Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Behov for kommunalt disponerte utleiboliger

  Utredningen presenterer en modell for å skaffe en oversikt over behovet for kommunalt disponerte utleieboliger. Behovskartleggingen kan brukes som grunnlag for tildeling av tilskudd, men også gi kunnskap om tilbudet av utleieboliger til vanskeligstilte i kommunene og hvor godt behovet er dekket.

  • Rambøll 2016
  • Rambøll
  • 2016
 2. Kommunenes praktisering av startlånsordningen :

  Denne rapporten er del 2 i et prosjekt om kommunenes praktisering av startlånsordningen, før og etter, forskriftsendringen som trådte i kraft i april i 2014.

  • NIBR ved Kim Astrup, Lars Chr. Monkerud, Marit Ekne Ruud, Kristin Aarland
  • NIBR
  • 2015
  • nob
 3. Utbedring av eksisterende boligmasse - Husbankens grunnlån som virkemiddel

  Denne evalueringen er avgrenset til å se på grunnlån brukt på utbedringsprosjekter i eksisterende boligmasse. Proba vurderer om målene til grunnlånet blir nådd. I denne sammenheng har de sett på markedet for grunnlån, utfordringer knyttet til grunnlånet og anbefalt hvordan grunnlånet kan oppnå økt måloppnåelse.

  • Lars-Erik Becken
  • Proba Samfunnsanalyse ved Lars-Erik Becken
  • Oslo
  • 2014
 4. Evaluering av tilskudd til tilpasning

  Bakgrunnen for evalueringen er at det har vært en nedgang i bruken av tilskuddsordningen, og at nær halvparten av de bevilgede midlene ikke ble tatt i bruk i 2012. Situasjonen var noe bedre i 2013, men også da var tilpasningstilskuddet brukt mindre enn forventet.

  • Lars-Erik Becken
  • Proba Samfunnsanalyse
  • Oslo
  • 2014
 5. Indirekte markeds- og individeffekter av boligsosiale virkemidler

  Med markedseffekter menes hvordan priser og boligbygging påvirkes, mens individeffekter knyttes til andre enn dem virkemidlene er rettet mot og dermed som en konsekvens av eventuelle endringer i priser og nybygging. Individeffekter kan for eksempel dreie seg om økte etableringsterskler i eiermarkedet og økt gjeldoppbygging som følge av økt prisvekst. Virkemidlene som analyseres er tilskudd til utleieboliger, tilskudd til etablering i bolig, startlån og den statlige bostøtteordningen.

  • Kim Christian Astrup
  • NIBR ved Kim Christian Astrup, Rolf Barlindhaug og Per Medby
  • Oslo
  • 2014