Rapport: Planprosess for universell utforming av uteområde

Asplan Viak har etter oppdrag frå Husbanken Region vest utført ei evaluering av korleis planprosessen er gjort i samband med planlegging og bygging av uteområde, der ein tok omsyn til universell utforming.

Prosjektet er ein del av ”BU – 38 i Handlingsplanen for universell utforming” som Miljøverndepartementet er ansvarleg for.

Sju uteområde vart valt ut av Husbanken. Sentrale aktørar vart intervjua og ei avgrensa spørjeundersøking gjennomført. Det vart lagt vekt på å vise døme på gode planleggingsprosessar, som hadde ført til vellykka utforma uteområde. 

Rapporten finner du her

 

Asplan Viak
Oppdragsleiar: Dr. ing. Even Lind
Prosjektmedarbeidarar: Landskapsarkitektane Målfrid Takle Folkvord, Ida Helen Tørud og Johanne Lomheim 
Siv. ark. Lasse Bjerved var med som rådgivar og kvalitetssikrar.

Kontaktpersonar Husbanken Region vest
Seniorarkitekt Oddvar Rørtveit
Overingeniør Aina Tjosås 
 

Oppretta: 09.01.2009 - Sist oppdatert: 11.08.2010