Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Bostøtte

  Notat med hovedtrekk og resultater fra to studier om den norske bostøtten, utarbeidet av NOVA (2012).

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring ved Viggo Nordvik, Jardar Sørvoll
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 2. Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

  Rapport om kommunenes bruk av startlån, utarbeidet for Husbanken av Proba samfunnsanalyse (2012).

  • Proba
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 3. Bostøtte, marginalpriser og flytting

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Et av målene med bostøtten er at den skal stimulere hushold med begrensede økonomiske ressurser til å velge gode boliger. Analytisk er det en utfordring å dokumentere eller avkrefte at bostøtten faktisk påvirker boligvalg til husholdene i målgruppen og kvaliteten på deres boforhold.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 4. Bostøtte, marginaleffekter og bostøttekarrierer

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi gi noen empiriske beskrivelser og analyser som skal fungere som byggesteiner for en empirisk basert forståelse hvordan den norske bostøtten påvirker selvforsørgelse.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob
 5. Bostøtte og økonomisk sosialhjelp

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). Denne delen av prosjektet var å undersøke samspillet mellom økonomisk sosialhjelp og bostøtten.

  • Schøyen, Mi Ah
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2012
  • nob