Rapporter

Husbanken bestiller eksterne rapporter innen forskning og utredning av utvalgte boligspørsmål. Rapportene kan være resultater av boligforskning, boligsosialt utviklingsarbeid eller masteroppgaver. Hensikten er å bidra til å fremskaffe et bredt kunnskapsgrunnlag for politikkutforming, kunnskapsutvikling og læring på det boligpolitiske området.

De utlyste FoU-oppdragene blir offentliggjort på Doffin og kunngjort via Mercell.

På denne siden finner du aktuell forskning og annen litteratur.

 1. Fordelingsvirkninger av bostøtte til alderspensjonister

  Seks notater utarbeidet av Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (2011/2012). I dette notatet skal vi undersøke hvordan bostøtten påvirker fordelingen av inntekt blant pensjonister.

  • Nordvik, Viggo
  • Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 2. Tilgjengelige bygg og uteområder

  Sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteområder - som kan brukes av alle. Utarbeidet av Norges handikapforbund (2011).

  • Henriksen, Guri
  • Norges handikapforbund
  • Oslo
  • 2011
  • nob
 3. Følgeevaluering av områdeløft i Groruddalen

  Econ Pöyrys følgeevaluering løper parallelt med de ulike utviklingsprosessene og omfatter grunnlagsmaterialet for satsingene, organisering, prosesser og arbeidsmåter samt resultater som oppnås. Erfaringer og kunnskap som vinnes underveis, skal tilrettelegges og bringes inn i prosjektorganisasjonene. Evalueringen skal, i tillegg til å kunne påvirke kvaliteten på tiltak og prosesser, bidra til læring og økt handlingskompetanse i prosjektorganisasjonene.

  • Econ Pöyry
  • Oslo
  • 2010
  • nob
 4. Rom for alle

  I 2003 vert det utlyst konkurranse mellom tre arkitektfirma. Skissa frå arkitektkontoret Signatur AS blir vald. Den første teikninga kjem i 2004, men må reviderast fleire gonger etter slutninga om at kyrkja skulle byggjast i tråd med prinsippa om universell utforming.

  • [Time kommune]
  • [Bryne]
  • 2010
  • nno
 5. Universell utforming av uteområder ved flerbolighus

  Veileder fra Hageselskapet om utforming av fellesarealene ved boligsameie og borettslag, på en slik måte at alle mennesker skal kunne bruke dem på en likestilt måte, så langt det er mulig, uten spesielle tilpasninger eller hjelpemidler. Fokus settes på atkomst, parkering, inngangspartier, leke- og oppholdsarealer og de grønne rammene om disse felles arealene i boligsameiet eller borettslaget

  • Hageselskapet
  • [Oslo]
  • 2009
  • nob