Hva er velferdsteknologi?

Velferdsteknologi er i første rekke ment å skulle kompensere for funksjonstap som skyldes sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Innenfor velferdsteknologien ligger imidlertid løsninger som også allment kan bedre kvaliteten på sosiale og fysiske funksjoner.

I NOU 2011: 11 Innovasjon i omsorg (lenke til regjeringens side der du kan laste ned dokumentet) defineres velferdsteknologi slik:

Med velferdsteknologi menes først og fremst teknologisk assistanse som bidrar til økt trygghet, sikkerhet, sosial deltakelse, mobilitet og fysisk og kulturell aktivitet, og styrker den enkeltes evne til å klare seg selv i hverdagen til tross for sykdom og sosial, psykisk eller fysisk nedsatt funksjonsevne. Velferdsteknologi kan også fungere som teknologisk støtte til pårørende og ellers bidra til å forbedre tilgjengelighet, ressursutnyttelse og kvalitet på tjenestetilbudet. Velferdsteknologiske løsninger kan i mange tilfeller forebygge behov for tjenester eller innleggelse i institusjon.

Velferdsteknologi kan være enkeltprodukter som brukeren selv håndterer, men i svært mange tilfeller vil det være tale om en teknologi som inngår i en større sammenheng der tjenesteapparat og/eller pårørende er involvert.

Husbankens rolle

Husbankens rolle innenfor utvikling og implementering av velferdsteknologi vil i første rekke være å ha oversikt over de tilgjengelige løsninger til bruk i bolig og formidle erfaringer fra vellykkete implementeringer av teknologien. Husbanken skal ha oversikt over hvor kompetansen finnes og hva dette innebærer for selve boligløsningen. Videre skal Husbanken ha oversikt over de krav til teknologiske tilpasninger og løsninger som til enhver tid gjelder for bruk av Husbankens finansielle virkemidler.


Husbanken har allerede fått en rolle innen velferdsteknologi når det gjelder investeringstilskudd der det forutsettes at løsningene skal være tilrettelagt for tilkobling og montering av velferdsteknologi. I retningslinjene for investeringstilskudd heter det at

«omsorgsboliger og sykehjem som finansieres med investeringstilskudd, skal: være tilrettelagt for tilkobling og montering av elektroniske hjelpemidler, kommunikasjons- og varslingssystem og annen velferdsteknologi».

For Husbanken er det også et viktig poeng at installering av velferdsteknologi øker fleksibiliteten i den totale bygningsmassen, på samme måte som universell utforming gir et økt tilbud og valgmulighet av boliger som passer for alle.

Velferdsteknologi for at folk kan bo trygt og godt

Selv om velferdsteknologi har et generelt siktemål i forhold til alle med nedsatt funksjonsevne, permanent eller midlertidig, fysisk, psykisk eller sosialt, så er bruk av velferdsteknologi ytterligere blitt satt på dagsordenen pga. de fremtidige omsorgsutfordringene ved et økende antall eldre kombinert med økende levealder og et offentlig omsorgsapparat som personal- og ressursmessig vanskelig kan holde tritt med utfordringene med dagens løsninger. Velferdsteknologi kan bidra til økt kvalitet og lavere kostnader.

Hagen-utvalget (NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg) har identifisert tre sentrale faktorer som er viktige å forebygge/ta hensyn til for å trygge eldres hverdag. Det dreier seg om

1. Fall
2. Ensomhet
3. 

Dette er faktorer som kan opptre hver for seg eller samtidig og gjensidig forsterke hverandre. Velferdsteknologi kan være et bidrag til å forebygge/avhjelpe denne type problemer og dermed skape en bedre hverdag for den enkelte og avlaste tjenesteapparatet.