Veiledere

Her finner du nyttige veiledere som gir en god oversikt over ulike aspekter ved universell utforming

Generelt

 • Begrepsavklaring – universell utforming - Miljøverndepartementet anbefaler at den definisjonen og forståelsen som fremgår av dokumentet legges til grunn for videre arbeid med universell utforming på ulike sektorer.
 • Bygg for alle - Temaveiledning om universell utforming av byggverk og uteområder (Statens bygningstekniske etat og Husbanken).
 • Hva er en universelt utformet bolig?  - Vanlige problemstillinger og eksempler på gode og dårlige løsninger (Husbanken).
 • Utforming av barnehagens utearealer - Et hjelpemiddel i planlegging og etablering av barnehager (Hageselskapet).
 • Retningslinjer - bygging av studentboliger - Bygging av Studentboliger med statlige tilskudd
 • En grunnskole for alle - også for elever med funksjonshemning. Heftet bidrar til innsikt og forståelse for elevers ulike behov. Det presenteres ideer til hvordan skoler kan utformes og samtidig kombinere estetikk og funksjonalitet.
 • Universell utforming av trafikksystemer - En veileder som viser hvordan man gjennom bruk av prinsippene for universell utforming kan ivareta hensyn til alle brukergrupper i trafikksystemene (Veidirektoratet).
 • Like muligheter til å delta i politisk arbeid - nødvendige tiltak for å sikre politisk medvirkning og deltakelse for alle (Deltasenteret).
 • Bevegelse

 • Tilgjengelige bygg og uteområder - Viser sentrale grunnelementer for planløsning og utforming av byggverk og uteareal. Hovedtyngden er på de krav som må innfris for å gi bevegelsesfrihet. (Norges Handikapforbund).

 • Kjøkkenvalg og løsninger -  Gir råd om valg og tilpasning av kjøkken - Norges Handikapforbund.

 • Tekniske hjelpemidler- bruk dine rettigheter, revidert 2013 - Tilgang til riktige tekniske hjelpemidler er ofte helt grunnleggende for å leve et selvstendig liv. I dette heftet finnes flere svar og mye nyttig informasjon om ulike hjelpemiddelområder. Utgitt av Norges Handikapforbund med støtte fra Husbanken.

 • Bolig - bruk dine rettigheter, revidert 2013 - Her finner du nyttig informasjon om hvordan du kan få fram for å finne en god og hensiktsmessig bolig, oversikt over ulike økonomiske ordninger, regelverk, universell utforming og forskjellige boligtyper. Utgitt av Norges Handikapforbund med støtte fra Husbanken.

  Orientering

  Syn

 • Estetisk, trygt og tilgjengelig - Gir grunnleggende informasjon om synsproblematikk og eksempler på gode løsninger for personer med nedsatt synsevne. Særlig på belysning og bruk av kontraster. Utgitt av Norges Blindeforbund.

 • Tilgjengelighetsguide- Ideer og forslag til gode løsninger som fremmer tilgjengelighet for personer med nedsatt synsevne. Utgitt av Norges Blindeforbund.

 • Lys = å se eller ikke se -  Vise sammenhengen mellom valg av farger og behov for endret belysningsstyrke ved nedsatt synsevne. Norges Blindeforbund.

 • Et inkluderende samfunn -  Om tilgjengelighet for blinde og svaksynte i forhold til fysisk miljø. Håndbok/oppslagsverk fra Norges Blindeforbund.

 • Ledelinjer og veifinning - Hefter er produsert med midler fra Husbanken

 • Ledelinjer i gategrunn - Om bruk av ledelinjer i gategrunn, hva det er og hvordan de bør brukes. Utgitt av SINTEF.

  Hørsel

 • Tilgjengelighetsguide  - Er en overordnet skisse av hvordan samfunnet kan tilrettelegges for hørselshemmede. Fokus er på det offentlige miljø. Utgitt av Hørselshemmedes Landsforbund (HLF).

  Kognetivt

 • Etablering av borettslag for personer med nedsatt funksjonsevne - veileder for pårørende og kommunen 
  - Erfaringer fra etablering av et borettslag for personer med psykisk utviklingshemming i Tangerudbakken, Bydel Stovner i Oslo kommune.
 • Miljø

 • Hus og helse 
  Sammenheng mellom inneklima i bygninger og ulike helseplager, og tiltak som fremmer godt inneklima. Utarbeidet av SINTEF Byggforsk, Husbanken og Statens bygningstekniske etat.

 • Miljøriktig oppussing og modernisering av boliger 
  Forbrukerveiledning fra SINTEF Byggforsk som gir argumenter for hvorfor det er viktig å tenke miljø ved oppussing og modernisering av boliger.

 • Planter i barnemiljø
  Norsk forum for bedre inneklima for barn i samarbeid med Helsedirektoratet gir gode råd om planter i barnemiljøer.

 • Radonnivået i bygninger. Anbefalinger fra Statens strålevern

 • Inneklima i boliger  Norges Astma- og Allergiforbund.