemidler for å få barnefamilier fra leie til eie
Rapport utarbeidet for Husbanken (OsloMet/NIBR 2020) der Kragerø kommune er en av pilotkommunene i forskningen

Huseierne.no: Flyktninger blir boligeier
Artikkel om Eie Først i Kragerø kommune