Spørsmål og svar om krav til bolig

Her finner dere svarene på spørsmål vi har mottatt etter webinar om krav til bolig som ble holdt 9. september 2021.

Nei, søker må ha egen kjøkkenfunksjon i sin boenhet. Alle kravene til boligen må være oppfylt innenfor egen boenhet.

Det beste er om dør mellom hoveddel og utleiedel kan låses fra leietagers side. Men det kan godtas at døren er gjort utilgjengelig med for eksempel bokhylle.

Det beste er å søke til den kilden som med størst sikkerhet er riktig. Det kan være hos plan- og bygningsmyndighetene i kommunen.

I dette tilfellet bør det undersøkes mer. Det må avklares om døren kan låses av fra leietakers side, eller om den er stengt på en måte som gjør at utleier ikke kommer inn i utleiedelen. Det er et krav at boligen skal være selvstendig, og at det ikke skal være gjennomgang mellom utleiedel og hoveddel.

Fritidseiendom kan ikke godkjennes, fordi bostøttelovens § 5a stiller krav om at boligen skal være godkjent som bolig (helårsbolig). Det stilles helt forskjellige tekniske krav til fritidseiendommer og boliger. Det er mulig å søke om bruksendring fra fritidsbolig til bolig, men da må boligen tilfredsstille de tekniske kravene for boliger.

Husbanken kjenner ikke til et spesielt nummer man kan ringe. Vi anbefaler kommunene å ta kontakt med plan- og bygningsmyndigheter i egen kommune for å finne en god løsning på dette.

Husbanken vil endre veiledningsteksten i e-søknaden slik at dette kommer bedre fram.

Boliger som har bruksenhetsnummer som begynner på K, er godkjente boliger.

Det er ikke et krav om at hybelen skal være seksjonert. En hybel kan godkjennes hvis den tilfredsstiller kravene til selvstendighet, bad/toalett, kokemuligheter og hvile. Det er viktig at rommene er godkjente for varig opphold.

Bostøtte gis ikke til fritidsboliger, kun til helårsboliger. Folkeregisteret tar ikke stilling til om søker melder flytting til en godkjent bolig eller ikke. Du skal være registrert som bosatt der du oppholder deg mest

Du trenger ikke varsle søker om dette på forhånd. De vil få god informasjon i vedtaket.

At kravene til utleiedel ikke er oppfylt, er en mangel eier svarer for i forholdet til plan- og bygningsmyndighetenes regelverk. Vårt regelverk bygger på at boligen skal være godkjent hos plan- og bygningsmyndighetene i utgangspunktet.

Hvis du får informasjon om utleie av ulovlige boenheter, bør du varsle plan- og bygningsmyndighetene i kommunen. 

Utleier skal ikke kunne ta seg inn i boligen uten leietakers samtykke. Det å gi utleier tilgang for nødvendige gjøremål er helt greit, og påvirker ikke om boligen godkjennes.

Om boligkravene er oppfylt, bør det være mulig å få bekreftet på annen måte, for eksempel gjennom ulike registre. Det vil svært sjelden være behov for hjemmebesøk. Søker kan også dokumentere boligen med bilder.

Hvis du oppdager at en bolig ikke er selvstendig, må riktige opplysninger registreres i saken. I tillegg bør søker informeres om at det vil bli avslag. Det er ikke aktuelt å kreve tilbake bostøtte i slike tilfeller.

Nei, det er ikke nødvendig.

Når det gjelder midlertidige fravær, som for eksempel kortere fengselsopphold, kan søker fortsatt motta bostøtte. Det er en forutsetning at søker skal flytte tilbake til boligen etter soning.  Se gjerne punkt 2.2.2 i regelverksveilederen.

Hvis boligen ikke har egen inngang, er ikke boligkravene oppfylt. Leietaker og utleier kan dele et felles trapperom, men det er et absolutt krav at søker har egen inngang inn til sin boenhet og ikke må gå gjennom andres boenhet.

Det hadde vært flott om det hadde stått i leiekontrakter, men det er ikke krav om det i utforming av leiekontrakter.

Det kan sikkert oppleves urimelig for en leietaker, men at en bolig er godkjent til boligformål/varig opphold sikrer at boligen tilfredsstiller krav til rømningsveier, brannsikring og annet. Husbanken kan ikke gi støtte til boliger som ikke er godkjent.