Husbankens handlingsplan 2017-2021 - universell utforming

Handlingsplanen legg grunnlaget for ein samordna og målretta innsats i Husbankens arbeid med universell utforming. Den er eit viktig heilskapleg verktøy for å nå dei måla som er satt på fagområdet. 

Husbankens handlingsplan 2017- 2021 - Universell utforming viser korleis Husbanken skal arbeide med universell utforming i perioden 2017- 2021