Studier innen boligsosialt arbeid

Ønsker du videreutdanning og faglig påfyll? Studietilbudet ved Vitenskapelig Høyskole i Oslo (VID) består av en videreutdanning på 30 studiepoeng, der to av emnene også kan tas som enkeltemner, et om boligsosialt arbeid i partnerskap og et om beboermedvirkning. 

Videreutdanningen og emnene er utviklet i samarbeid med Husbanken. De er relevante for alle som har statlig og kommunal velferd som ansvarsfelt.

Videreutdanning i boligsosialt arbeid

Videreutdanningen skal gi studentene nødvendige kunnskaper, ferdigheter og kompetanse til å arbeide for å styrke levekårene for vanskeligstilte på boligmarkedet, og grunnlag for å analysere forhold som fremmer og hemmer medvirkning og partnerskap i boligsosialt arbeid.

Videreutdanningen består av disse emnene:

  • Boligsosialt arbeid i partnerskap
  • Beboermedvirkning
  • Skriftlighet i boligsosialt arbeid

Studiet organiseres med undervisning i samlinger med selvstendig arbeid mellom samlingene. Det er to samlinger i høstsemesteret og tre samlinger i vårsemesteret. Det vil variere hvor mange undervisningsdager det er per samling. Det vil også legges opp muligheter for digitale aktiviteter mellom samlingene.

Videreutdanningen gir 30 studiepoeng.

Mer informasjon og program for videreutdanningen (vid.no)

Ta videreutdanning som enkeltemner

To av emnene i videreutdanningen kan tas som enkeltemner:

Boligsosialt arbeid i partnerskap

Emnet ser på betydningen av bolig og bomiljøet for den enkeltes velferd, og for velferd i samfunnet som helhet. Det skal gi innsikt i hvordan man oppdager og analyserer sammenhenger mellom samfunnsstrukturer og individuelle problemer, og deretter kan handle for å finne løsninger.

Emnet legger vekt på strategier for å identifisere og mobilisere beboernes og lokalsamfunnets ressurser. Studenten får en fordypning i sosialarbeids samfunnsmandat og politiske virkefelt.

Mer informasjon om emnet boligsosialt arbeid i partnerskap (vid.no)

Beboermedvirkning

Emnet handler om kunnskap og ferdigheter til å jobbe med medvirkningsprosesser innenfor ulike bomiljøer, boformer og for bostedsløse.

Medvirkning er et sentralt element i velferden og en demokratisk verdi for den enkelte. Emnet gir kunnskap og ferdigheter i kollektive og individuelle medvirkningsprosesser i bomiljøer, i ulike boformer og for bostedsløse.

Mer informasjon om emnet beboermedvirkning (vid.no)