Rapportar

Rapportar innan universell utforming.

Rapportane er delt inn i ein generell del og i dei spesifikke problemstillingane; røyrsle og orientering.

Generelt

"BU 29: Fjerne hundre alvorlige hindringer i kommunene" -  Tiltak i perioden 2005-2009 - oppdrag som Miljøverndepartementet, administrert av Husbanken. 
"Motivasjon til universell utforming av bolig, bygning og utemiljø" - Husbanken intervjua i 2003 politikarar frå ulike regjeringar, dosenter, sosiologar, arkitektar, industridesignarar, økonomer og studentar.  Frå ulik ståstad gir dei sitt syn på omgrepet universell utforming og arbeidsmetodar for å forme vårt fysiske miljø.
Samfunnsøkonomiske effekter av universell utforming - Analyser av kor samfunnsøkonomisk lønsam universell utforming er. Utarbeidd av NIBR/Byggforsk i 2006.
"Byggebransjens erfaringer med universell utforming"-  Viser til erfaringar og syn på kva som er vesentleg for å kunne realisere universell utforming i bustader og uteområde. Er basert på intervju med sentrale aktørar i byggjebransjen (NIBR (2007).
"På vei mot universelt utformede boliger?" - Nye bustader får sjeldan kvalitetar utover krav i teknisk forskrift, fordi utbyggjarane trur at vi ikke vil betale for det. Byggforsk og NIBR 2006.
"Universell utforming av skolebygg" -  Finne rettleiande prinsipp for universell utforming av skulebygg. Strindheim skole var studieobjekt. SINTEF og Trondheim kommune, 2005.

Røyrsle

"Nordisk rapport om fysisk tilgjengelighet i boliger" - Innblikk i korleis situasjonen rundt fysisk tilgjengelegheit og bustader i nordiske land. Nordiska Kooperativa och Allmännyttiga Bostadsföretags Organisation (2006).
"Verdsetting av heis i boligblokker" - Analyse av samfunnsøkonomisk lønsamheit og verdsetting i hushaldet ved heisinstallasjoner. NIBR (2009.
"Fysisk tilgjengelighet i norske boligbyggelag" -  Data over tilgjengelegheit i Norske Boligbyggelag, og kva bustadbyggjelaga oppfattar som mogelegheitar og utfordringar knytt til å oppnå tilgjenge i eksisterande og ny bygningsmasse. Undersøkinga tek for seg tiltak i perioden 2000 – 2006.
"Ny heis i gamle hus" - Omfanget av og erfaringer knytt til etterinstallasjon av heis i etablert busetjing. Om kva faktorar som er vesentlege for å få gjennomført slike ombyggingar. NIBR (2009).
"Etterinstallering av heis i boligselskap" - Viser kva som er gjort for å betre tilgjengelegheit ved etterinstallering av heis. NBBL (2009).

Orientering

Orienteringshemming er ulike grader av nedsatt funksjonsevne med omsyn til syn, høyrsel og forståing(kognitivt). 

Syn

"Visuelt miljø i boligprosjekter" - Eit fullskalastudie om korleis dagslys og kunstig lys har innverknad på personar med ulike synshemmingar. NTNU (2009).
"Ledelinjer i gategrunn. Rapport 1" -  Opplysninger om løysingar som er teken i bruk i Noreg og anbefalte løysingar i andre land. SINTEF (2002).
"Ledelinjer i gategrunn Rapport 3"  - Utprøving av taktile "ledelinjer" i Kristiansand. SINTEF (2007).
"Ledelinjer inne i bygninger" - Bygningstyper der "ledelinjer" er mest aktuelle, og kva for typer "ledelinjer" som blir brukt. SINTEF Byggforsk (2008).

Høyrsle

"Fremtidens alderdom og ny teknologi" - Om kloke val ved bruk av ny teknologi i omsorgstenestene, samt spørsmål om politikk Teknologirådet (2009).
"Utformingen av botilbud for personer med demens" - Utforming av butilbod for personar med demens, med vekt på arkitektur og design i  fysiske omgivnadar, herunder innreiing og tilpassing. Kunnskapssenteret (2009).

Miljø

"Varme- og fukttransport i bygninger – betydning for innemiljø" -  Vi treng meir kunnskap om fukt i bygningar og innemiljø. NTNU og SINTEF Byggforsk.
 "Trender og drivere for energibruk i norske husholdninger. Rapport til NVE".  Vestlandsforsking rapport nr. 13/2011 reknar ut direkte og indirekte hushaldsrelatert energibruk og økologisk fotavtrykk for hushald i ulike busituasjonar.