Rapportar

Rapportar innan universell utforming.

Rapportane er delt inn i ein generell del og i dei spesifikke problemstillingane; røyrsle og orientering.

Generelt

Røyrsle

Orientering

Orienteringshemming er ulike grader av nedsatt funksjonsevne med omsyn til syn, høyrsel og forståing(kognitivt). 

Syn

Høyrsle

Miljø