Rapporter

Her finner du rapporter som er resultater av boligforskning og boligsosialt utviklingsarbeid, samt masteroppgaver knyttet til utvalgte boligspørsmål. Rapportene er bestilt og finansiert av Husbanken. 

Husbankens arbeid med FoU skal bidra til kunnskapsgrunnlag for politikkutforming og kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.


Søk etter rapporter og annen litteratur i vår database Koha

 

 

  1. Hvordan oppleves deltakelse og medvirkning i områdesatsing?

    Masteroppgaven undersøker hvordan beboerne i et områdeløft-område i Bergen opplever sine muligheter til å påvirke utviklingen der de bor. Blir innbyggerne virkelig involvert? Sikrer medvirkningsprosessene at alle grupper har like god mulighet til å bli hørt? Informantene opplever at det kan være krevende å delta i medvirkningsprosesser. Hva skal til for å gjøre det lettere å engasjere seg, og hvordan når man alle innbyggergrupper?

    • Maren Sten Neset
    • Bergen 2021
    • 2021