Barn bor bra i Bærum

Barn bor bra i Bærum er en innsats for å få flere barnefamilier med svakt inntektsgrunnlag til å kjøpe egen bolig. Målgruppen er familier med barn under 18 år med minst en stabil inntekt.

Kommunenavn: Bærum
Kommunestørrelse: Stor

Resultat

I desember 2020 ble det gjennomført en evaluering av dette arbeidet, samarbeidet i kommunen og resultater for familiene. Resultatene var svært gode. I evalueringen er det lagt vekt på brukerperspektivet. Den redegjør også for metode, rutiner, ressursbruk og noen erfaringer og lærdommer som kan være nyttig for andre kommuner å få innsikt i.

Resultatene for hva familiene ga tilbakemelding på i spørreundersøkelsen, kan vi oppsummere i følgende:

 • Det å eie sin egen bolig fører til at barna i familiene har en tryggere og mer stabil hverdag.
 • Det er lettere for barna å ta med venner hjem når de eier sin egen bolig.
 • Alle som fortsatt eier, sier de er glade for at de kan bo på samme sted så lenge de vil.
 • De fleste opplever også at det er lettere å bli kjent med naboene nå som de eier.
 • De økonomiske bekymringene har ikke økt etter boligkjøpet, selv om det er mer krevende økonomisk å eie for noen.
 • De fleste oppgir likevel at de bruker mer tid på arbeid og tjene penger etter at de kjøpte egen bolig.
 • Nær sagt alle familiene oppgir at det er mer motiverende å jobbe når man eier selv.

Bakgrunn

Økonomisk vanskeligstilte barnefamilier slet i boligmarkedet på grunn av høye utleiepriser i Bærum. Dette førte til uforutsigbare boforhold for barna. Boligene var trange, hadde lav standard og korte leiekontrakter, og at det å flytte ofte påvirket tilhørighet og stabilitet. Kommunen var godt kjent med funn fra forskningen, som viser at ustabile boforhold i oppveksten har negative konsekvenser for barn og unges livsløp.

Tilbake i 2016 etablerte kommunen et felles samarbeidsprosjekt mellom avdelingen for boligbistand i kommunen og NAV. Målgruppen var flyktningfamilier med et lovende arbeidsrettet løp i kvalifiseringsprogrammet, og som mottok økonomisk sosialhjelp. Kriteriene for utvelgelse av familiene var at de hadde

 • fått minst én stabil inntekt
 • barn under 18 år
 • hadde evne til å håndtere egen økonomi og stod uten gjeld

I tillegg måtte de være i stand til å gjennomføre en kjøpsprosess og følge opp ansvaret som kommer med å eie egen bolig. Familiene kunne motta sosialhjelp på søknadstidspunktet så lenge NAV Bærum så at familiene hadde potensiale for å bli økonomisk selvhjulpne gjennom å eie.

I 2019 ble prosjektet videreført under navnet "Barn bor bra i Bærum". Denne gangen ble målgruppen utvidet til også å gjelde lavinntektsfamilier med andre typer oppfølging i NAV enn kvalifiseringsprogrammet. Les også om prosjektet på nettsiden til Bærum kommune.

Mål og målgruppe

 • Stabile boforhold for barnefamilier med lav inntekt
 • Familiene skal bli økonomisk selvstendige

Beskrivelse av prosessen

Erfaringen viser at det er nødvendig med tett veiledning gjennom hele prosessen. Derfor utviklet kommunen en standard veileder for å finne de rette familiene og sørge for at de fikk god oppfølging:

 • Før kjøp fikk familiene hjelp til å forstå budsjett, hva det vil innebære å eie egen bolig og alt som har med startlån å gjøre.
 • I kjøpsprosessen fikk de hjelp med boligsøk, tilstandsrapport, priser, budrunde og overtakelse.
 • Etter gjennomført kjøp var det fokus på budsjett, vedlikehold, borettslag og godt naboskap. 

Brukermedvirkning

 • Kommunens ansatte har flere samtaler med alle aktuelle kjøpere for å sørge for at de tar et selvstendig valg når de søker startlån.
 • Alle NAV-veiledere har fått sjekkpunkter og veiledning for å sørge for at familiene får dekkende og god informasjon. 
 • Gjennom hele prosessen legger NAV og Boligbistand vekt på familienes individuelle behov, både når det gjelder nødvendig informasjon og valg av bolig. 

Finansiering

Økonomisk vurdering for startlån og bostøtte:

 • Boligbistand kontakter NAV for å rådføre seg/avklare om den enkelte husstanden kan få en anbefaling fra NAV som da kan legges til søknaden om startlån.
 • I disse sakene benyttes det ti års fastrente og inntil 50 års løpetid.
 • I tilsagnet blir det lagt inn at både avdrag og renter betales helt fra starten, slik at det blir mulighet til å gå inn med avdragsfrihet ved behov.
 • Bostøtte vurderes, men blir ikke tatt med i beregningen i utgangspunktet. Bostøtte brukes som et sikkerhetsnett der deler av inntekten i husholdningene vil kunne bortfalle.

Utfordringer underveis

 • Erfaringene viser at de som har kommunal bolig, og som dermed har hatt velferdstjenester over tid, har et større oppfølgingsbehov.
 • Vi ser en markant utvikling i retning av et mer omfattende oppfølgingsbehov blant familiene som er med i prosjektet. Ressursbruken kan være større enn forventet.
 • Det er store individuelle forskjeller med ulik grad av oppfølging. Det er viktig å sikre at behovet for tett oppfølging i prosessen ikke er diskvalifiserende i seg selv.
 • Det er dyrt å bo i Bærum. Boliger som dekker familienes behov på størrelse og standard er vanskelig å betjene med startlån. 
 • Det er en stor fordel at ønsket om å eie kommer fra familiene selv.

Tips til andre

 • Utarbeid et klart mandat.
 • Vær tydelig på hvem som er målgruppen.
 • Oppfølgingsansvar og ulike oppgaver må være klart definert og fordelt gjennom prosessen.
 • Lytt til dem det gjelder.

Lenker

Rapporten Barn bor bra i Bærum Evaluering av NAV og Boligbistands samarbeid om startlån til utsatte barnefamilier.

Videreføring av arbeidet

Prosjektet videreføres, som beskrevet i Bærum kommunes handlingsprogram 2021 - 2024