Stortingsmeldinger og NOU

Her finner du Stortingsmeldinger som omtaler universell utforming.

NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden 

NOU`en fokuserer på vanskeligstilte på boligmarkedet. Det oppnevnte boligutvalget hadde i oppgave å drøfte og gi råd om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene fremover.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Utvalget skulle utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer, med vekt på ny teknologi, arkitektur og nye boformer, brukerinnflytelse og egenmestring og forskning og utvikling. Utvalget hadde i oppgave å vurdere nye løsninger og komme med forslag til utforming av framtidas sykehjem, boformer og tjenestetilbud.

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Helse- og omsorgsdepartementets melding til Stortinget om mulighetene på omsorgsfeltet. Meldingen vektlegger mulighetene brukere av helse- og omsorgstjenester har til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for helseproblemer.

Bustadmeldinga 2013 "Byggje-bu-leve" 

Regjeringen ønsker å gjøre byggeprosessene enklere og raskere. Samtidig ønsker de å bidra til at de som har varige bolig- og finansieringsproblemer får en god og trygg bolig.

St.meld.nr.23 (2003-2004) Om boligpolitikken (Boligmeldingen) 

Regjeringen vil legge til rette for universelt utformede boliger og bomiljøer. Også andre funksjonsnedsettelser enn bevegelseshemming skal fokuseres.

St.meld.nr.31 (2002-2003) Storbymeldingen

Kommunal og regionaldepartementets stortingsmelding om perspektiver for en langsiktig storbypolitikk. Her vises det til universell utforming som strategi for å rette oppmerksomheten mot forholdet mellom individ og omgivelser. Det understrekes at universell utforming er en strategi som ikke setter en endelig standard for kvalitet men som går ut på å søke det beste til enhver tid. 

St.meld.nr.40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer
 
Sosialdepartementets Stortingsmelding om den overordnete politikken for mennesker med funksjonsnedsettelser. Meldingen legger vekt på sektoransvarsprinsippet og universell utforming som en strategi for bedre tilgjengelighet.

St.meld.nr.39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Barne- og familiedepartementet påpeker i meldingen på at prinsippet om universell utforming skal følges ved nybygging og påbygg på skolebygninger.

NOU 2001:22 "Fra bruker til borger" kapittel 11 om Bolig

Som grunnlag for å foreslå nye virkemidler, har utvalget av NOU 2001:22 et spesielt fokus på de barrierer funksjonshemmede møter.