Standarder bidrar til bedre samordning

Standarder innen velferdsteknologi i boliger vil gi bedre løsninger for produkter og tjenester.

Dette kommer frem i den nye rapporten «Smarte helsetjenester i trygge boliger», utarbeidet av Standard Norge med bistand fra Fornebu Consulting. Rapporten er finansiert med kompetansetilskudd fra Husbanken. Basert på kartlegging og mottatte innspill blant interessentene i markedet, samt møte med høgskolesektoren i Norge, er det identifisert behov for standarder for å oppnå bedre forutsigbarhet og kostnadseffektivitet i løsninger for produkter og tjenester innenfor velferdsteknologi i boliger.

Bedre samordning og tilrettelegging

administrerende direktør i standard norge jacob mehus
Jacob Mehus, administrerende direktør i Standard Norge. Foto: Standard.no.
- Kommuner og helseinstitusjoner vil i tiden framover måtte oppgradere eldre tekniske løsninger innenfor velferdsteknologi, for å møte et stadig økende antall innbyggere med ulike omsorgsbehov. Det er i dag en utfordring at det er ulike krav fra kommunene til de tekniske løsningene som skal brukes, sier administrerende direktør i Standard Norge, Jacob Mehus, i bilaget «Innovasjon i helsesektoren» i Aftenposten 6. desember 2015 (elektronisk versjon av artikkelen er hentet fra Standard.no). I følge Mehus bidrar standarder til felles krav og bedre samordning og tilrettelegging rundt den enkelte brukers behov.

Bedre produkter og tjenester

Velferdsteknologi har økende betydning i samfunnet. Den demografiske utviklingen gir en økende aldrende befolkning, men velferdsteknologi er viktig for innbyggere i alle aldre, for eksempel har rundt 20 prosent av befolkningen funksjonsnedsettelser. Dette stiller krav til nye teknologiske løsninger, kommunikasjon mellom ulike løsninger og universell utforming når det gjelder boliger. For å sikre best mulig kvalitet og helhetlige løsninger er det nødvendig med standarder for å sikre forutsigbarhet og best mulig funksjonalitet og kvalitetssikring i løsningene for boliger. Dette gjelder også standardisering for å sikre best mulig tjenestekvalitet innen omsorgstjenester.

Med de krav som den demografiske utviklingen stiller, til bestillerkompetanse, finansiering og ikke minst forutsigbarhet, er det behov for et langsiktig og tverrsektorielt program for utvikling av standarder på området velferdsteknologi, noe som er bakgrunnen for den foreliggende rapporten.

«Smarte helsetjenester i trygge boliger»

forside til rapporten smarte helsetjenester i trygge boliger
Forside til rapporten fra Standard Norge.

Rapporten fra Standard Norge har mottatt kompetansetilskudd til bærekraftig bolig- og byggkvalitet fra Husbanken, og kan leses i helhet på Husbanken.no. Den presenterer resultatet av en bred kartlegging og vurdering av relevante standarder på området velferdsteknologi og bygningsmasse. Som ledd i kartleggingen er det gjennomført en spørreundersøkelse blant utvalgte aktører innenfor velferdsteknologiområdet om interesser og behov i markedet. Rapporten omfatter også en analyse av utvalgte definisjoner av velferdsteknologi og en kost-nytte analyse av standardisering i forhold til dette området.