Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Helhetlig boligplanlegging - ses bolig og folkehelse i sammenheng?

  Bolig og boområder er viktige påvirkningsfaktorer for folks helse. Det viser resultater fra en tidligere del av prosjektet hvor internasjonal litteratur på feltet utgitt etter rundt 2010 ble gjennomgått.

  • Lars Chr. Monkerud
  • NIBR
  • Oslo
  • 2015
  • nob
 2. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten oppsummerer resultatene fra områdeløftområdene i Oslo.

  • Damwad
  • Oslo 2015
  • 2015
 3. Effekt- og resultatverktøy for områdeløft

  Rapporten presenterer et omfattende verktøy for å måle resultat og måloppnåelse langs mange parametere. Det er viktig å understreke at selv om det etableres et verktøy for å måle resultater og effekter, vil ikke verktøyet fortelle den fulle sannheten om områdesatsingene. En viktig grunn er at det ikke er identifiserbare data knyttet til alle mål Områdeløft har.

  • Damvad
  • Damvad
  • Oslo
  • 2015
 4. Bolig og folkehelse - hva er sammenhengen?

  Ut fra kunnskapen om at bolig og boområder er en viktig påvirkningsfaktor for helse, har NIBR gjennomført en studie av litteratur utgitt etter ca. 2010. Tema har vært bolig og boområde og konsekvenser for helse.

  • Helgesen, Marit K.
  • NIBR ved Marit K. Helgesen, Arne Holm, Lars Monkerud, Lene Schmidt
  • 2014
  • nob
 5. Evaluering av Husbankens innsats i Groruddalen

  I denne rapporten evalueres innholdet i Husbankens innsats i Groruddalssatsingen med det formål å vurdere virkningene av de tiltakene som Husbanken har medvirket til. Det vies en spesiell oppmerksomhet mot arbeidsmetoder og resultater av områdeløft i fire områder med særskilte miljø- og levekårsutfordringer.

  • Dølvik, Tor
  • Agenda Kaupang
  • 2011
  • nob