Veileder om universell utforming av uterom

Hageselskapet har med støtte fra Husbankens kompetansemidler laget en veileder om hvordan skape gode og universelt utforma uteområder rundt flerbolighus (2010).

Veilederen har fått tittelen ”Universell utforming av uteområder ved flerbolighus”. Formålet er å inspirere til god planlegging for full deltakelse og livsutfoldelse på felles utearealer i flerbolighus som blokker, rekkehus og eneboliger i rekke. Den henvender seg til dem, som står overfor utfordrende oppgaver på ulike nivåer i planleggingsprosessen, for eksempel planleggere, saksbehandlere, prosjekterende arkitekter og landskapsarkitekter, utbyggere og privatpersoner.

Veilederen er rikt illustrert med mange gode eksempler. Den fokuserer på atkomst, parkering, inngangspartier, leike- og oppholdsarealer og de grønne rammene rundt fellesarealer i boligsameier eller borettslag.

I følge psykologien lever vi i to verdener: Den indre, personlige med tanker, følelser, opplevelser og minner.

Den andre verdenen er vår fysiske, ytre verden. Her er vi sosiale vesener, som kommuniserer med andre mennesker.

Koblingen mellom de to verdenene skjer gjennom sansene. Vi påvirkes når vi kommuniserer med hverandre, men påvirkes også av omgivelsene rundt oss. De fysiske omgivelsene, naturen og det grønne som rekreasjon er et viktig premiss for god utforming av uteområder. Mennesker trives best i landskapsformer som er åpne og lett å orientere seg i. Mange finner glede og energi i hagearbeid, fordi det kan gi både fysisk trening, kontakt med naturen og stimulere sansene våre. Veilederen kan bidra til å utforme våre utearealer slik at flest mulig kan bruke dem uavhengig av funksjonsnivå.

Hageselskapet.no