Personvern - innhenting og kontroll av opplysninger

Husbanken har etter bostøtteloven rett til å innhente opplysninger som er nødvendig for å behandle en søknad om bostøtte. Her kan du blant annet lese om hvilke opplysninger vi innhenter, hvem de utleveres til og retten din til innsyn.

Taushetsplikt
Alle som behandler bostøttesøknader i kommunen eller Husbanken, har taushetsplikt og underskrevet en taushetserklæring.

Innhenting og bruk av opplysninger
Vi innhenter, lagrer og bruker personopplysninger om deg/dere for å beregne bostøtte og kontrollere søknaden.  Opplysninger om deg/dere inngår også i statistikk Husbanken utarbeider. 

Vi innhenter opplysninger fra

 • folkeregisteret - opplysninger om hvor du eller andre i husstanden er registrert som bosatt
 • Skatteetaten - opplysninger om månedlige inntekter som lønn, trygd, stønader og annet. I tillegg henter vi opplysninger om netto formue, formuesverdi av primærbolig, kapitalinntekter, næringsinntekter og utenlandsinntekter fra siste skatteoppgjør. 
 • NAVs trygderegister - om du er ung ufør
 • Matrikkelen - opplysninger om boligen er godkjent av planmyndighetene
 • Husbankens låneregister - opplysninger om boliglån
 • Kommunen - kommunale avgifter og husleie i noen kommunale utleieboliger 
 • Difis kontakt- og reservasjonsregister - digital kontaktinformasjon (mobilnummer/epostadresse)

Vi innhenter kun opplysninger som er nødvendige for saksbehandlingen. Opplysningene blir innhentet månedlig, og vil bli lagret også etter at kundeforholdet har opphørt jf. arkivloven.

Utlevering av opplysninger
I noen tilfeller utleverer vi også opplysninger i saken din uavhengig av bestemmelser om taushetsplikt. Under ser du hvem som kan få utlevert opplysninger knyttet til bostøtte

 • Andre voksne i husstanden din kan bli gjort kjent med opplysninger som er oppgitt på søknadsskjemaet eller som er innhentet fra eksterne registre.
 • Hvis du mottar sosial stønad, kommunal bostøtte eller annen kommunal støtte til boutgifter, kan opplysninger om utbetalt bostøtte bli utlevert til kommunen. 
 • Opplysninger om utbetalt bostøtte blir månedlig utlevert til Skatteetaten selv om bostøtte er en skattefri ytelse.
 • I forbindelse med forskningsprosjekter kan det forekomme at opplysninger fra bostøtteregisteret blir utlevert og koblet med opplysninger i andre offentlige registre. Liste over forskningsprosjekter.
 • Anonymiserte opplysninger fra bostøtteregisteret kan også bli gitt til for eksempel Statistisk Sentralbyrå.

Innsynsrett
Du kan kreve innsyn i hvilke opplysninger vi har registrert på deg. Du kan også kreve at vi retter opplysninger som er feil. Er det feil i opplysningene som er hentet fra eksterne registre, må du henvende deg der.

Kontroll av opplysninger
Du har plikt til å melde fra dersom det skjer endringer som har betydning for beregningen av bostøtte. Husbanken kontrollerer blant annet hvert år at det er brukt riktig inntektsgrunnlag i foregående år. Vi kontrollerer også mot folkeregisteret for å sjekke at alle personer i husstanden er påført søknaden om botøtte. Vær klar over at dersom vedtaket om bostøtte er fattet på bakgrunn av feil opplysninger, kan det føre til straffeansvar og krav om tilbakebetaling.