Stortingsmeldinger og NOU

Her finner du Stortingsmeldinger som omtaler universell utforming.

NOU 2011: 15 Rom for alle - En sosial boligpolitikk for framtiden 

Et oppnevnt boligutvalg hadde i oppgave å drøfte og gi råd om hvordan sentrale oppgaver i den sosiale boligpolitikken skal møtes i årene fremover.

NOU 2011:11 Innovasjon i omsorg

Utvalget skulle utrede muligheter og foreslå nye innovative grep og løsninger for å møte framtidas omsorgsutfordringer, med vekt på ny teknologi, arkitektur og nye boformer, brukerinnflytelse og egenmestring og forskning og utvikling. Utvalget hadde i oppgave å vurdere nye løsninger og komme med forslag til utforming av framtidas sykehjem, boformer og tjenestetilbud.

Meld. St. 29 (2012-2013) Morgendagens omsorg

Helse- og omsorgsdepartementets melding til Stortinget om mulighetene på omsorgsfeltet. Meldingen vektlegger mulighetene brukere av helse- og omsorgstjenester har til å klare seg selv bedre i hverdagen til tross for helseproblemer.

Bustadmeldinga 2013 "Byggje-bu-leve" 

Regjeringen ønsker å gjøre byggeprosessene enklere og raskere. Samtidig ønsker de å bidra til at de som har varige bolig- og finansieringsproblemer får en god og trygg bolig.

St.meld.nr.23 (2003-2004) Om boligpolitikken (Boligmeldingen) 

Regjeringen vil legge til rette for universelt utformede boliger og bomiljøer med fokus på flere typer funksjonshemminger.

St.meld.nr.31 (2002-2003) Storbymeldingen

Kommunal og regionaldepartementets stortingsmelding om perspektiver for en langsiktig storbypolitikk. Her vises det til universell utforming som strategi for å rette oppmerksomheten mot forholdet mellom individ og omgivelser. Det understrekes at universell utforming er en strategi som ikke setter en endelig standard for kvalitet men som går ut på å søke det beste til enhver tid. 

St.meld.nr.40 (2002-2003) Nedbygging av funksjonshemmende barrierer
 
Sosialdepartementets Stortingsmelding om den overordna politikken for mennesker med nedsatt funksjonsevne. Meldingen legger vekt på sektoransvarsprinsippet og universell utforming som en strategi for bedre tilgjengelighet.

St.meld.nr.39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge

Barne- og familiedepartementet påpeker i meldingen på at prinsippet om universell utforming skal følges ved nybygging og påbygg på skolebygninger.

NOU 2001:22 "Fra bruker til borger" kapittel 11 om Bolig

Som grunnlag for å foreslå nye virkemidler, har utvalget av NOU 2001:22 et spesielt fokus på hindringer som funksjonshemmede møter.