Tilskot til heis

Bur du i ein bustadeigedom som består av tre etasjar eller meir, utan heis? Da kan tilskot til heis vere ei løysing for å prosjektere, berekne kostnader og installere heis.

Søknadsfristen er 1. juni 2021.

Burettslag og sameiger kan ettersendte positivt vedtak frå generalforsamling. Husbanken må få dette før vi kan gje tilskot.

Eigarar av eksisterande bustadeigedomar med minst tre etasjar kan søkje om tilskot til å prosjektere og installere heis. Husbanken krev at det ligg føre eit positivt vedtak om prosjektering og/eller installering av heis frå generalforsamlinga i burettslag og sameigar. Vedtaket må vere fatta allereie på søknadstidspunktet. Vedtaket skal ligge ved søknaden.

 1. Tilskot kan bli gitt til konsulenthjelp til å prosjektere og utarbeide kostnadsoverslag til heis.
 2. Tilskot kan bli gitt til å installere heis. 

 1. Du har eit framtidig heisprosjekt som du skal prosjektere.
 2. Kor mange leilegheiter som heisen vil kunne betjene.
 3. I kor stor grad det er tilrettelagt for rullestol i heis og bygning. 
 4. Mogelegheiter for å tilpasse leilegheiter til menneske med nedsett funksjonsevne.

 • skifte ut eksisterande heisar
 • prosjekt som er igangsett før tilsegn er gitt
 • prosjekt der det ikkje er trinnfri tilkomst til heis og til inngang til leilegheitene
 • løfteinnretningar som vert styrt med ein knapp ein må halde inne
 • burettslag eller sameige utan positivt vedtak frå generalforsamlinga

Søknadsskjema og rettleiar