Tilskudd til utredning og prosjektering

Har du behov for tilpasning av boligen din, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp.

Har du eller andre i husstanden nedsatt funksjonsevne, kan du søke om tilskudd til profesjonell prosjekteringshjelp utført for eksempel av arkitekt.

Hvor mye kan du få?

Tilskudd til prosjektering kan dekke utgifter på inntil 20 000 kroner. Ved tilpassing av eksisterende boliger, kan det også gis tilskudd til utredning i forkant av prosjekteringen på inntil 20 000 kroner. I spesielle tilfeller kan det gis høyere tilskudd. 

Tilskudd til utredning

Kan gis til enkle undersøkelser av eksisterende bolig og adkomst til bolig, beskrivelser av den tekniske tilstanden på boligen, arealbehov, muligheter og begrensninger og økonomisk overslag.

Tilskudd til prosjektering

Kan gis til dekning av kostnader til faglig bistand til prosjektering av både nye og eksisterende boliger, det vil si til arkitekthonorar eller liknende. Tilskudd kan også gis til prosjektering av velferdsteknologi. Prosjektering og utredning skal utføres av fagkyndig.

Hvem kan få tilskudd til utredning og prosjektering?

Tilskuddet gis til personer med nedsatt funksjonsevne og andre som har behov for tilrettelegging av boligen. Du velger selv fagkyndig, men prosjektering av boligen og evt. utredning i forkant må skje i forståelse med ergoterapeut/ boligkonsulent i kommunen der du bor. 

Tips til inngåelse av avtale med fagperson (arkitekt/byggmester).